Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1 8.3. Дізнання у кримінальному процесі. Захисник і захист у цій стадії процесу.

8.3. Дізнання у кримінальному процесі. Захисник і захист у цій стадії процесу.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1
176

8.3. Дізнання у кримінальному процесі. Захисник і захист у цій стадії процесу.

На органи дізнання покладається вжиття необхідних оперативно-розшукових заходів з метою виявлення ознак злочину і осіб, що його вчинили.

Про виявлений злочин і почате дізнання орган дізнання негайно повідомляє прокурора.

За наявності ознак злочину, що не є тяжким, орган дізнання порушує кримі­нальну справу і, керуючись правилами кримінально-процесуального закону, про­водить слідчі дії до встановлення особи, яка його вчинила. Після цього орган дізнання, дотримуючись установлених строків, складає постанову про передачу справи слідчому, яку подає прокурору для затвердження.

У разі порушення органом дізнання справи про тяжкий злочин він зобов'яза­ний передати її слідчому через прокурора після виконання невідкладних слідчих дій у межах строків, передбачених відповідними положеннями Кодексу.

Якщо у справі про тяжкий злочин, що передана слідчому, не встановлено особу, яка його вчинила, орган дізнання продовжує виконувати оперативно-розшукові дії і повідомляє слідчого про їх наслідки.

Після вступу слідчого у справу орган дізнання зобов'язаний виконувати дору­чення слідчого щодо проведення слідчих та розшукових дій.

Орган дізнання вправі затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі, лише за наяв­ності однієї з таких підстав:

коли цю особу застали під час вчинення злочину або безпосередньо після його вчинення;

коли очевидці, в тому числі й потерпілі, прямо вкажуть надану особу, що са­ме вона вчинила злочин;

коли на підозрюваному або на його одягу, при ньому або в його житлі буде виявлено явні сліди злоч

ину.

За наявності інших даних, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні злочину, її може бути затримано лише в тому разі, коли ця особа намагалася втек­ти, або коли вона не має постійного місця проживання, або коли не встановлено особи підозрюваного.

Про кожний випадок затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, орган дізнання зобов'язаний скласти протокол із зазначенням підстав, мотивів, дня, години, року, місяця, місця затримання, пояснень затриманого, часу скла­дання протоколу про роз'яснення підозрюваному права мати побачення із захис­ником з моменту затримання. Протокол підписується особою, яка його склала, і затриманим.

Копія протоколу з переліком прав та обов'язків негайно вручається затрима­ному і направляється прокурору. На вимогу прокурора йому також надсилаються матеріали, що стали підставою для затримання.

Про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, орган дізнання негайно повідомляє одного з її родичів, а в разі затримання співробітника кадро­вого складу розвідувального органу України при виконанні ним службових обов'язків негайно повідомляє також і відповідний розвідувальний орган.

Протягом 72 годин після затримання орган дізнання:

звільняє затриманого — якщо не підтвердилась підозра у вчиненні злочину, вичерпався встановлений законом строк затримання або затримання було здійсне­но з порушенням вимог, передбачених частинами 1 і 2 ст. 104 КПК України;

звільняє затриманого і обирає щодо нього запобіжний захід, не зв'язаний із триманням під вартою;

доставляє затриманого до судді з поданням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

У разі оскарження затримання до суду, скарга затриманого негайно надси­лається начальником місця досудового ув'язнення до суду. Скарга розглядається суддею одночасно з поданням органу дізнання про обрання запобіжного заходу. Якщо скарга надійшла після обрання запобіжного заходу, вона розглядається суд­дею протягом трьох діб з часу надходження. Якщо подання не надійшло або скар­га надійшла після закінчення 72-годинного строку після затримання, скарга на затримання розглядається суддею протягом п'яти діб з часу надходження.

За результатами розгляду суддя виносить постанову про законність затриман­ня чи про задоволення скарги і визнання затримання незаконним. Копія поста­нови направляється прокурору, органу дізнання, затриманому і начальнику місця досудового ув'язнення.

На постанову судді протягом семи діб з дня її винесення може бути подана апе­ляція прокурором, особою, щодо якої прийнято рішення, або її захисником чи за­конним представником. Подача апеляції не зупиняє виконання постанови суду.

Затримання підозрюваного у вчиненні злочину не може тривати більше 72 годин.

Якщо у встановлений законом строк затримання постанова судді про застосу­вання до затриманої особи запобіжного заходу у вигляді взяття під варту або постанова про звільнення затриманого не надійшла до установи для досудового ув'язнення, начальник місця досудового ув'язнення звільняє цю особу, про що складає протокол і направляє повідомлення про це посадовій особі чи органу, який здійснював затримання.

Порядок короткочасного затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, визначається Положенням про порядок короткочасного затримання осіб, підо­зрюваних^ вчиненні злочину.

Якщо підозрюваний був затриманий або до нього було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, його допит проводиться негайно, а за неможли­вості негайного допиту — не пізніше 24 годин після затримання. Під час допиту такого підозрюваного присутність захисника є обов'язковою, за винятком випадків, коли він відмовляється від нього і його відмова прийнята.

Перед допитом підозрюваному має бути роз'яснено його права, а також пові­домлено, у вчиненні якого злочину він підозрюється, про що робиться відмітка у протоколі його допиту.

У справі про злочин, що не є тяжким або особливо тяжким, дізнання прова­диться у строк не більше 10 днів, починаючи з моменту встановлення особи, яка його вчинила. У справі про тяжкий або особливо тяжкий злочин дізнання прова­диться у строк не більше 10 днів з моменту порушення справи.

У разі обрання до підозрюваного запобіжного заходу, дізнання провадиться у строк не більше п'яти діб з моменту обрання запобіжного заходу.

Дізнання у справах закінчується складанням постанови про направлення справи для провадження досудового слідства, яка затверджується прокурором.

За наявності обставин, що виключають провадження у справі, орган дізнання закриває справу мотивованою постановою, копію якої в добовий строк надсилає прокуророві.

Дії і постанови органів дізнання можуть бути оскаржені прокуророві. В разі надходження скарги прокурор зобов'язаний розглянути її протягом десяти днів і рішення по скарзі повідомити скаржникові.

Дії і постанови органів дізнання можуть бути оскаржені до суду. Скарги на дії і постанови органів дізнання розглядаються судом першої інстанції при поперед­ньому розгляді справи або при розгляді її по суті, якщо інше не передбачено КПК України.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук