Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1 8.17. Протокол судового засідання. Термін виготовлення протоколу та порядок подання на нього зауважень і їх розгляд. Правове значення протоколу судового засідання.

8.17. Протокол судового засідання. Термін виготовлення протоколу та порядок подання на нього зауважень і їх розгляд. Правове значення протоколу судового засідання.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1
332

8.17. Протокол судового засідання. Термін виготовлення протоколу та порядок подання на нього зауважень і їх роз­гляд. Правове значення протоколу судового засідання.

Основним засобом фіксації перебігу судового розгляду справи є протокол су­дового засідання. У ході кожного судового засідання суду першої інстанції, а та­кож при кожній окремій процесуальній дії, вчиненій поза постійним місцем засідання суду першої інстанції, складається протокол. У суді апеляційної інстан­ції протокол судового засідання ведеться у випадках, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом.

У протоколі судового засідання відображаються всі істотні моменти розгляду справи у тій послідовності, в якій вони мали місце в судовому засіданні чи при вчиненні окремої процесуальної дії.

У протоколі зазначаються:

рік, місяць, число і місце судового засідання;

час початку судового засідання або проведення окремої процесуальної дії;

назва суду, який розглядає справу, прізвище та ініціали судді (суддів), секре­таря судового засідання;

справа, що розглядається, повна і точна назва учасників процесу;

відомості про явку учасників процесу або їх неявку, причини відсутності та про вручення їм судових повісток;

дані про особу підсудного;

дані про час одержання підсудним копії обвинувального висновку;

дані про роз'яснення підсудному та іншим учасникам процесу їх прав та обов'язків;

ухвали та постанови суду, прийняті без виходу до нарадчої кімнати;

всі розпорядження головуючого і дії суду, в тому порядку, в якому вони відбувались;

всі клопотання і заяви учасників процесу;

докладний зміст записаних від першої особи показань підсудного, по­терпілого, свідків, пояснень спеціалістів, відповідей експерта на усні запитання;

послідовність і короткий зміст судових дебатів;

короткий зміст останнього слова підсудного;

відомості про проголошення вироку та роз'яснення порядку і строку його оскарження, роз'яснення права та строку на ознайомлення з протоколом судово­го засідання, подачу на нього зауважень;

час закінчення судового засідання у справі.

На вимогу хоча б одного учасника судового розгляду справи або за ініціативою суду у суді першої чи апеляційної інстанції здійснюється повне фіксування судо­вого процесу з допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Протокол судового засідання повинен бути виготовлений не пізніше семи діб з дня закінчення судового розгляду справи. Протокол судового засідання підпи­сують головуючий і секретар судового засідання.

У разі необхідності строк для виготовлення та підписання протоколу судового засідання може бути продовжено головуючим, але не більше ніж на 14 діб після закінчення судового засідання.

Про виготовлення і підписання протоколу судового засідання повідомляють­ся учасники судового розгляду.

У разі повного фіксування судового процесу з допомогою звукозаписувально­го технічного засобу у протоколі судового засідання зазначається технічна харак­теристика цього засобу та носія інформації.

Носій інформації, на якому зафіксовано судовий процес, зберігається разом зі справою.

Сторони мають право знайомитися з протоколом судового засідання і протя­гом трьох діб після повідомлення про виготовлення протоколу або після закінчення строку на його виготовлення подавати свої письмові зауваження з приводу допущеної неправильності або неповноти протоколу.

Зауваження на протокол розглядаються:

якщо справа розглядалася суддею одноособово — головуючим;

якщо справа розглядалася колегіально — цим складом суду чи більшістю цього складу.

Суд розглядає зауваження на протокол судового засідання і в разі згоди із за­уваженнями посвідчує їх правильність.

У разі незгоди головуючого з поданими зауваженнями вони розглядаються в судовому засіданні з повідомленням сторін про час і місце його проведення. їх неявка в судове засідання не перешкоджає розгляду зауважень. При розгляді зауважень може відтворюватися технічний запис процесу. Розглянувши заува­ження, головуючий — постановою, а колегія суддів — ухвалою за наявності до того підстав посвідчує правильність зауважень або відхиляє їх.

У разі пропуску строку подання зауважень і відсутності підстав для його поновлення суд залишає їх без розгляду і приєднує до матеріалів справи.

Зауваження повинні бути розглянуті не пізніше п'яти днів з дня їх надходжен­ня до суду.

Повне або часткове відтворення технічного запису судового процесу здій­снюється за рішенням суду в судовому засіданні при розгляді справи судом у першій інстанції, в апеляційному чи касаційному порядку, а також при розгляді зауважень на протокол судового засідання.

Питання про видачу копії технічного запису стороні, про його відтворення по­за судовим засіданням вирішуються головуючим у кожному випадку залежно від обставин.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук