Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1 8.2. Участь адвоката у слідчих діях. Сутність, методика, значення, тактика. Оскарження адвокатами дій слідчого.

8.2. Участь адвоката у слідчих діях. Сутність, методика, значення, тактика. Оскарження адвокатами дій слідчого.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1
231

8.2. Участь адвоката у слідчих діях. Сутність, методика, значення, тактика. Оскарження адвокатами дій слідчого.

Участь адвоката у слідчих діях має бути спрямована на забезпечення обвину­ваченому, підозрюваному і підсудному їх прав.

Обвинуваченим є особа, щодо якої в установленому КПК України порядку ви­несена постанова про притягнення як обвинуваченого. Після призначення спра­ви до судового розгляду обвинувачений називається підсудним.

Обвинувачений має право: знати, в чому його обвинувачують; давати показан­ня з пред'явленого йому обвинувачення або відмовитися давати показання і відповідати на запитання; мати захисника і побачення з ним до першого допиту; подавати докази; заявляти клопотання; ознайомлюватися після закінчення досудового слідства або дізнання з усіма матеріалами справи; брати участь у судовому розгляді в суді першої інстанції; заявляти відводи; подавати скарги надії і рішен­ня особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора, судді та суду, а за наяв­ності відповідних підстав — на забезпечення безпеки.

Підсудний має право на останнє слово.

Підозрюваним визнається:

особа, затримана за підозрою у вчиненні злочину;

особа, до якої застосовано запобіжний захід до винесення постанови про притягнення її як обвинуваченого.

Підозрюваний має право: знати, в чому він підозрюється; давати показання або відмовитися давати показання і відповідати на запитання; мати захисника і побачення з ним до першого допиту; подавати докази; заявляти клопотання і відводи; вимагати перевірки судом чи прокурором правомірності затримання; подавати скарги на дії і рішення особи, яка провадить оперативно-розшукові дії та дізнання, слідчого і прокурора, а за наявності відповідних підстав — на забез­печен

ня безпеки.

Про роз'яснення прав підозрюваному зазначається в протоколі затримання або постанові про застосування запобіжного заходу.

Адвокат має слідкувати, щоб у протоколі про кожну слідчу дію були зазначені: місце і дата його складання; посади і прізвища осіб, що проводять дію; прізвища осіб, які брали участь у проведенні слідчої дії, адреси цих осіб; роз'яснення їх прав і обов'язків; зміст проведеної слідчої дії, час її початку і закінчення; всі істотні для справи обставини, виявлені при виконанні даної слідчої дії. З метою нерозголошення даних про особу, щодо якої застосовані заходи безпеки, у прото­колах слідчих дій обмежуються відомостями про цю особу в порядку, передбаче­ному Кодексом.

Протокол зачитується всім особам, що брали участь у проведенні слідчої дії, при цьому їм роз'яснюється їх право робити зауваження. Зазначені особи можуть ознайомлюватися з протоколом особисто.

Вставки і поправки повинні бути застережені в протоколі перед підписами.

Протокол підписують: особа, яка провадила слідчу дію, допитана особа, а та­кож перекладач, поняті, якщо вони були присутні, та інші особи, які були при­сутні або брали участь у проведенні цієї дії. Якщо хто-небудь з цих осіб через фізичні вади або з інших причин не може особисто підписати протокол, то для підписання протоколу запрошується стороння особа. До протоколу можуть бути додані фотознімки, матеріали звукозапису, кінозйомок, відеозапису, плани, схе­ми, зліпки та інші матеріали, які пояснюють його зміст.

Коли особа, що брала участь у проведенні слідчої дії, відмовиться підписати протокол, то це зазначається в протоколі і стверджується підписом особи, яка провадила слідчу дію.

Адвокат також повинен слідкувати за дотриманням правил застосування звуко­запису, якщо такий використовується під час здійснення слідчих дій. Так, звукоза­пис може застосовуватися при допиті підозрюваного, обвинуваченого, свідка і потерпілого, очній ставці, пред'явленні для впізнання, відтворенні обстановки і об­ставин події та при проведенні інших слідчих дій під час досудового розслідування.

При проведенні слідчих дій із застосуванням звукозапису про це повідомля­ються всі учасники слідчої дії до її початку. Фонограма повинна відбивати весь хід слідчої дії. Повторення спеціально для звукозапису будь-якої частини слідчої дії в ході її проведення не дозволяється.

Перед закінченням слідчої дії звукозапис повністю відтворюється учасникам цієї дії. Висловлені ними зауваження і доповнення до звукозапису заносяться на фонограму. Протокол слідчої дії, проведеної з застосуванням звукозапису, скла­дається з додержанням правил цього Кодексу. В протоколі повинно бути також зазначено про застосування звукозапису і повідомлення про це учасників слідчої дії, профтехнічні засоби та умови звукозапису, про відтворення звукозапису учас­никам слідчої дії та їх заяви з приводу застосування звукозапису. В разі відтво­рення звукозапису показань під час проведення іншої слідчої дії про це зазна­чається у протоколі відповідної слідчої дії. Під час проведення очної ставки відтворення звукозапису попередніх показань учасників очної ставки допускається лише після дачі ними показань на очній ставці та занесення їх до протоколу.

У разі пред'явлення учасникам процесу матеріалів справи у зв'язку з закінчен­ням досудового розслідування звукозапис відтворюється обвинуваченому і його захиснику, а в разі клопотання — і іншим учасникам процесу. Фонограма в опе­чатаному вигляді зберігається разом із справою.

Кінозйомка, відеозапис можуть застосовуватися у проведенні огляду, обшуку, відтворенні обстановки і обставин події та у процесі проведення інших слідчих дій. Учасники слідчої дії повідомляються про застосування кінозйомки, відеозапису до початку цієї дії. Після зйомки, запису та виготовлення кінострічки, відеострічки вони демонструються всім учасникам слідчої дії, про що складається окремий протокол. Процесуальне оформлення застосування кінозйомки, відеозапису і демонстрування кінострічки, відеострічки під час проведення іншої слідчої дії, пред'явлення матеріалів справи у зв'язку з закінченням досудового розслідування, а також під час судового розгляду провадиться відповідно до правил, передбачених КПК України.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук