Головна Наукові статті Криміналістика КРИМІНАЛІСТИЧНЕ НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ

КРИМІНАЛІСТИЧНЕ НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ

Наукові статті - Криміналістика
442

ЧУБЕНКО А.В.,

викладач кафедри експертно-криміналістичного забезпечення ОРД Національної академії СБ України

КРИМІНАЛІСТИЧНЕ НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ

Дослідженню протидії терористичним актам у криміналістиці приділена певна увага, але результати наукових пошуків далеко не завжди є відомими широкому загалу практичних працівників та вчених у зв’язку з недосконалою організацією поширення наукових досягнень. Загальновідомо, що з матеріалами дисертаційних та монографічних досліджень має можливість ознайомитися лише обмежене коло практичних працівників і вчених. Такий стан ускладнює використання науково обґрунтованих теоретичних положень і практичних рекомендацій, які містяться в таких рукописах та виданнях.

Проведений нами аналіз наукових досліджень щодо протидії терористичним актам, покликаний поліпшити інформаційне забезпечення правоохоронної діяльності. Воно включає систематизовані відомості про зміст дисертаційних та монографічних досліджень, а також досліджень викладених у статтях, які були проведені з даної проблематики на теренах пострадянського простору.

Загальний масив публікацій з проблем тероризму взагалі і терористичних актів зокрема досить різноманітний. Проаналізовані нами публікації показали, що ці феномени досліджувалися соціологами, психологами, фахівцями з проблем національної безпеки, судової психіатрії, кримінології та інших галузей знань. Однак ці роботи не пов’язані з проблемами організації розслідування терористичних актів чи судово-експертного забезпечення розслідування таких злочинів. Тому, ми зупинилися на аналізі досліджень, які безпосередньо пов’язані з криміналістичними та судово-експертними проблемами розслідування терористичних актів з метою виявити недостатньо розроблені проблеми, обґрунтувати акту

альність проведеного нами дослідження та окреслити перспективні напрями подальшого дослідження проблем криміналістичного забезпечення розслідування терористичних актів.

У 1999 році І.Д. Моторний за результатами дослідження видав монографію «Теоретико-прикладні основи використання засобів і методів криміналістичної вибухотехніки у боротьбі з тероризмом» [1]. У першому розділі монографії автор дослідив теоретичні основи криміналістичної вибухотехніки і техніко-криміналістичного забезпечення її засобами та методами оперативно-розшукової і слідчої практики. У другому розділі автором розглянуті вибухотехнічні об’єкти як носії криміналістично значимої інформації. Третій розділ присвячений криміналістичній технології збирання вибухотехнічних об’єктів при виявленні, припиненні, розкритті й розслідуванні злочинів терористичного характеру. У четвертій главі розглянуто криміналістичне дослідження вибухових речовин, вибухових пристроїв, предметів, які їх імітують, слідів вибуху й використання отриманих даних з метою розкриття, «Сучасні проблеми тероризму (кримінологічне дослідження)» [2] К.Н. Салімов захистив у 1999 році. За результатами дослідження автор опублікував монографію «Сучасні проблеми тероризму» [3]. У першому розділі розкрито проблеми, присвячені розробці поняття сучасного тероризму. Другий розділ присвячений боротьбі з міжнародним тероризмом. У третьому розділі розглянуто організовану транснаціональну злочинність і кримінальний тероризм. Четвертий розділ присвячений міжнародному співробітництву в боротьбі з організованою транснаціональною злочинністю як проявом кримінального тероризму. Окремо розділ присвячений криміналістичним основам боротьби з нене та змінене видання монографії І.І. Артамонова «Тероризм: способи запобігання, методика розслідування» [4] вийшло друком у 2002 році. У першій частині монографії, автором розкрито правове, інформаційне й технічне забезпечення запобігання й розслідування тероризму. Окремий розділ монографії присвячений проблемам застосування криміналістичних методів і засобів у роботі по запобіганню тероризму й перевірці сигналів про терористичні прояви. У розділі «Організація розслідування злочинів терористичного характеру» розкрито наукові основи організації діяльності по розслідуванню терористичних актів; типові криміналістичні ситуації й версії по справах про тероризм; особливості організації розкриття й розслідування терористичних актів; тактику окремих слідчих дій. Окремо розділ присвячений науково-технічним дослідженням і судовим експертизам по справах про тероризм, а також невідкладним пошуковим діям при розслідуванні такої злочинної діяльності.

У 2002 році С.С. Галахов опублікував монографію «Кримінальні вибухи. Основи оперативно-розшукової діяльності по боротьбі зі злочинами терористичного характеру» [5], в якій дослідив загальну характеристику злочинів, вчинених з використанням вибухових речовин і вибухових пристроїв, які належать до злочинів терористичного характеру, де проаналізував загальні відомості про стан, динаміку і структуру злочинів. У другому розділі розкриті проблеми організації діяльності органів внутрішніх справ по боротьбі з кримінальними вибухами. Окремо досліджені проблеми виявлення осіб, які замишляють, готують, здійснюють злочини із застосуванням вибухових речовин і вибухових пристроїв, та проблеми попередження злочинів, пов’язаних з незаконним обігом вибухових речовин і вибухових пристроїв, кримінальними вибухами. Також окремий розділ присвячений особливостям дій чергової частини органа внутрішніх справ і членів слідчо-оперативної групи при погрозі або у випадку вчинення кримінального вибуху; діям співробітників органів внутрішніх справ на місці події; основним напрямам діяльності співробітників органів внутрішніх справ по розкриттю злочинів, вчинених із застосуванням вибухових пристроїв; особливостям побудови версій і проведенню оперативно-розшукових заходів; використанню можливостей експертно-криміналістичних підрозділів у побудові версій і проведенні початкових оперативно-розшукових заходів; напрямам проведення подальших оперативно-розшукових заходів. Окремі розділи монографії присвячені розшуку викраденої й втраченої вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв; огляду закордонного досвіду боротьби з незаконним обігом зброї, вибухових речовин і вибухових устроїв.

Науковець Д.М. Хромих у 2002 році у Санкт-Петербурзі (Російська Федерація) захистив кандидатську дисертацію «Методика розслідування актів тероризму з використанням вибухових пристроїв» [6]. У главі першій автором розглянуто криміналістичну характеристику актів тероризму з використанням вибухових пристроїв. Розділ другий розкриває організаційно-методичні особливості розслідування тероризму з використанням вибухових пристроїв. Розділ третій присвячений особливостям використання основних засобів вивчення події злочину.

Працівниками Київського національного університету внутрішніх справ В.А. Ліпканом, Д.Й. Никифорчуком, М.М. Руденком у 2002 році було видано ґрунтовну монографію «Боротьба з тероризмом» [7]. У монографії розглянуто поняття та ознаки тероризму; систему органів по боротьбі з тероризмом; основні підходи до вивчення тероризму; криміналістичну характеристику тероризму; елементи структури діяльності по вчиненню тероризму; оперативно-розшукову характеристику тероризму; організацію і тактику боротьби з тероризмом. У 2002 році Д.В. Тішин в Єкатеринбурзі (Російська Федерація) захистив кандидатську дисертацію «Криміналістична характеристика й особливості розслідування свідомо неправдивого повідомлення про акт тероризму» [8]. У першому розділі дослідження автор розкрив кримінально-правову й криміналістичну характеристики злочинів, пов’язаних із свідомо неправдивим повідомленням про акт тероризму. У другому розділі «Організаційно-методичні особливості розслідування свідомо неправдивих повідомлень про акт тероризму» розглянув організацію перевірки повідомлення про погрозу вибуху й порушення кримінальної справи; обставини, які підлягають доказуванню; типові слідчі ситуації й версії на початковому етапі розслідування; організацію розслідування й взаємодію по справах розглянутої категорії. Розділ третій присвячений тактиці окремих слідчих дій на початковому й наступному етапах розслідування свідомо неправдивого повідомлення про акт тероризму.

Науковці Юридичного інститут МВС Росії Ю.В. Гаврилін і Л.В. Смирнов у 2003 році опублікували навчальний посібник «Сучасний тероризм: сутність, типологія, проблеми протидії» [9], в якому розглянули тероризм як соціальне явище, зокрема проаналізували: поняття, сутність і ознаки тероризму, цілі й завдання, суб’єкти й об’єкти терористичної діяльності, типологію тероризму. У посібнику розглянуто проблеми протидії тероризму, зокрема проблеми протидії «традиційному» тероризму, протидію вчиненню терактів з використанням зброї масового враження, протидію інформаційному тероризму.

У 2003 році В.Г. Гузіков у Волгограді (Російська Федерація) захистив дисертаційне дослідження «Особливості техніко-криміналістичного забезпечення припинення, розкриття й розслідування злочинів, пов’язаних з тероризмом [10]. У дисертації автор розглянув кримінально-правову і криміналістичну характеристики злочинів терористичної спрямованості. Окремий розділ присвятив організації техніко-криміналістичного забезпечення оперативно-розшукових заходів і слідчих дій у ході припинення, розкриття й розслідування злочинів, пов’язаних з тероризмом.

За редакцією О.М. Коршунової у 2003 році опублікована монографія «Злочини терористичної спрямованості: кримінальне переслідування на досудових стадіях» [11]. Розділ перший цього дослідження присвячений проблемам кримінального переслідування по справах про злочини терористичної спрямованості. У третьому розділі розглянуті проблеми кримінального переслідування по справах про тероризм (на досудових стадіях кримінального судочинства). Окремий розділ присвячений проблемам криміналістичної характеристики тероризму. Окремо розділи присвячені обставинам, які підлягають дослідженню по справах про тероризм; особливостям початкового етапу розслідування тероризму; особливості проведення окремих слідчих дій при розслідуванні терористичного акту; проблемам кримінального переслідування осіб, які передають неправдиві повідомлення про акт тероризму.

У 2003 році у Челябінську (Російська Федерація) С.Г. Баришніков захистив дисертаційне дослідження «Методика виявлення й початкового етапу розслідування терористичної діяльності правоохоронними органами Росії» [12]. Розділ перший дослідження, присвячений виявленню й розслідуванню правоохоронними органами Росії терористичної діяльності. У другому розділі розкрито функції правоохоронних органів Росії по виявленню й розслідуванню терористичної діяльності. У розділі третьому автором розроблено комплекс невідкладних слідчих дій при розслідуванні терористичної діяльності.

Друга ґрунтовна монографія І.Д. Моторного «Сучасний тероризм і оцінка диверсійно-терористичної уразливості цивільних об’єктів» [13] опублікована у 2004 році. Розділ перший аналізованого дослідження присвячений сучасному тероризму в Росії й світі. Розділ другий присвячений науковим основам формування й оцінки ефективності систем антитерористичного й протидиверсійного захисту цивільних об’єктів. Дослідження завершується теоретично важливими та практично спрямованими додатками, зокрема, розробленими автором проектами типової програми й тематичного плану спеціальної антитерористичної підготовки керівників і фахівців об’єктів підвищеного ризику та типовими методичними розробками по забезпеченню безпеки при терористичних загрозах.

У 2004 році О.О. Біляков та Д.В. Тішин опублікували навчально- практичний посібник «Віртуальні вибухи» [14]. У першому розділі автори розглянули кримінально-правову й криміналістичну характеристики злочинів, пов’язаних із свідомо неправдивим повідомленням про акт тероризму. У другому розділі викладено організаційно-методичні особливості розслідування свідомо неправдивих повідомлень про акт тероризму. Окремий розділ присвячений тактиці окремих слідчих дій на початковому й подальшому етапах розслідування свідомо неправдивого повідомлення про акт тероризму.

Науковець Є.В. Давидов у 2004 році у Волгограді (Російська Федерація) захистив дисертацію «Техніко-криміналістичне забезпечення розкриття й розслідування актів тероризму, вчинених з використанням вибухових пристроїв» [15]. Перший розділ роботи присвячений кримінально-правовій і криміналістичній характеристиці актів тероризму, вчинених з використанням вибухових пристроїв. Другий розділ розкриває техніко-криміналістичне забезпечення як діяльність правоохоронних органів у виявленні, припиненні, розкритті й розслідуванні актів тероризму, вчинених з використанням вибухових пристроїв.

У 2004 році Р.Г. Золотарьов захистив дисертаційне дослідження «Особливості доказування по кримінальних справах про свідомо неправдиве повідомлення про акт тероризму» [16]. Перший розділ роботи присвячений аналізу кримінального законодавства і особливостей доказування по кримінальних справах про свідомо неправдиве повідомлення про акт тероризму. Другий розділ присвячений особливостям досудового провадження по кримінальних справах про свідомо неправдиве повідомлення про акт тероризму. Третій розділ розкриває проблеми прокурорського нагляду і судового контролю за доказуванням по кримінальних справах про свідомо неправдиве повідомлення про акт тероризму.

Ґрунтовний навчальний посібник «Тероризм: боротьба й проблеми протидії» за редакцією російських науковців В.Я. Кікотя та М.Д. Еріашвілі було видано у 2004 році [17]. Розділ перший посібника присвячений розгляду проблем сутності і типології тероризму. У другому розділі автори розглянули джерела та історію тероризму в Росії. Окремий розділ присвячений тероризму за межами Російської Федерації та сучасному поширенню тероризму в Росії. Розділ четвертий роботи присвячений міжнародному та міждержавному співробітництву в боротьбі з тероризмом.

У 2005 році в монографії «Організація розкриття й розслідування тероризму» [18] І.І. Сафонов розглянув загальнотеоретичні питання й проблеми організації боротьби з тероризмом. Окремий розділ присвячений питанням правової регламентації діяльності по боротьбі з тероризмом. У розділі третьому розглянуто організаційне (оперативне) забезпечення розкриття й розслідування тероризму. Розділ четвертий розглядає окремі криміналістичні аспекти розкриття й розслідування тероризму.

У 2006 році у Санкт-Петербурзі (Російська Федерація) В.М. Янгол захистив дисертацію «Оперативно-розшукова протидія політичному тероризму» [19]. У роботі автор здійснив теоретико-правовий аналіз тероризму як соціального явища. Окремо автор розглянув проблеми боротьби з політичним тероризмом у Російській Федерації й за кордоном. Інший розділ присвячений системі й соціально-правовому механізму оперативно-розшукової протидії політичному тероризму.

Російський науковець О.В. Ісаков у 2006 році захистив дисертаційне дослідження «Розслідування злочинів терористичного характеру, вчинених шляхом вибухів: криміналістичні й кримінально-процесуальні аспекти» [20]. У першій главі розглянуті проблеми сучасної криміналістичної характеристики злочинів терористичного характеру, вчинених шляхом вибухів. Друга глава присвячена актуальним проблемам порушення кримінальних справ і початкового етапу розслідування злочинів терористичного характеру, вчинених шляхом вибухів. Окрема глава присвячена процесуальним і тактичним особливостям проведення окремих початкових слідчих дій при розслідуванні злочинів терористичного характеру, вчинених шляхом вибухів. 2006 році у Краснодарі (Російська Федерація) науковець О.В. Шестаков захистив дисертаційне дослідження «Незаконний обіг наркотичних засобів як джерело фінансування терористичної діяльності (кримінологічний і кримінально-правовий аспекти) [21]. Розділ перший дисертаційного дослідження присвячений генезису незаконного обігу наркотичних засобів, ініційованого терористичними групами. У розділі другому досліджено проблеми попередження незаконного обігу наркотичних засобів як джерела фінансування терористичної діяльнос т2і 0. 06 році у Волгоградській академії МВС Росії було видано збірник наукових праць «Криміналістичне забезпечення боротьби з тероризмом» [22]. У збірнику розглянуто актуальні проблеми протидії тероризму, зокрема: взаємодія правоохоронних органів з населенням у боротьбі з тероризмом; взаємодія із засобами масової інформації при розслідуванні злочинів терористичного характеру; державна реєстрація населення як засіб соціального контролю й боротьби з тероризмом; використання психофізіологічних досліджень у боротьбі з тероризмом; використання концепції криміналістичної характеристики злочинів при побудові окремих криміналістичних методик розслідування тероризму й поєднаних з ним злочинів; підготовка фахівців з розслідування злочинів терористичної спрямованості; проблеми боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму; участь групи спеціалістів при розслідуванні терористичних актів; організація взаємодії правоохоронних органів у боротьбі з тероризмом; застосування поліграфа при розкритті й розслідуванні терористичних злочинів; розшукові версії при розкритті тероризму; судово-експертні технології як засоби забезпечення боротьби з тероризмом; участь спеціалістів у слідчих діях при розслідуванні злочинів, пов’язаних з тероризмом; проблеми подолання протидії розкриттю й розслідуванню тероризму.

У 2006 році у Санкт-Петербурзі (Російська Федерація) було видано монографію О.М. Коршунової «Злочини екстремістського характеру: теорія й практика протидії» [23]. У роботі автор запропонувала свій погляд на методику кримінального переслідування по справах про злочини екстремістського характеру (у тому числі і тероризму), зокрема, розглянула криміналістичну характеристику таких злочинів; характеристику кримінального переслідування осіб, які вчинили злочини екстремістського характеру; обставини, які підлягають дослідженню по таких справах; особливості проведення окремих слідчих дій і участь прокурора в судових діях по кримінальних справах екстремістського характеру.

У Москві в 2006 році Т.О. Гончарова захистила кандидатську дисертацію «Початковий етап розслідування тероризму» [24]. У першому розділі цієї роботи автором розглянуто проблеми криміналістичної характеристики й особливості початкового етапу розслідування тероризму, зокрема, виокремлені типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування й запропонована програма дій слідчого щодо вирішення цих ситуацій. У другому розділі «Тактичні й організаційні питання початкового етапу розслідування тероризму», розглянуто тактику проведення окремих слідчих дій на початковому етапі розслідування тероризму, а також організаційні основи взаємодії учасників розкриття й розслідування цього злочину.

У 2006 році В.П. Антонов опублікував навчально-методичний посібник «Особливості організації проведення огляду місця події по справах терористичної спрямованості» [25]. В посібнику детально розглянуто: місця подій, характерні для злочинів терористичної спрямованості; загальні особливості тактики огляду місць подій, характерні для таких злочинів; особливості огляду місця події по справах про терористичні вибухи; особливості огляду місця події по справах про масове захоплення заручників; особливості огляду місця події терористичного акту на території регіонів, де проводиться антитерористична операція.

У 2007 році Є.В. Давидов і С.М. Колотушкін у Волгоградській академії МВС Росії видали навчальний посібник «Техніко-криміналістичне забезпечення розкриття й розслідування актів тероризму, вчинених з використанням вибухових пристроїв» [26]. У першому розділі посібника розглянуто поняття, кримінально-правову й криміналістичну характеристику актів тероризму, вчинених з використанням вибухових пристроїв. Другий розділ, присвячений техніко-криміналістичному забезпеченню, як діяльності правоохоронних органів у виявленні, припиненні, розкритті й розслідуванні актів тероризму, вчинених з використанням вибухових пристроїв.

У 2007 році в Київському національному університеті внутрішніх справ В.В. Літвін захистив дисертаційне дослідження «Методика розслідування терористичного акту» [27], в якому, автор, детально дослідив криміналістичну характеристику терористичного акту. В другому розділі, автор, зосередив увагу на організації розслідування терористичного акту.

У 2007 році в Москві було видано монографію «Сучасний тероризм: соціально-політичний вигляд супротивника» [28] за редакцією В.В. Гордієнко. В дослідженні, колектив авторів, розглянув соціально-політичний феномен тероризму. В окремому розділі, розглянуто сучасні прояви тероризму, зокрема: екстремізм у суспільстві, об’єкти атак і технологія дій терористів, структури сучасного тероризму, тероризм і інші насильницькі дії, ідеологічні підстави тероризму, особистість терориста XXI століття, тероризм і агресивна поведінка, тероризм і права людини. Окремі розділи присвячені аналізу співвідношення тероризму, економіки та високих технологій. Окремий розділ монографії присвячений основам антитерористичної діяльності.

У 2008 році в Київському національному університеті внутрішніх справ О.В. Сав’юк захистив дисертаційне дослідження «Методика розслідування терористичного акту, вчиненого з використанням вибухового пристрою» [29].

У дослідженні автором побудована типова криміналістична характеристика аналізованого терористичного акту; встановлені особливості порушення кримінальних справ досліджуваної категорії; типізовані слідчі ситуації початкового етапу розслідування терористичного акту і запропоновані слідчі дії, оперативно-розшукові та організаційні заходи їх вирішення; визначені особливості тактики окремих слідчих дій та оперативно-розшукових заходів при розслідуванні терористичного акту, розроблено рекомендації по оптимізації розкриття і розслідування терористичного акту, вчиненого з використанням вибухового

Отже, проведений аналіз досліджень проблем криміналістичного та судово-експертного забезпечення розслідування терористичних актів показав, що в цілому на пострадянському просторі проблемам методики розслідування терористичних актів приділяється певна увага. Дослідниками вже досить детально розроблені поняття, сутність та криміналістична класифікація терористичних актів; механізм їх вчинення та криміналістична характеристика; методика розслідування терористичного акту в цілому; методика розслідування терористичного акту, вчиненого з використанням вибухового пристрою; тактика проведення окремих слідчих дій при розслідуванні терористичного акту, вчиненого з використанням вибухового пристрою; оперативно-розшукове забезпечення розслідування терористичного акту; використання спеціальних знань при розслідуванні таких злочинів; взаємодія слідчих з оперативно-розшуковими підрозділами, засобами масової інформації, населенням, спеціалістами; формування та функціонування слідчо-оперативних груп (бригад) при розслідуванні терористичних актів; організація та проведення правоохоронними органами контртерористичних операцій із залученням військових підрозділів збройних сил; заходи щодо перекриття фінансування терористичної діяльності.

Однак окремі важливі проблеми організації протидії терористичним актам досліджені поверхнево або взагалі не були в полі зору науковців, зокрема до таких проблем ми віднесли: криміналістичний аналіз терористичної діяльності; організація і тактика проведення слідчих дій при розслідуванні біохімічного тероризму; використання спеціальних знань при розслідуванні біохімічного тероризму; організація контролю за фінансуванням тероризму; виявлення та перекриття каналів фінансування терористичної діяльності за рахунок наркобізнесу; організація розкриття та розслідування етнорелігійного тероризму; організація виявлення підготовки до терористичного акту за участю терористів-самогубць; організація виявлення, розкриття та розслідування ядерного тероризму; організація виявлення, розкриття та розслідування використання сучасних інформаційних технологій з метою сприяння та вчинення терористичного акту; організація виявлення, розкриття та розслідування терористичних актів, спрямованих на спричинення техногенних катастроф; розробка криміналістико-психологічних моделей (портретів) осіб, які вчинили терористичний акт в умовах неочевидності; організація пошукових операцій у разі погрози вчинення терористичного акту з використанням вибухового пристрою; використання сучасних технологій ідентифікації людей як засіб попередження терористичних актів; взаємодія правоохоронних органів з підрозділами недержавної системи безпеки (недержавна охорона, служба безпеки підприємств та ін.); методи інформаційно-аналітичної роботи при попередженні та розкритті терористичних актів; побудова та використання автоматизованих інформаційно-пошукових систем при розкритті і розслідуванні терористичних актів; напрями використання всесвітньої комп’ютерної мережі Інтернет у попередженні актів

У жодному з проаналізованих нами досліджень ми не знайшли розгляду проблем розробки тактичних операцій при розслідуванні терористичних актів. На нашу думку, розкриття та розслідування таких злочинів неможливе без цілеспрямованого поєднання слідчих дій, оперативно-розшукових та організаційних заходів, які проводяться з метою виконання тактичного завдання, особливо в проблемних ситуаціях розслідування терористичних актів. Тому вважаємо, що обрана нами тема майбутнього монографічного дослідження, яка присвячена проблемам проведення тактичних операцій при розслідуванні терористичного акту є актуальною практично значимою, та має елементи наукової новизни.

Список використаної літератури:

Моторный И.Д. Теоретико-прикладные основы применения средств и методов криминалистической взрывотехники в борьбе с терроризмом: Монограф. – М., 1999.

Салимов К.Н. Современные проблемы терроризма (криминологическое исследование): Дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.08. – М., 1999.

Салимов К.Н. Современные проблемы терроризма. – М., 1999.

Артамонов И.И. Терроризм: способы предотвращения, методика расследования: Монография. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2002.

Галахов С.С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной деятельности по борьбе с преступлениями террористического характера: Монограф. – М., 2002.

Хромых Д.Н. Методика расследования актов терроризма с использованием взрывных устройств: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – СПб., 2002.

Боротьба з тероризмом: Монограф. / В.А. Ліпкан, Д.Й. Никифорчук, М.М Руденко. – К., 2002.

Тишин Д.В. Криминалистическая характеристика и особенности расследования заведомо ложного сообщения об акте терроризма: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – Екатеринбург, 2002.

Гаврилин Ю.В., Смирнов Л.В. Современный терроризм: сущность, типология, проблемы противодействия: Учеб. пособ. – М.: Книжный мир, ЮИ МВД России, 2003.

Гузиков В.Г. Особенности технико-криминалистического обеспечения пресечения, раскрытия и расследования преступлений, связанных с терроризмом. Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – Волгоград, 2003.

Преступления террористической направленности: уголовное преследование на досудебных стадиях / Иванов В.И., Корсаков К.А., О.Н. Коршунова, Т.Г. Николаева и др.; Под ред. О.Н Коршуновой. – М.: Юрид. центр Пресс, 2003.

Барышников С.Г. Методика выявления и первоначального этапа расследования террористической деятельности правоохранительными органами России: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – Челябинск, 2003.

Моторный И.Д. Современный терроризм и оценка диверсионно-террористической уязвимости гражданских объектов: Монография. – М.: Изд. Шумилова И.И., 2004.

Беляков А.А., Тишин Д.В. Виртуальные взрывы: Науч.-практ. пособ. – М.: Юрлитинформ, 2004.

Давыдов Е.В. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования актов терроризма, совершенных с применением взрывных устройств. Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – Волгоград, 2004.

Золотарев Р.Г. Особенности доказывания по уголовным делам о заведомо ложном сообщении об акте терроризма: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – М., 2004.

Терроризм: борьба и проблемы противодействия: Учеб. пособ. / И.Е. Елизаров, С.Я. Казанцев, В.Я. Кикоть, Б.И. Кофман и др.; Под ред. Кикоть В.Я., Эриашвили Н.Д. – М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2004.

Сафонов И.И.Организация раскрытия и расследования терроризма: Монография.; Под ред. Подшибякина А.С. – М.: Изд. Шумилова И.И., 2004.

Янгол В.Н. Оперативно-розыскное противодействие политическому тероризму: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – С.-Пб., 2006.

Исаков А.В. Расследование преступлений террористического характера, совершаемых путем взрывов: криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – М., 2006.

Шестаков А.В. Незаконный оборот наркотических средств как источник финансирования террористической деятельности (криминологический и уголовно-правовой аспекты): Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. – Краснодар, 2006.

Криминалистическое обеспечение борьбы с тероризмом: Сб. науч. тр. / Редкол.: Еремин С.Г., Колосов Н.Ф., Колотушкин С.М., Носов А.В., Песоцкий А.В., Смагоринский Б.П. (отв.ред.), Шувалов Н.В. – Волгоград: ВА МВД России, 2006.

Коршунова О.Н. Преступления экстремистского характера: теория и практика противодействия: Монография. – С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2006.

Гончарова Т.А. Первоначальный этап расследования терроризма: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – М., 2006.

Антонов В.П. Особенности организации производства осмотра места происшествия по делам террористической направленности: Учеб.-метод. пособ. – М., 2006.

Давыдов Е.В., Колотушкин С.М. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования актов терроризма, совершенных с применением взрывных устройств: Учеб. пособ. – Волгоград: ВА МВД России, 2007.

Літвін В.В. Методика розслідування терористичного акту: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Київський нац. ун-т внутр. справ. – К., 2007.

Современный терроризм: социально-политический облик противника: Монограф. / М.И. Дзлиев, Э.С. Иззатдуст, М.П. Киреев; Под общ. ред.: Гордиенко В.В. – М., 2007.

Сав’юк О.В. Методика розслідування терористичного акту, вчиненого з використанням вибухового пристрою: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Київськ/ нац. ун-т внутр

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук