Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1 4.19. Акти Кабінету Міністрів України, їх прийняття та результати згідно з Конституцією України. Формуван­ня та повноваження Кабінету Міністрів України.

4.19. Акти Кабінету Міністрів України, їх прийняття та результати згідно з Конституцією України. Формуван­ня та повноваження Кабінету Міністрів України.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1
309

4.19. Акти Кабінету Міністрів України, їх прийняття та результати згідно з Конституцією України. Формуван­ня та повноваження Кабінету Міністрів України.

Відповідно до ст. 113 Конституції України, Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади.

Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України.

Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією і зако­нами України, актами Президента України.

До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Пер­ший віце-прем'єр-міністр, три віце-прем'єр-міністри, міністри.

1. Прем'єр-міністр України призначається Верховною Радою України за поданням Президента України.

2. Кандидатуру для призначення на посаду Прем'єр-міністра України вносить Президент України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до Конституції України, або депутатської фракції, до складу якої входить більшість народних депутатів України від консти­туційного складу Верховної Ради України.

Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України призначають­ся Верховною Радою України за поданням Президента України, інші члени Кабінету Міністрів України призначаються Верховною Радою України за подан­ням Прем'єр-міністра України.

3. Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраною Вер­ховною Радою України.

Стаття 116 Конституції України закріплює за Кабінетом Міністрів України такі повноваження:

забезпечення державного суверенітету та економічної самостійності Україн

и, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України;

вжиття заходів щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина;

забезпечення проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;

вироблення та здійснення загальнодержавних програм економічного, на­уково-технічного, соціального і культурного розвитку України;

забезпечення рівних умов розвитку всіх форм власності; управління об'єктами державної власності відповідно до закону;

розроблення проекту закону про Державний бюджет України і забезпечен­ня виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, подання Верховній Раді України звіт про його виконання;

здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності і національної без­пеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;

організація і забезпечення здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи;

спрямування та координація роботи міністерств, інших органів виконавчої влади;

виконання інших функцій, визначених Конституцією та законами Ук­раїни, актами Президента України.

Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпо­рядження, які є обов'язковими до виконання.

Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем'єр-міністр України.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук