Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1 8.18. Особи, які мають право на подання апеляції у кримінальній справі. Строки подання апеляції. Подання доповнень, змін до апеляції та відкликання апеляції. Методика складання адвокатом апеляцій на вирок. Здійснення захисту в апеляційному суді.

8.18. Особи, які мають право на подання апеляції у кримінальній справі. Строки подання апеляції. Подання доповнень, змін до апеляції та відкликання апеляції. Методика складання адвокатом апеляцій на вирок. Здійснення захисту в апеляційному суді.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1
480

8.18. Особи, які мають право на подання апеляції у кримінальній справі. Строки подання апеляції. Подання доповнень, змін до апеляції та відкликання апеляції. Мето­дика складання адвокатом апеляцій на вирок. Здійснення захисту в апеляційному суді.

Апеляція може бути подана:

на вироки, які не набрали законної сили, ухвалені місцевими судами;

на постанови про застосування чи незастосування примусових заходів виховного і медичного характеру, ухвалені місцевими судами. Апеляція також може бути подана:

на ухвали (постанови), винесені місцевим судом, про закриття справи або направлення справи на додаткове розслідування;

на окремі ухвали (постанови), винесені місцевим судом;

на інші постанови місцевих судів у випадках, передбачених КПК України.

Апеляцію мають право подати:

засуджений, його законний представник і захисник — у частині, що сто­сується інтересів засудженого;

виправданий, його законний представник і захисник — у частині мотивів і підстав виправдання;

законний представник, захисник неповнолітнього та сам неповнолітній, щодо якого застосовано примусовий захід виховного характеру, — у частині, що стосується інтересів неповнолітнього;

законний представник та захисник особи, щодо якої вирішувалося питання про застосування примусового заходу медичного характеру;

обвинувачений, щодо якого справу закрито, його законний представник і захисник — у частині мотивів і підстав закриття справи;

обвинувачений, щодо якого справу направлено на додаткове розслідування, його законний представник і захисник — у частині мотивів і підстав направлення справи на додаткове розслідування;

цивільний відповідач або його представник — в частині, що стосується вирішення позову;

прокурор, який брав участь у розгляді справи судом пе

ршої інстанції, а та­кож прокурор, який затвердив обвинувальний висновок, — у межах обвинувачен­ня, що підтримував прокурор, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції;

потерпілий і його представник — у частині, що стосується інтересів потер­пілого, але в межах вимог, заявлених ними в суді першої інстанції;

цивільний позивач або його представник — у частині, що стосується вирішення позову;

особа, щодо якої винесено окрему ухвалу (постанову) суду;

інші особи у випадках, передбачених Кодексом.

Апеляція за загальним правилом подається через суд, який постановив вирок, ухвалу чи постанову. До апеляції прокурора і захисника додається стільки її копій, щоб їх можна було вручити всім учасникам судового розгляду, інтересів яких сто­сується апеляція.

Якщо апеляція подана у встановлені строки безпосередньо до суду апе­ляційної інстанції, він надсилає її до суду першої інстанції для виконання вимог, передбачених Кодексом.

Апеляція на вирок, ухвалу чи постанову суду першої інстанції, якщо інше не передбачено Кодексом, може бути подана протягом п'ятнадцяти діб з моменту їх проголошення, а засудженим, який перебуває під вартою, — в той самий строк з моменту вручення йому копії вироку.

Протягом строку, встановленого для подання апеляції, справа ніким не може бути витребувана із суду. Протягом цього строку суд зобов'язаний надати сторо­нам за їх клопотанням можливість ознайомитися з матеріалами справи.

В апеляції зазначаються:

назва суду, якому адресується апеляція;

особа, яка подає апеляцію;

вирок, ухвала чи постанова, на які подається апеляція, і назва суду, який їх постановив;

вказівка на те, в чому полягає незаконність вироку, ухвали, постанови та до­води на її обґрунтування;

прохання особи, яка подає апеляцію;

перелік документів, які додаються до апеляції.

При обґрунтуванні прокурором та захисником необхідності зміни чи скасу­вання вироку, ухвали, постанови апеляція повинна містити посилання на відповідні аркуші справи.

Про надходження апеляції суд першої інстанції оповіщає прокурора, інших зазначених осіб, інтересів яких стосується апеляція, направленням відповідних повідомлень та шляхом поміщення оголошення на дошці об'яв суду. Протягом п'яти діб з часу поміщення оголошення зазначені особи мають право одержати у суді копію апеляції або ознайомитися з нею в суді. Одночасно з врученням копії або ознайомленням з апеляцією їм роз'яснюється право протягом п'яти діб з цьо­го часу подати свої заперечення на апеляцію.

Засудженому, що утримується під вартою, повідомлення про надходження апеляції та її копія вручаються через начальника відповідної установи. Одночас­но йому роз'яснюється право протягом п'яти діб з часу вручення цих документів подати свої заперечення на апеляцію.

Заперечення на апеляцію додаються до справи або передаються безпосеред­ньо до суду апеляційної інстанції.

У разі невиконання особою, яка подала апеляцію, вимог, передбачених ст. 350 цього Кодексу, головуючий своєю постановою залишає апеляцію без руху та повідомляє про необхідність виконання зазначених вимог закону протягом семи діб з моменту одержання повідомлення. Постанова оскарженню не підлягає.

Якщо у визначений строк ці вимоги не будуть виконані, то апеляція постано­вою головуючого визнається такою, що не підлягає розгляду.

У разі подання апеляції з пропуском установленого строку і за відсутності кло­потання про його відновлення апеляція постановою головуючого визнається та­кою, що не підлягає розгляду.

У разі пропуску строку на апеляційне оскарження з поважних причин особи, які мають право на подання апеляції, можуть заявити клопотання перед судом, який постановив вирок чи виніс ухвалу, постанову, про відновлення пропущено­го строку.

Питання про відновлення строку вирішується в судовому засіданні судом, який розглядав справу. Про день і час розгляду клопотання своєчасно повідомляються сторони, неявка яких у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

За результатами розгляду клопотання суд виносить ухвалу, постанову, якою поновлює пропущений строк або відмовляє у його поновленні і визнає апеляцію такою, що не підлягає розгляду.

Постанова судді чи ухвала суду, винесена відповідно до частин 1 та 4 ст. 350 може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції, який має право своєю ухвалою відновити пропущений строк, визнати апеляцію такою, що піддягає роз­гляду, і дати розпорядження суду першої інстанції щодо виконання ним вимог Кодексу.

Подання апеляції на вирок, ухвалу чи постанову суду зупиняє набрання ними законної сили та їх виконання, за винятком передбачених у цьому Кодексі випадків.

Після виконання вимог, передбачених Кодексом, суд, який постановив вирок чи виніс ухвалу, постанову, протягом семи діб передає справу разом з поданою апеляцією і запереченнями на неї до апеляційного суду і визначає дату розгляду ним справи. Справа призначається до розгляду не пізніше трьох місяців з дня на­правлення її до апеляційного суду. Справа повинна надійти до апеляційного суду не пізніш як за один місяць до визначеної судом першої інстанції дати розгляду.

Про дату призначення справи до апеляційного розгляду суд першої інстанції оповіщає заінтересованих осіб направленням відповідних повідомлень та шля­хом поміщення оголошення на дошці об'яв суду. Засудженому, що утримується під вартою, про призначення справи до апеляційного розгляду повідомляється через начальника відповідної установи.

Якщо в апеляції ставиться питання про погіршення становища засудженого чи виправданого, суд першої інстанції одночасно викликає до суду апеляційної інстанції цих осіб, їх законних представників, а також захисників, якщо їх участь у справі відповідно до вимог Кодексу є обов'язковою.

До початку розгляду справи в апеляційному суді особа, яка подала апеляцію, має право доповнити, змінити або відкликати її, а також подати свої заперечення на апеляцію іншого учасника судового розгляду.

Внесення до апеляції змін, які тягнуть за собою погіршення становища засуд­женого або виправданого, за межами строків на апеляційне оскарження не допу­скається.

Захисник засудженого чи виправданого може відкликати свою апеляцію тільки за згодою підзахисного і його законного представника. Захисник, який вступив до справи в апеляційному провадженні, може змінити чи доповнити апеляцію захисника, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції, лише за згодою засудженого чи виправданого та їх законних представників.

Засуджений або виправданий вправі відкликати свою апеляцію, а також апеляцію свого захисника, крім випадків, передбачених Кодексом.

Апеляція представника потерпілого може бути відкликана ним лише за згодою потерпілого, а також самим потерпілим.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук