Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1 4.20. Прокуратура України, її завдання, організація та порядок діяльності згідно з Конституцією України.

4.20. Прокуратура України, її завдання, організація та порядок діяльності згідно з Конституцією України.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1
220

4.20. Прокуратура України, її завдання, організація та порядок діяльності згідно з Конституцією України.

Згідно зі ст. 121 Конституції України прокуратура України становить єдину си­стему, на яку покладаються:

підтримання державного обвинувачення в суді;

представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, виз­начених законом;

нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;

нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у криміналь­них справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який призна­чається на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняється з посади Пре­зидентом України. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади.

Строк повноважень Генерального прокурора України — п'ять років.

Організація і порядок діяльності органів прокуратури України визначаються Законом України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р. Відповідно до цього Закону органи прокуратури України:

1) становлять єдину централізовану систему, яку очолює Генеральний прокурор України, з підпорядкуванням нижчестоящих прокурорів вищестоящим;

2) здійснюють свої повноваження на підставі додержання Конституції України та чинних на території республіки законів, незалежно від будь-яких ор­ганів державної влади, посадових осіб, а також рішень громадських об'єднань чи їх органів;

захищають у межах своєї компетенції права і свободи громадян на засадах їх рівності перед законом, незалежно від національного чи соціального походжен­ня, м

ови, освіти, ставлення до релігії, політичних переконань, службового чи майнового стану та інших ознак;

вживають заходів щодо усунення порушень закону, від кого б вони не вихо­дили, поновлення порушених прав і притягнення в установленому законом по­рядку до відповідальності осіб, які допустили ці порушення;

діють гласно, інформують державні органи влади, громадськість про стан законності та заходи щодо її зміцнення.

 

Працівники прокуратури не можуть належати до будь-яких політичних партій чи рухів.

Генеральну прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який має першого заступника та заступників.

Структуру Генеральної прокуратури України та Положення про її структурні підрозділи затверджує Генеральний прокурор України.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук