Головна Наукові статті Кримінальний процес ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА СИТУАЦІЯ ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ ВИБОРУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ОПЕРАТИВНОЇ КОМБІНАЦІЇ

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА СИТУАЦІЯ ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ ВИБОРУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ОПЕРАТИВНОЇ КОМБІНАЦІЇ

Наукові статті - Кримінальний процес
260

В. Меживой

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА СИТУАЦІЯ ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ ВИБОРУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ОПЕРАТИВНОЇ КОМБІНАЦІЇ

Розглядаються перспективи застосування ситуаційного підходу до ви­бору та проведення оперативних комбінацій оперативними підрозділами ОВС, дається визначення оперативно-розшукової ситуації та оперативної комбінації крізь призму законодавства України, обґрунтовуються пропозиції щодо вдосконалення нормативної регламентації проведення оперативних комбінацій оперативними підрозділами ОВС України.

Ключові слова: оперативна комбінація, оперативна обстановка, оперативно-розшукова ситуація.

Постановка проблеми. У боротьбі зі злочинністю особливу роль відіграють оперативні підрозділи ОВС. За характером діяльності вони протидіють кримінальному середовищу, а тому стикаються з не­сприятливими ситуаціями, коли оперативна обстановка потребує не­гайного реагування з метою виявлення, попередження і розкриття злочинів. У таких випадках працівники цих підрозділів мають застосо­вувати оперативні комбінації, створюючи сприятливі умови для вирішення приватних завдань оперативно-розшукової діяльності (далі – ОРД).

Невід’ємним елементом прийняття вірного тактичного рішення, вибору тактики, способу проведення комбінацій є вивчення та оцінка оперативно-розшукової ситуації. Саме тому оперативна комбінація та оперативно-розшукова ситуація нерозривно пов’язані між собою як на практичному, так і на теоретичному рівнях.

Стан дослідження. Теоретичні положення тактики ОРД вис­вітлено у численних працях вітчизняних учених. Авторами публікацій з цієї тематики є О.М. Бандурка, В.В. Гевко, В.В. Грицаченко, Е.О. Ді-доренко, О.Ф. Долженков, С.В. Єськов, В. Ігнатко, О.А. Кириченко, О.І. Козаченко, Я.Ю. Кондратьєв, А.О. Михайличенко, В.Л. Ортинський, М.А

. Погорецький, В.Л. Регульський, Б.Г. Розовський, М.Й. Си­доренко, Д.Й. Никифорчук, М.І. Чверткін та ін. Окремі питання вико­ристання оперативних комбінацій під час розв’язання різноманітних завдань ОРД вивчали Б.І. Бараненко, Г.М. Бірюков, Г.О. Душейко, В.П. Євтушок, І.П. Козаченко, В.П. Меживой, А.О. Михайличенко, МБ. Саакян, І.В. Сервецький, О.П. Снігерьов, В.В. Шендрик, І.Р. Шин­каренко та ін.

Між тим досі нема комплексних наукових розробок, присвяче­них дослідженню проблем вибору, підготовки та проведення окремих оперативних комбінацій з урахуванням оперативно-розшукової ситуації, що склалася, а також алгоритму необхідних дій оперативних працівників залежно від конкретної оперативно-розшукової ситуації. Іншими словами, ще недостатньо вивченими є питання, пов’язані із застосуванням ситуаційного підходу до вибору та проведення опера­тивних комбінацій оперативними підрозділами ОВС. Щоб заповнити цю прогалину, на наш погляд, необхідно на основі аналізу стану наукової розробленості, практичних напрацювань та нормативної регламентації проведення оперативних комбінацій оперативними підрозділами ОВС обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення зако­нодавства й теоретичних положень тактики проведення оперативних комбінацій з урахуванням конкретної оперативно-розшукової ситуації. Саме в цьому і полягає мета нашої розвідки.

Виклад основних положень. Як влучно зазначив В.А. Лука-шов, оперативно-розшукова тактика вивчає закономірності злочинної діяльності, особливості характеру злочинців, тактико-технічні можливості оперативно-розшукових засобів і методів, інформаційні, організаційні, матеріально-технічні та інші фактори оперативної обстановки [1, с 20]. Слід зауважити, що ці об’єкти оперативно-розшукової тактики притаманні кожній оперативно-тактичній ситуації.

На практиці це використовується оперативними підрозділами ОВС під час підготовки та проведення таких тактичних заходів, як оперативна комбінація.

Як елемент оперативно-розшукової тактики вона є комплек­сом дій, об’єднаних єдиним задумом, легендою та спрямованих на вирішення конкретного завдання щодо виявлення, запобігання або розкриття злочину [2, с 378-379]. Вона характеризується складністю задуму, багатоетапністю дій, наявністю однієї або декількох легенд, складною системою тактичних прийомів використання оперативно-розшукових засобів і методів для виконання конкретного оперативно-тактичного завдання. До того ж оперативній комбінації об’єктивно властива ситуаційність [3, с 85].

Дослідження оперативно-розшукової ситуації започатковано працями В.Г. Самойлова, який визначив її як реально існуючий стан певної кримінальної події, з приводу якої здійснюється оперативно-розшуковий захід, умови, в яких він проявляється, а також можливості оперативного працівника (або підрозділу) вжити необхідних заходів, сформульованих у вигляді конкретного завдання [4, с. 33].

Про врахування оперативно-розшукової ситуації під час прий­няття тактичних рішень щодо проведення оперативної комбінації все частіше згадується у працях українських учених. Так, В.П. Євтушок, аналізуючи наукові дослідження минулих років, дійшов висновку, що оперативна комбінація – це відповідне поєднання оперативно-розшукових методів, прийомів та засобів, метою застосування яких є вирішення найбільш складних і конспіративних тактичних заходів, об’єднаних єдиним задумом, стосовно певної оперативно-розшукової ситуації [5, с. 22]. Цікавою є позиція В.В. Шендрика, який комбінацію розглядає в двох аспектах: як теоретичну категорію оперативно-розшукової тактики та як діяльність, спрямовану на створення умов щодо розв’язання конкретних оперативно-тактичних завдань стосовно певної оперативно-розшукової ситуації [6, с. 7].

Зазначимо, що сутність оперативної комбінації полягає в застосуванні непроцесуальних методів пізнання. Тому, проана­лізувавши думки науковців з цього приводу, ми дійшли висновку, що оперативною комбінацією є комплекс поєднаних єдиним задумом оперативно-розшукових, оперативно-технічних та інших тактичних дій оперативних підрозділів з виявлення, попередження і розкриття злочинів, що полягає у штучному створенні сприятливих умов для вирішення оперативно-тактичних завдань, що стосуються конкретної оперативно-розшукової ситуації, побудований на застосуванні пере­важно непроцесуальних методів пізнання у поєднанні з використанням індивідуального досвіду практичної роботи суб’єктів ОРД у взаємодії з іншими суб’єктами кримінального судочинства [7, с. 250].

Слід відзначити, що всі оперативні комбінації залежно від оперативно-розшукової ситуації за характером розв’язуваних завдань мо­жуть бути спрямовані на: забезпечення оперативної розробки та за-шифрування джерел отримання негласної інформації; негласне вияв­лення і зберігання фактичних даних, які можуть бути використані як докази у розслідуванні кримінальної справи; забезпечення можливості використання матеріалів негласного документування на стадії досудового слідства і судового розгляду кримінальної справи; здійснення оперативно-профілактичного впливу на осіб, схильних до вчинення злочину; розв’язання конфліктних ситуацій, нейтралізація протидії з боку розроблюваних осіб; створення умов, необхідних для проведення оперативно-розшукових заходів; створення умов, які гарантують ре­зультативність оперативно-тактичних заходів; забезпечення негласності заходів, тримання в таємниці джерел оперативно-розшукової інформації; збереження до процесуального вилучення предметів і документів, які можуть бути доказами злочинної діяльності; інші тактичні заходи впливу на оперативно-тактичну ситуацію з метою її зміни на більш сприятливу тощо [5, с 24-25; 8, с. 328].

Відповідно завдання оперативних комбінацій, що виникають з урахуванням конкретної оперативно-розшукової ситуації, також мо­жуть бути різноманітними, а саме: виявлення об’єктів оперативної уваги та отримання інформації первинного характеру; забезпечення попереджувального впливу на осіб, які становлять оперативний інтерес; досягнення мети оперативної розробки (впровадження неглас­ного співробітника в злочинне середовище, виведення його з розробки, забезпечення зберігання таємниці джерела оперативної інформації, забезпечення затримання злочинців тощо); виявлення і зберігання фак­тичних даних, які можна використати як докази у кримінальному судочинстві (створення умов, необхідних для проведення процесуаль­них дій і забезпечення їх результативності, створення умов для вста­новлення та збереження матеріальних доказів та інших джерел доказової інформації, забезпечення отримання правдивих показань від фігурантів кримінальних справ); забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства; створення умов, необхідних для прове­дення оперативного експерименту тощо.

До речі, використання комбінації з метою створення умов, необхідних для проведення оперативного експерименту, на нашу дум­ку, слід розглядати окремо від завдань досягнення мети оперативної розробки (створення умов, необхідних для проведення ОРЗ), тому що згідно із законодавством України оперативний експеримент не є оперативно-розшуковим заходом з усіма властивими формальними озна­ками та вимогами. Таким чином, ми прагнемо звернути увагу на доцільність полеміки щодо процесуальної регламентації оперативного експерименту.

Розглядаючи розмаїття можливих оперативно-розшукових ситуацій та завдань, вирішуваних за допомогою їх проведення, вважаємо, що тут доцільно навести класифікацію, запропоновану В.Г. Самойлович. Він поділяє оперативно-розшукові ситуації: за часом виникнення – на початкову, проміжну та кінцеву; за можливостями досягнення бажаного результату – на сприятливу або несприятливу; за характером і ступенем протиборства – на безконфліктну й конфліктну (двосторонню чи багатосторонню, а також суворого чи помірного су­перництва); за ступенем повторюваності в практиці – на типову і специфічну [4, с. 33–35].

Слід ураховувати, що кожна з оперативних ситуацій спричиняє особливий вплив на оперативну обстановку і, як наслідок, на тактику проведення оперативно-тактичних заходів (у тому числі оперативних комбінацій). Особливу увагу, на нашу думку, викликають неспри­ятливі, специфічні та конфліктні оперативно-розшукові ситуації, які створюють передумови до прийняття оперативними працівниками оригінального творчого рішення, що саме і передбачає застосування оперативних комбінацій.

Тактичні рішення приймаються оперативним працівником, за­звичай, в умовах складної оперативної обстановки, а тому пов’язані з великим психологічним навантаженням. На нашу думку, влучно з цьо­го приводу висловився Б.І. Бараненко, віднісши оперативно-розшукову діяльність до розряду таких професій, які ставлять дуже високі психологічні та психофізіологічні особистісні вимоги до працівника [9, с. 56]. Тому під час прийняття рішення про застосування оперативної комбінації суб’єкти ОРД мають враховувати такі фактори, як: харак­тер злочинних дій осіб, відносно яких проводяться оперативно-розшукові заходи; наявність відомостей про осіб, підозрюваних у вчиненні злочинів, і оперативних підходів до розроблювальних осіб; негласність проведених заходів; інтенсивність протидії оперативно-розшуковим підрозділам з боку злочинців; можливості та умови засто­сування спеціальних засобів і методів ОРД; місце й час проведення оперативної комбінації; поведінка учасників оперативної комбінації; взаємодія оперативних працівників з іншими учасниками кримінального судочинства тощо.

Таким чином, вирішальне значення у прийнятті рішень що­до проведення оперативних комбінацій суб’єктами ОРД має вив­чення та оцінка оперативно-розшукової ситуації, що, як зазначив В.Г. Самойлов, є процесом логічної розумової діяльності оперативного працівника, що полягає у зборі, накопиченні, переробці та оцінці інформації про елементи оперативно-розшукової ситуації з метою ви­роблення рішення щодо проведення ОРЗ та виконання поставленого завдання [4, с 35]. Саме завдяки чіткому аналізу та оцінці оператив­ним працівником фактичних даних під час вивчення оперативно-розшукової ситуації досягається успішне проведення оперативної комбінації, тому що це дозволяє: визначити подальші шляхи прове­дення оперативної комбінації та конкретні тактичні прийоми здійснення тих чи інших заходів, матеріального підкріплення елементів комбінації; перевірити наявні відомості та зробити вірну оцінку всієї оперативно-розшукової ситуації, що за умови дотримання наукової методології пізнання забезпечує досягнення істини в кримінальному судочинстві.

Крім того, під час підготовки до проведення оперативних комбінацій слід ураховувати можливість протидії з боку злочинців оперативним підрозділам. Такі дії можуть мати як пасивний, захисний характер (тимчасове зниження кримінальної активності, виїзд із ко­лишнього місця проживання, працевлаштування тощо), так і спрямо­вуватися на нейтралізацію проведених ОРЗ (розшифрування джерел негласної інформації, фальсифікація доказів, приховування знарядь учинення злочинів тощо). Тому важливим фактором успішного прове­дення оперативної комбінації також є оцінка можливих контрдій злочинців, що, на думку В.П. Шиєнка, полягає у визначенні задуму злочинців, моделюванні їх дій, думок та відповідних ходів [10, с 23].

Висновок. Таким чином під оперативно-розшуковою ситуацією, на нашу думку, слід розуміти наявний стан кримінальної події, що передбачає її аналіз, оцінку, постановку конкретних тактич­них завдань та проведення оперативними підрозділами оперативно-розшукових, оперативно-тактичних та інших тактичних заходів щодо виявлення, попередження чи розкриття злочинів. Вжиття у комплексі зазначених заходів, спрямованих на вирішення єдиного конкретного завдання, означає проведення оперативної комбінації.

Ззначимо, що розв’язання багатьох актуальних методологічних, правових та організаційно-тактичних проблем оперативно-розшукової діяльності вбачаємо у можливості застосування оперативних комбінацій підрозділами ОВС як варіантів розв’язання оперативно-тактичних зав­дань, що зрештою потребує здійснення подальших розвідок та досліджень ситуаційних основ ОРД. З огляду на це вважаємо, що право оперативних підрозділів проводити оперативні комбінації необхідно закріпити законо­давчо з урахуванням ситуаційного підходу до їх вибору та проведення. Для цього пропонуємо ч. 1 ст. 8 «Права підрозділів, які здійснюють ОРД» Закону України «Про ОРД» доповнити окремим пунктом, який викласти в такій редакції: «Застосовувати оперативні комбінації, що полягають у проведенні комплексу оперативно-розшукових, оперативно-технічних та інших тактичних заходів з приводу конкретної оперативно-розшукової ситуації, спрямованих на вирішення конкретних завдань щодо виявлення, попередження та розкриття злочину, а також створенні умов для про­ведення цих заходів та забезпеченні використання в кримінальному судочинстві результатів оперативно-розшукової діяльності».

––––––––––––

Лукашов В.А. Проблемы оперативно-розыскной деятельности: сборник избранных работ // сост. К.К. Горяинов, А.П. Исиченко, А.С. Вандышев. –М.: ВНИИ МВД России, 2000.

Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред.К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. – М.: ИНФРА-М, 2007. –832 с.

Давыдов С.И. Перспективы развития ситуационных основ оператив­но-розыскной деятельности / С.И. Давыдов // Полицейское право (Омск). – 2006. – № 2 (6). – С. 84–86.

Самойлов В.Г. Оперативно-розыскная тактика органов внутренних дел: учеб. пособие / В.Г. Самойлов. – М.: МВШМ МВД СССР, 1984. – 91 с.

Євтушок В.П. Оперативна комбінація (сучасний погляд, пропозиції) / В.П. Євтушок // Науковий вісник Львівського юридичного інституту. – 2004. – № 1. – 320 с. – С. 20–26.

Фендрик В.В. Оперативна комбінація: теоретико-правові та органі­заційно-тактичні основи (за матеріалами діяльності кримінальної міліції): ав-тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримі­нальний процес і криміналістика»; «Оперативно-розшукова діяльність» / В.В. Шендрик. – Харків: ХНУВС, 2005. – 20 с.

Меживой О.В. Поняття оперативної комбінації та використання ре­зультатів її проведення в кримінальному судочинстві // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка: (90 років карному розшуку України та проблеми вдосконалення його діяльності в су­часних умовах боротьби зі злочинністю) / О.В. Меживой. – Луганськ: ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – Спеціальний випуск № 2. У двох частинах. Части­на 2. – 304 с. – С. 242–252.

Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ. Заг. ч.: підручник / під заг. ред. генерал-полковника міліції Л.В. Бородича; [авт. кол.: Е.О. Дідоренко, І.П. Козаченко, Я.Ю. Кондратьєв, В.П. Пилипчук, В.Л. Регуль-ський]. – Луганськ: РВВ ЛІВС, 1999. – Т. 1. – 390 с.

Бараненко Б.І. Психологія оперативно-розшукової діяльності: навч. посібник / Б.І. Бараненко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 272 с.

Шиенок В.П. Сущность оперативно-розыскной тактики: лекция /В.П. Шиенок. – М.: МВШ МВД СССР, 1983. – 26 с.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук