Головна Наукові статті Кримінальний процес ОГЛЯД МІСЦЯ ПОДІЇ У СПРАВАХ ПРО ПОШИРЕННЯ ПОРНОГРАФІЧНИХ ПРЕДМЕТІВ

ОГЛЯД МІСЦЯ ПОДІЇ У СПРАВАХ ПРО ПОШИРЕННЯ ПОРНОГРАФІЧНИХ ПРЕДМЕТІВ

Наукові статті - Кримінальний процес
482

ХІЛЬЧЕНКО С.В.,

кандидат юридичних наук, доцент кафедри криміналістичної техніки Київського національного університету внутрішніх справ

ОГЛЯД МІСЦЯ ПОДІЇ У СПРАВАХ ПРО ПОШИРЕННЯ ПОРНОГРАФІЧНИХ ПРЕДМЕТІВ

У статті досліджено організаційно-тактичні аспекти проведення огляду місця події у справах про поширення порнографічних предметів, виокремлено технологію огляду комп’ютерів як засобів вчинення злочину.

Огляд є слідчою дією, яка полягає у безпосередньому сприйнятті об’єктів з метою виявлення слідів злочину та інших речових доказів, з’ясування обставин події, а також обставин, що мають значення для справи. Одним із найбільш складних видів огляду є огляд місця події. Тактичні особливості огляду виділяють згідно з особливостями злочинної діяльності у сфері поширення порнографічних предметів. Враховуючи сьогоденну розповсюдженість таких злочинів, потребує окремого розгляду питання організації огляду місця події у справах даної категорії.

Огляд місця події – це первинна слідча дія, яка полягає в безпосередньому сприйнятті місця події, направленому на встановлення, фіксацію і дослідження його обстановки, слідів злочину і злочинця та інших фактичних даних, що дозволяють в сукупності з іншими доказами зробити висновок про механізм події та інші обставини події, що розслідується [1, с. 27].

Стаття 190 КПК України визначає такі підстави для огляду місця події:

виявлення слідів злочину й інших речових доказів;

з’ясування обставин злочину;

встановлення інших обставин, які мають значення для справи.

Своєчасне та повне проведення огляду місця події дає змогу слідчому зібрати значну кількість значущої інформації.

Проведенн

я огляду місця події в справах про поширення порнографічних предметів має кілька загальних і специфічних рис.

Загальними є основні завдання, що вирішуються під час проведення слідчої дії:

з’ясовується обстановка місця події, а також інші обставини, що стосуються справи;

виявляються сліди злочину й інші речові докази;

визначаються слідчі версії про вчинення злочину та його учасників;

отримуються необхідні дані для проведення подальших слідчих дій. Огляд місця події, зазвичай, проводиться в три етапи:

1) загальний огляд (з’ясування обстановки на місці події, визначення меж огляду);

2) детальний огляд (вивчення загальної обстановки та місцерозташування кожного об’єкта окремо);

3) завершальний етап (вилучення й упакування речових доказів, оформлення протоколу). При правильному проведенні названої слідчої дії слідчий може найбільш повно сприймати обстановку місця, що оглядається. Під час проведення огляду виникають перші мотивовані версії, визначаються напрямки для роботи на початковому етапі розслідування.

Огляд місця події – єдина слідча дія, що може бути проведена до порушення кримінальної справи. Для її проведення закон вимагає присутності, крім слідчого, незацікавлених осіб (понятих), а також у разі необхідності слідчий може запросити спеціаліста, що має потрібні знання. Під місцем події розуміється приміщення або місцевість, де вчинено злочин або де є матеріальні сліди, пов’язані з подією злочину [2, с. 522].

У справах про поширення порнографічних предметів доцільно залучати компетентних осіб (спеціалістів), котрі знають, які пристрої можуть бути використані для відтворення та тиражування певних порнографічних предметів [3, с. 80].

Участь спеціаліста в огляді місця події регламентована кримінально-процесуальним законодавством (статті 1281, 191 КПК України). Відповідно до норм закону, спеціаліст бере участь у проведенні огляду місця події, використовуючи свої спеціальні знання та навички для сприяння слідчому у виявленні, закріпленні й вилученні доказів, звертає увагу слідчого на обставини, пов’язані з виявленням і закріпленням доказів, дає пояснення щодо спеціальних питань, які виникають при проведенні цієї слідчої дії. Спеціаліст також допомагає слідчому скласти протокол огляду. Він консультує слідчого щодо специфічних термінів, які використовуються при описові порнографічних та інших предметів, допомагає скласти фрагменти протоколу, в яких мова йде про вилучені предмети з описаннями місця їхнього розташування, призначення, стану, вказує способи фіксації та вилучення речових доказів, використання технічних засобів.

У справах про поширення порнографічних предметів огляду, по можливості, повинен передувати комплекс оперативно-розшукових заходів з метою встановлення місця зберігання порнографічних предметів, документації, способів конспірації, режиму роботи складу, осіб, які його відвідують, приблизні обсяги партій продукції, що збувається, й інші значущі обставини. Крім цього, попередньо має сенс отримати характеристику приміщення, котре планується оглянути, в бюро технічної інвентаризації чи інших органах, які можуть надати таку інформацію, це дасть змогу під час візуального огляду висунути припущення про наявність і місця можливого розташування тайників [4, с. 101–102]. Об’єктом огляду, звичайно, є місця виготовлення, зберігання, збуту та розповсюдження порнографічних предметів. Важливо з’ясувати, чи є складські приміщення для зберігання порнографічних предметів. При огляді виробничих приміщень встановлюється можливість виготовлення й тиражування в них продукції, що є порнографічними предметами.

Слідчий під час проведення огляду повинен звертати особливу увагу на предмети й обставини, що свідчать про спосіб вчинення злочину, а саме: наявність великої кількості копіювальної техніки, апаратури, що дає можливість тиражувати продукцію, специфічних витратних матеріалів (касети, диски, упакування до них тощо).

Усе це має бути оглянуто слідчим і зафіксовано в протоколі. При описанні апаратури слід зазначити такі параметри: вид пристрою, система, марка та модель, позначки (фірма-виробник, серійний номер, рік випуску та ін.); видимі пошкодження записувальної апаратури, їхні характер і локалізація, ознаки ремонту, відсутність необхідних частин, а на схемі до протоколу огляду відображається місце її розташування. При огляді місця події слідчий має також звернути увагу на документи, в яких відображено відомості про продукцію, що має порнографічний характер.

З місця події вилучають усі порнографічні предмети (відеокасети, компакт-диски тощо), упакування до них, документацію, що стосується такої продукції (касові чеки, контрольні касові стрічки, накладні, рахунки, бланки, товарні та касові звіти, журнали обліку клієнтів, чорнові записи та ін.), апаратуру (комп’ютери, відеомагнітофони, DVD-пристрої, копіювальну техніку тощо). Перелік вилучених предметів і їх опис відображаються в протоколі.

Якщо на місці події виявлено велику кількість порнографічних предметів, слідчий може прийняти рішення про огляд їх за місцем проведення слідства. Усі порнографічні предмети, призначені для подальшого огляду, упаковуються й опечатуються.

До огляду місця події в справах про поширення порнографічних предметів доцільно також залучати спеціалістів з програмного забезпечення. Такий спеціаліст допомагає слідчому зробити правильний і змістовний огляд комп’ютерів, які використовувалися зі злочинною метою.

Під час огляду комп’ютера необхідно визначити, яка програма виконується на поточний момент. Для цього потрібно вивчити зображення на екрані монітора, його має бути детально описано в протоколі. У разі необхідності може бути застосовано фотозйомку чи відеозапис зображення. Після цього потрібно зупинити виконання програми, зафіксувати свої дії в протоколі, також слід відобразити, які зміни відбулися на екрані. Важливо визначити, чи є в комп’ютера зовнішні пристрої, що можуть накопичувати інформацію на вінчестері (жорсткий диск), дискетах і пристроях типу ZIP, усі отримані дані мають бути відображені в протоколі. У комп’ютера також потрібно виявити зовнішні пристрої віддаленого доступу до системи, встановити їхній стан (підключення до локальної мережі, наявність модему). Після цього комп’ютер вимкнути з мережі та вимкнути модем (якщо є), відобразивши в протоколі свої дії. Після вимикання живлення комп’ютера продовжується його огляд [5, с. 187].

У протоколі та схемі відображаються місце розташування комп’ютера і його периферійних пристроїв (принтера, модему, клавіатури, монітора та ін.), призначення кожного пристрою (назва, серійний номер, комплектація, стан пристроїв). Необхідно також описати порядок з’єднання між собою вказаних пристроїв. Магнітні носії на дискетах і стрічках необхідно вилучити, упакувавши їх таким чином, щоб унеможливити ушкодження.

Кожний пристрій комп’ютера та з’єднувальні кабелі упакувати окремо. Кнопка включення комп’ютера та гніздо для приєднання електрокабеля на системному блоці заклеюють захисною стрічкою, опечатуються також місця бокових поверхонь з передньою та задньою панелями.

Групу, що проводить огляд, треба забезпечити необхідною апаратурою для оперативного вибіркового перегляду виявленої продукції (переносним комп’ютером, захищеним від можливих комп’ютерних вірусів та ін.).

Варто також мати на увазі, що на обладнанні та на порнографічних предметах, які вилучаються, можуть бути виявлені сліди рук, мікрооб’єкти (частки одягу, продукти життєдіяльності людини) тощо [6, с. 864], які можуть стати об’єктами дактилоскопічної, біологічної, хімічної та інших видів експертиз, висновки яких можуть мати суттєве значення для розслідування. Тож під час вилучення таких предметів слідчому доцільно скористатися допомогою спеціаліста, що має більший досвід і знання в цьому питанні та виконає цю роботу таким чином, щоб забезпечити збереження речових доказів для подальшого дослідження. Для цього використовують спеціальний пакувальний матеріал. Об’єкти, що вилучаються, опечатують печаткою слідчого та завіряють підписами слідчого й понятих.

Таким чином, дотримання наведених рекомендацій надасть слідчому можливість найбільш повно й ефективно провести огляд місця події, зібравши необхідну інформацію, що буде корисною для подальшого розслідування справ про поширення порнографічних предметів.

Список використаної літератури:

Белкин Р.С. Тактика следственного осмотра и освидетельствования // Тактика следственных действий. – М., 1997.

Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г. и др. Криминалистика: Учеб. – М., 1999.

Старушкевич А.В. Організація огляду місця події та аналіз криміналістично значимої інформації при розслідуванні злочинів у сфері комп’ютерної інформації // Вісник прокуратури. – 2003. – № 12. – С. 77–87.

Осмотр места происшествия при расследовании отдельных видов преступлений: Учеб. пособ. – К., 2001.

Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации. – М., 1999.

Кириченко А.А. Основы судебной микрообъектологии: Монограф. – Х., 1998.

 

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук