Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1 6.17. Право апеляційного оскарження судових рішень і ухвал. Строки оскарження. Форма і зміст апеляційної скарги. Пояснення на апеляційну скаргу. Методика складення апеляційної скарги. Порядок її подання.

6.17. Право апеляційного оскарження судових рішень і ухвал. Строки оскарження. Форма і зміст апеляційної скарги. Пояснення на апеляційну скаргу. Методика складення апеляційної скарги. Порядок її подання.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1
404

6.17. Право апеляційного оскарження судових рішень і ухвал. Строки оскарження. Форма і зміст апеляційної скарги. Пояснення на апеляційну скаргу. Методика скла­дення апеляційної скарги. Порядок її подання.

Апеляційною інстанцією у цивільних справах є судові палати у цивільних справах апеляційних загальних судів, у межах територіальної юрисдикції яких знаходиться місцевий суд, який ухвалив судове рішення, що оскаржується.

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов'язки, мають пра­во оскаржити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції повністю або частково.

Окремо від рішення суду можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції щодо:

відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу або скасуванні судо­вого наказу;

забезпечення позову, а також щодо скасування забезпечення позову;

повернення заяви позивачеві (заявникові);

відмови у відкритті провадження у справі;

відкриття провадження у справі з недотриманням правил підсудності;

передачі справи на розгляд іншому суду;

відмови поновити або продовжити пропущений процесуальний строк;

визнання мирової угоди за клопотанням сторін;

визначення розміру судових витрат;

внесення виправлень у рішення;

відмови ухвалити додаткове рішення;

роз'яснення рішення;

зупинення провадження у справі;

закриття провадження у справі;

залишення заяви без розгляду;

залишення заяви про перегляд заочного рішення без розгляду;

відхилення заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами;

видачі дубліката виконавчого листа;

п

оновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого докумен­та до виконання;

відстрочки і розстрочки, зміни чи встановлення способу і порядку вико­нання рішення;

тимчасового влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу:

оголошення розшуку відповідача (боржника) або дитини;

примусового проникнення до житла;

звернення стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунках;

заміни сторони виконавчого провадження;

визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами;

рішень, дій або бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби;

повороту виконання рішення суду;

виправлення помилки у виконавчому листі або визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню;

відмови в поновленні втраченого судового провадження;

звільнення (призначення) опікуна чи піклувальника.

Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Заяву про апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції може бути подано протягом десяти днів з дня проголошення рішення. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апе­ляційне оскарження.

Заяву про апеляційне оскарження ухвали суду першої інстанції може бути подано протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали. Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом десяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

Заява про апеляційне оскарження чи апеляційна скарга, подані після закінчення строків, встановлених ст. 294 ЦПК України, залишаються без розгляду, якщо апеляційний суд за заявою особи, яка їх подала, не знайде підстав для поновлення строку, про що постановляється ухвала.

Заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга подаються у письмовій формі і має містити:

найменування суду, до якого подається заява;

ім'я (найменування) особи, яка подає заяву, її місце проживання або місцезнаходження;

рішення або ухвала, що оскаржуються.

В апеляційній скарзі мають бути зазначені:

найменування суду, до якого подається скарга;

ім'я (найменування) особи, яка подає скаргу, її місце проживання або місцезнаходження;

ім'я (найменування) осіб, які беруть участь у справі, їх місце проживання або місцезнаходження;

дата подання заяви про апеляційне оскарження;

в чому полягає незаконність і (або) необґрунтованість рішення або ухвали (неповнота встановлення обставин, які мають значення для справи, та (або) не­правильність встановлення обставин, які мають значення для справи, внаслідок необгрунтованої відмови у прийнятті доказів, неправильного їх дослідження чи оцінки, неподання доказів з поважних причин та (або) неправильне визначення відповідно до встановлених судом обставин правовідносин);

нові обставини, які підлягають встановленню, докази, які підлягають дослідженню чи оцінці, обґрунтування поважності причин неподання доказів у суд першої інстанції, заперечення проти доказів, використаних судом першої інстанції;

клопотання особи, яка подала скаргу;

перелік документів та інших матеріалів, що додаються.

Апеляційна скарга може бути подана без попереднього подання заяви про апеляційне оскарження, якщо скарга подається строк, встановлений для подан­ня заяви про апеляційне оскарження.

Заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга підписуються особою, яка їх подає, або її представником.

До заяви про апеляційне оскарження чи апеляційної скарги, поданих пред­ставником, повинна бути додана довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо ці документи раніше не подавалися.

До заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги додаються копії заяви, скарги та доданих письмових матеріалів відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі.

Заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга подаються апе­ляційному суду через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення.

Суд першої інстанції після одержання усіх апеляційних скарг у справі від осіб, які подали заяви про апеляційне оскарження, або через три дні після закінчення строку на подання апеляційної скарги надсилає їх разом зі справою до апеля­ційного суду. Апеляційні скарги, що надійшли після цього, не пізніше наступно­го робочого дня після їхнього надходження направляються до апеляційного суду.

Справа реєструється в апеляційному суді і передається в порядку черговості судді-доповідачу. Протягом трьох днів після надходження справи суддя-доповідач вирішує питання про прийняття апеляційної скарги до розгляду апеляційним судом.

Про прийняття апеляційної скарги до розгляду або повернення скарги суддя-доповідач постановляє ухвалу. Ухвалу судді про повернення апеляційної скарги може бути оскаржено в касаційному порядку.

При надходженні неналежно оформленої справи, з нерозглянутими зауважен­нями на правильність і повноту фіксування судового процесу технічними засобами або з нерозглянутими письмовими зауваженнями щодо повноти чи непра­вильності протоколу судового засідання, або без вирішення питання про ухва­лення додаткового рішення суддя-доповідач повертає справу до суду першої інстанції, про що постановляє ухвалу із зазначенням строку, протягом якого суд першої інстанції має усунути недоліки.

Апеляційний суд не пізніше наступного дня після постановлений ухвали про прийняття апеляційної скарги до розгляду надсилає копії заяви про апеляційне оскарження, апеляційної скарги та доданих до них матеріалів особам, які беруть участь у справі, і встановлює строк, протягом якого можуть бути подані ними за­перечення на апеляційну скаргу.

Особи, які беруть участь у справі, мають право приєднатися до апеляційної скарги, поданої особою, на стороні якої вони виступали. До апеляційної скарги мають право приєднатися також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов'язки.

Заяву про приєднання до апеляційної скарги може бути подано до початку розгляду справи в апеляційному суді.

За подання заяви про приєднання до апеляційної скарги судовий збір не спла­чується.

Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право доповнити чи змінити її про­тягом строку на апеляційне оскарження.

Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відкликати її до початку роз­гляду справи в апеляційному суді, а друга сторона має право визнати апеляційну скаргу обґрунтованою в повному обсязі чи в певній частині.

При відкликанні апеляційної скарги суддя, який готував справу до розгляду в апеляційному суді, постановляє ухвалу про повернення скарги.

Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право протягом усього часу розгля­ду справи відмовитися від неї повністю або частково. Питання про прийняття відмови від апеляційної скарги і закриття у зв'язку з цим апеляційного провад­ження вирішується апеляційним судом, що розглядає справу, в судовому засі­данні. Повторне оскарження цього рішення, ухвали з тих самих підстав не допу­скається.

Визнання апеляційної скарги другою стороною враховується апеляційним су­дом у частині наявності або відсутності фактів, які мають значення для вирішен­ня справи.

Протягом десяти днів з дня отримання справи суддя-доповідач в порядку підготовки справи до розгляду в апеляційному суді вчиняє такі дії:

з'ясовує питання про склад осіб, які беруть участь у справі;

визначає характер спірних правовідносин та закон, який їх регулює;

з'ясовує обставини, на які посилаються сторони та інші особи, які беруть участь у справі, як на підставу своїх вимог і заперечень;

з'ясовує, які обставини визнаються чи заперечуються сторонами та іншими особами;

вирішує питання щодо поважності причин неподання доказів до суду першої інстанції;

за клопотанням сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, вирішує питання про виклик свідків, призначення експертизи, витребування доказів, судових доручень щодо збирання доказів, залучення до участі у справі спеціаліста, перекладача;

за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, вирішує питання щодо вжиття заходів забезпечення позову;

вчиняє інші дії, пов'язані із забезпеченням апеляційного розгляду справи.

Після проведення підготовчих дій суддя-доповідач доповідає про них колегії суддів, яка в разі необхідності вирішує питання про проведення додаткових підготовчих дій та призначення справи до розгляду.

Справа має бути призначена до розгляду у розумний строк, але не пізніше п'ятнадцяти днів після закінчення дій підготовки справи до розгляду.

Під час розгляду справи в апеляційному порядку апеляційний суд перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів апе­ляційної скарги та вимог, заявлених у суді першої інстанції.

Апеляційний суд досліджує докази, які судом першої інстанції були досліджені з порушенням встановленого порядку або в дослідженні яких було не­правомірно відмовлено, а також нові докази, неподання яких до суду першої інстанції було зумовлено поважними причинами.

Апеляційний суд не обмежений доводами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення.

Якщо поза увагою доводів апеляційної скарги залишилась очевидна неза­конність або необґрунтованість рішення суду першої інстанції у справах окремо­го провадження, апеляційний суд перевіряє справу в повному обсязі.

Справа розглядається апеляційним судом за правилами, встановленими для розгляду справи судом першої інстанції, з деякими винятками і доповненнями.

Суддя-доповідач доповідає зміст рішення (ухвали), яке оскаржено, доводи апеляційної скарги, межі, в яких повинні здійснюватися перевірка рішення (ух­вали), встановлюватися обставини і досліджуватися докази.

Після доповіді судді-доповідача пояснення дає особа, яка подала апеляційну скаргу. Якщо апеляційні скарги подали обидві сторони, — першим дає пояснен­ня позивач. Далі дають пояснення інші особи, які беруть участь у справі.

Закінчивши з'ясування обставин і перевірку їх доказами, апеляційний суд на­дає особам, які беруть участь у справі, можливість виступити у судових дебатах в такій самій послідовності, в якій вони давали пояснення.

На початку судового засідання суд може оголосити про час, який відводиться для судових дебатів. Кожній особі, яка бере участь у розгляді справи в апе­ляційному суді, надається однаковий проміжок часу для виступу.

Після закінчення дебатів суд виходить до нарадчої кімнати.

У разі потреби під час розгляду справи може бути оголошено перерву або роз­гляд її відкладено.

Апеляційний суд відкладає розгляд справи в разі неявки у судове засідання особи, яка бере участь у справі, щодо якої немає відомостей про вручення їй су­дової повістки, або за її клопотанням, коли повідомлені нею причини неявки бу­де визнано судом поважними.

Неявка сторін або інших осіб, які беруть участь у справі, належним чином повідомлених про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розглядові справи.

В апеляційному суді позивач має право відмовитися від позову, а сторони — укласти мирову угоду відповідно до загальних правил про ці процесуальні дії не­залежно від того, хто подав апеляційну скаргу.

За наслідками розгляду апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції апеляційний суд має право:

постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення рішен­ня без змін;

скасувати рішення суду першої інстанції і ухвалити нове рішення по суті по­зовних вимог;

змінити рішення;

постановити ухвалу про скасування рішення суду першої інстанції і закрит­тя провадження у справі або залишення заяви без розгляду;

постановити ухвалу про повне або часткове скасування рішення суду пер­шої інстанції і направити справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

За наслідками розгляду скарги на ухвалу суду першої інстанції апеляційний суд має право:

постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення ухвали без змін;

скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу;

змінити ухвалу;

скасувати ухвалу і передати питання на новий розгляд суду першої інстанції.

Апеляційний суд відхиляє апеляційну скаргу і залишає рішення без змін.

якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Не може бути скасоване правильне по суті і справедливе рішення суду з одних лише формальних міркувань.

Підставами для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового рішення або зміни рішення є:

неповне з'ясування судом обставин, що мають значення для справи;

недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд вважав встановленими;

невідповідність висновків суду обставинам справи;

порушення або неправильне застосування норм матеріального або процесуального права.

Норми матеріального права вважаються порушеними або неправильно засто­сованими, якщо застосовано закон, який не поширюється на ці правовідносини, або не застосовано закон, який підлягав застосуванню.

Порушення норм процесуального права можуть бути підставою для скасуван­ня або зміни рішення, якщо це порушення призвело до неправильного вирішен­ня справи.

Рішення суду підлягає скасуванню з направленням справи на новий розгляд, якщо:

справу розглянуто неповноважним суддею або складом суду;

рішення ухвалено чи підписано не тим суддею, який розглядав справу;

справу розглянуто за відсутності будь-кого з осіб, які беруть участь у справ належним чином не повідомлених про час і місце судового засідання;

суд вирішив питання про права та обов'язки осіб, які не брали участь у справі;

суд розглянув не всі вимоги і цей недолік не був і не міг бути усунений ухва­ленням додаткового рішення судом першої інстанції.

Висновки і мотиви, з яких скасовані рішення, є обов'язковими для суду пер­шої інстанції при новому розгляді справи.

Розглянувши скаргу на ухвалу суду першої інстанції, апеляційний суд:

відхиляє скаргу і залишає ухвалу без змін, якщо судом першої інстанції постановлено ухвалу з додержанням вимог закону;

змінює або скасовує ухвалу суду першої інстанції і постановляє ухвал; цього питання, якщо воно було вирішено судом першої інстанції з порушенням норм процесуального права або при правильному вирішенні було помилково сформульовано суть процесуальної дії чи підстави її застосування;

скасовує ухвалу і передає питання на новий розгляд до суду першої інстанції, якщо останній порушив порядок, встановлений для його вирішення.

Рішення апеляційного суду оформлюється суддею-доповідачем і підписується всім складом суду, який розглядав справу.

Розглянувши справу, апеляційний суд постановляє ухвалу у випадках:

відхилення апеляційної скарги і залишення рішення суду без змін;

скасування рішення з направленням справи на новий розгляд;

скасування рішення суду із закриттям провадження у справі або залишен­ням заяви без розгляду;

відхилення апеляційної скарги і залишення ухвали суду без змін;

зміни ухвали суду першої інстанції;

скасування ухвали з направленням на новий розгляд або вирішенням пи­тання по суті.

Апеляційний суд ухвалює рішення у випадках скасування судового рішення і ухвалення нового або зміни рішення.

Ухвала суду апеляційної інстанції складається з:

1) вступної частини із зазначенням:

— часу і місця її постановлення;

— найменування суду;

— прізвищ та ініціалів головуючого і суддів;

— прізвища та ініціалів секретаря судового засідання;

— найменування справи та повних імен (найменувань) осіб, які беруть участь у справі;

2) описової частини із зазначенням:

— короткого змісту вимог апеляційної скарги і судового рішення суду першої

— інстанції;

— узагальнених доводів особи, яка подала апеляційну скаргу;

— узагальнених доводів та заперечень інших осіб, які беруть участь у справі;

— встановлених судом першої інстанції обставин;

3) мотивувальної частини із зазначенням:

— мотивів, з яких апеляційний суд виходив при постановленні ухвали, і поло­ження закону, яким він керувався;

4) резолютивної частини із зазначенням:

— висновку апеляційного суду;

— розподілу судових витрат;

— строку і порядку набрання ухвалою законної сили та її оскарження.

Уразі відхилення апеляційної скарги в ухвалі зазначаються мотиви її відхилення.

У разі скасування рішення суду першої інстанції і направлення справи на но­вий розгляд до суду першої інстанції в ухвалі повинно бути зазначено, які пору­шення закону були допущені судом першої інстанції.

Рішення апеляційного суду складається з:

1) вступної частини із зазначенням:

часу і місця його ухвалення;

найменування суду;

прізвищ та ініціалів головуючого і суддів;

прізвища та ініціалів секретаря судового засідання;

найменування справи та повних імен (найменувань) осіб, які беруть участь у справі;

2) описової частини із зазначенням:

короткого змісту позовних вимог і рішення суду першої інстанції;

короткого змісту вимог апеляційної скарги;

узагальнених доводів особи, яка подала апеляційну скаргу;

узагальнених доводів та заперечень інших осіб, які беруть участь у справі;

3) мотивувальної частини із зазначенням:

мотивів зміни рішення, скасування рішення суду першої інстанції і ухва­лення нового рішення;

встановлених судом першої інстанції та не оспорених обставин, а також об­ставин, встановлених апеляційним судом, і визначених відповідно до них пра­вовідносин;

чи були і ким порушені, невизнані або оспорені права, свободи чи інтереси, за захистом яких особа звернулася до суду;

назви, статті, її частини, абзацу, пункту, підпункту закону, на підставі якого вирішено справу, а також процесуального закону, яким суд керувався;

4) резолютивної частини із зазначенням:

висновку апеляційного суду про зміну чи скасування рішення, задоволення позову або відмову в позові повністю чи частково;

висновку апеляційного суду по суті позовних вимог;

розподілу судових витрат;

строку і порядку набрання рішенням законної сили та його оскарження.

Якщо апеляційні скарги на рішення або ухвалу суду першої інстанції були по­дані в установлені ЦПК України строки, але надійшли до суду після закінчення апеляційного розгляду справи або коли строки на подання апеляційної скарги у зв'язку з пропущенням їх з поважних причин були поновлені або продовжені і особа, яка подала апеляційну скаргу, не була присутня під час розгляду справи, апеляційний суд розглядає цю скаргу за загальними правилами.

Рішення або ухвала апеляційного суду набирають законної сили з моменту : проголошення.

Апеляційний суд у випадках і в порядку, встановлених Кодексом, може поста­новити окрему ухвалу. Суд може також постановити окрему ухвалу, в якій зазна­чити порушення норм права і помилки, допущені судом першої інстанції, які не є підставою для скасування рішення чи ухвали суду першої інстанції.

Копії судових рішень апеляційного суду повторно видаються судом першої інстанції, де зберігається справа.

Після закінчення апеляційного провадження справа у семиденний строк на­правляється до суду першої інстанції, який її розглянув.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук