Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1 4.22. Політичні партії, громадські організації, профе­сійні спілки. Утворення та діяльність політичних партій і громадських організацій згідно з Конституцією України.

4.22. Політичні партії, громадські організації, профе­сійні спілки. Утворення та діяльність політичних партій і громадських організацій згідно з Конституцією України.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1
337

4.22. Політичні партії, громадські організації, профе­сійні спілки. Утворення та діяльність політичних партій і громадських організацій згідно з Конституцією України.

Стаття 36 Конституції України за кожним громадянином України закріплює право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здо­ров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.

Політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню політичної волі громадян, беруть участь у виборах. Членами політичних партій можуть бути лише громадяни України. Обмеження щодо членства у політичних партіях встановлю­ються виключно Конституцією та законами України.

Громадяни мають право брати участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. Професійні спілки є гро­мадськими організаціями, що об'єднують громадян, пов'язаних спільними інтере­сами за родом їх професійної діяльності. Професійні спілки утворюються без попе­реднього дозволу на основі вільного вибору їх членів. Усі професійні спілки мають рівні права. Обмеження щодо членства у професійних спілках встановлюються ви­ключно Конституцією та законами України.

Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність до політичних партій або гро­мадських організацій.

Усі об'єднання громадян рівні перед законом.

Відповідно до ст. 37 Конституції України, забороняються утворення і діяль­ність політичних партій та громадських організацій, прогр

амні цілі або дії яких спрямовані на:

ліквідацію незалежності України;

зміну конституційного ладу насильницьким шляхом;

порушення суверенітету і територіальної цілісності держави;

підрив її безпеки;

незаконне захоплення державної влади;

пропаганду війни, насильства;

на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;

посягання на права і свободи людини, здоров'я населення.

Політичні партії та громадські організації не можуть мати воєнізованих фор­мувань.

Не допускається створення і діяльність організаційних структур політичних партій в органах виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та інших державних установах і організаціях.

Заборона діяльності об'єднань громадян здійснюється лише в судовому по­рядку.

Держава покликана сприяти розвиткові політичної та громадської активності, творчої ініціативи громадян, створювати рівні умови для діяльності їх об'єднань.

На підставі відповідних конституційних норм закони України «Про об'єднан­ня громадян» від 16 червня 1992 р. (далі — Закон), «Про політичні партії» від 5 квітня 2001 р. закріплюють право на створення і діяльність політичних партій та громадських організацій.

Об'єднанням громадян є добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод.

Об'єднання громадян, незалежно від назви (рух, конгрес, асоціація, фонд, спілка тощо) відповідно закону визнається політичною партією або громадською організацією.

Політичною партією є об'єднання громадян — прихильників певної загально­національної програми суспільного розвитку, які мають головною метою участь у ви­робленні державної політики, формуванні органів влади, місцевого та регіонального самоврядування і представництво в їх складі.

Громадською організацією є об'єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культур­них, спортивних та інших спільних інтересів.

Об'єднання громадян створюються і діють на основі добровільності, рівно­правності їх членів (учасників), самоврядування, законності та гласності. Вони вільні у виборі напрямів своєї діяльності.

Обмеження діяльності об'єднань громадян може встановлюватися тільки Конституцією та законами України.

Всі основні питання діяльності об'єднань громадян повинні вирішуватися на зборах всіх членів або представників членів об'єднання.

Об'єднання громадян повинно регулярно обнародувати свої основні докумен­ти, склад керівництва, дані про джерела фінансування та витрати.

Вимога про зазначення в офіційних документах щодо членства (участі) у тому чи іншому об'єднанні громадян не допускається, крім випадків, передбачених за­конами України.

Забороняється відмова у прийнятті або виключення з політичної партії особи у зв'язку з її статтю або національною належністю. Обмеження щодо перебуван­ня у політичних партіях окремих категорій громадян встановлюються Консти­туцією та законами України.

На працівників апарату об'єднань громадян поширюється законодавство про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.

Держава забезпечує додержання прав і законних інтересів об'єднань грома­дян, легалізованих у порядку, передбаченому Законом.

Втручання державних органів та службових осіб у діяльність об'єднань грома­дян, так само як і втручання об'єднань громадян у діяльність державних органів, службових осіб та у діяльність інших об'єднань громадян, не допускається, крім випадків, передбачених Законом.

Верховна Рада України встановлює пільги щодо оподаткування доходів по ок­ремих видах господарської або іншої комерційної діяльності об'єднань громадян, створених ними установ та організацій, заснованих підприємств, максимальні розміри окремих та загальних річних пожертвувань на користь політичних пар­тій, затверджує перелік всеукраїнських громадських організацій, яким держава надає матеріальну допомогу.

Об'єднання громадян України утворюються і діють з всеукраїнським, місце­вим та міжнародним статусом.

До всеукраїнських об'єднань громадян належать об'єднання, діяльність яких поширюється на територію всієї України і які мають місцеві осередки у більшості її областей.

До місцевих об'єднань належать об'єднання, діяльність яких поширюється на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці або регіону. Тери­торія діяльності самостійно визначається об'єднанням громадян.

Громадська організація є міжнародною, якщо її діяльність поширюється на те­риторію України і хоча б однієї іншої держави.

Політичні партії в Україні утворюються і діють тільки з всеукраїнським статусом.

Об'єднання громадян мають право на добровільних засадах засновувати або вступати між собою в спілки (союзи, асоціації тощо), утворювати блоки та ко­аліції, укладати між собою угоди про співробітництво і взаємодопомогу.

Політичні партії створюються за ініціативою громадян України, які досягли 18 років, не обмежені судом у дієздатності і не тримаються в місцях позбавлення волі.

Засновниками громадських організацій можуть бути громадяни України, гро­мадяни інших держав, особи без громадянства, які досягли 18 років, а молодіж­них та дитячих організацій — 15-річного віку.

Рішення про заснування об'єднань громадян приймаються установчим з'їздом (конференцією) або загальними зборами.

Засновниками спілок об'єднань громадян є об'єднання громадян.

Членами політичних партій можуть бути тільки громадяни України, які досяг­ли 18-річного віку.

Членами громадських організацій, крім молодіжних та дитячих, можуть бути особи, які досягли 14 років. Вік членів молодіжних та дитячих громадських організацій визначається їх статутами в межах, встановлених законами України.

Громадські організації можуть не мати фіксованого індивідуального членства.

Легалізація (офіційне визнання) об'єднань громадян є обов'язковою і здійснюється шляхом їх реєстрації або повідомлення про заснування. Діяльність об'єднань громадян, які нелегалізовані або примусово розпущені за рішенням су­ду, є протизаконною.

У разі реєстрації об'єднання громадян набуває статус юридичної особи.

Політичні партії та міжнародні громадські організації підлягають обов'язковій реєстрації Міністерством юстиції України.

Легалізація громадської організації здійснюється відповідно Міністерством юстиції України, місцевими органами державної виконавчої влади, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів.

У разі, коли діяльність місцевої громадської організації поширюється на тери­торію двох і більше адміністративно-територіальних одиниць, її легалізація здій­снюється відповідним вищестоящим органом.

Місцевими органами державної виконавчої влади, виконавчим комітетом сільської, селищної, міської Ради народних депутатів реєструються в обов'язко­вому порядку місцеві осередки зареєстрованих всеукраїнських та міжнародних об'єднань громадян, якщо така реєстрація передбачена статутними документами цих об'єднань.

Про легалізацію (офіційне визнання) об'єднання громадян легалізуючий ор­ган повідомляє у засобах масової інформації.

Політичні партії є рівними перед законом.

Органам державної влади, органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам заборонено виокремлювати у своєму ставленні певні політичні партії чи надавати їм привілеї, а також сприяти політичним партіям, якщо інше не перед­бачено законом, у провадженні їх діяльності.

Втручання з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування або їх посадових осіб у створення і внутрішню діяльність політичних партій та їх місцевих осередків забороняється, за винятком випадків, передбачених Законом.

Громадянин України може перебувати одночасно лише в одній політичній партії.

Членами політичних партій не можуть бути:

судді;

працівники прокуратури;

працівники органів внутрішніх справ;

співробітники Служби безпеки України;

військовослужбовці.

На час перебування на зазначених посадах або службі члени політичної партії зупиняють членство в цій партії.

Порядок вступу до політичної партії, зупинення та припинення членства в ній визначається статутом політичної партії.

Політичні партії мають право:

вільно провадити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією та законами України;

брати участь у виборах Президента України, до Верховної Ради України, до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадо­вих осіб у порядку, встановленому відповідними законами України;

використовувати державні засоби масової інформації, а також засновувати власні засоби масової інформації, як передбачено відповідними законами України;

підтримувати міжнародні зв'язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, за­сновувати (вступати між собою у) міжнародні спілки з додержанням вимог цього Закону;

ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та інші об'єднання громадян, подавати допомогу у їх створенні.

Політичним партіям гарантується свобода опозиційної діяльності, у тому числі:

можливість викладати публічно і обстоювати свою позицію з питань дер­жавного і суспільного життя;

брати участь в обговоренні та оприлюднювати і обґрунтовувати критичну оцінку дій і рішень органів влади, використовуючи для цього державні і недер­жавні засоби масової інформації в порядку, встановленому законом;

вносити до органів державної влади України та органів місцевого самовря­дування пропозиції, які обов'язкові для розгляду відповідними органами в уста­новленому порядку.

У разі порушення політичними партіями Конституції України, законів України до них можуть бути вжиті такі заходи:

попередження про недопущення незаконної діяльності;

заборона політичної партії.

У разі публічного оголошення керівними органами політичної партії наміру вчинення політичною партією дій, за які законами України передбачена юридич­на відповідальність, відповідні органи, до відання яких належить контроль за діяльністю політичних партій, видають приписи про недопущення протиправних вчинків.

Якщо вчинені політичною партією дії не тягнуть за собою іншого виду відповідальності, відповідними контролюючими органами видається припис про усунення допущених правопорушень.

Керівництво політичної партії зобов'язане невідкладно усунути порушення законодавства України, що стали підставою для винесення попередження, і в п'я­тиденний строк повідомити про вжиті заходи органу, який виніс попередження.

Політична партія може бути за поданням Міністерства юстиції України чи Ге­нерального прокурора України заборонена в судовому порядку у випадку пору­шення вимог щодо створення і діяльності політичних партій, встановлених Кон­ституцією України та законами України.

Заборона діяльності політичної партії спричиняє припинення діяльності політичної партії, розпуск керівних органів, обласних, міських, районних ор­ганізацій політичних партій, її первинних осередків та інших структурних утво­рень, передбачених статутом партії, припинення членства в політичній партії.

Відповідальність посадових осіб і громадян за порушення законодавства про політичні партії

Особи і громадяни, причетні до:

створення, організації діяльності та участі в діяльності незареєстрованих політичних партій;

обмеження в правах чи переслідування громадян у зв'язку з належністю чи неналежністю до політичних партій;

необгрунтованої відмови в реєстрації політичної партії;

надання політичній партії будь-яких переваг чи обмеження передбачених законом прав політичної партії та її членів;

порушення закону при використанні символіки політичної партії;

заподіяння матеріальної чи моральної шкоди політичній партії;

утворення воєнізованих формувань;

участі у діяльності забороненої політичної партії або інших передбачених чинним законодавством порушень, — притягаються до дисциплінарної, адміністративної, цивільної або кримінальної відповідальності згідно з законами України.

В Україні діє Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» від 1 грудня 1998 р. відповідно до якого:

молодіжні громадські організації — це об'єднання громадян віком від 14 до 28років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист своїх законних соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інте­ресів;

дитячі громадські організації — це об'єднання громадян віком від 6 до 18 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх прав І свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів, які не суперечать зако­нодавству, та соціальне становлення як повноправних членів суспільства.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук