Головна Наукові статті Криміналістика ПРАВИЛА ОГЛЯДУ ПАСПОРТІВ ТА ОСНОВНІ ПРИЙОМИ ВИЯВЛЕННЯ ЇХ ПІДРОБКИ

ПРАВИЛА ОГЛЯДУ ПАСПОРТІВ ТА ОСНОВНІ ПРИЙОМИ ВИЯВЛЕННЯ ЇХ ПІДРОБКИ

Наукові статті - Криміналістика
704

О. В. ПЧЕЛІНА,

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання Харківського національного університету внутрішніх справ

ПРАВИЛА ОГЛЯДУ ПАСПОРТІВ ТА ОСНОВНІ ПРИЙОМИ ВИЯВЛЕННЯ ЇХ ПІДРОБКИ

Наведено перелік вимог до огляду паспортів з метою виявлення їх підробки. Зазначено ознаки підробки паспортів та основні прийоми їх виявлення.

Наявність документа, що посвідчує особу (зокрема паспорта) завжди є обов'язковою умовою укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьою особою, оформлення необхід­ного пакету документів для виїзду за кордон тощо. При цьому необхідною умовою викори­стання паспортів є їх справжність. Однак до-сить часто дана умова порушується. Саме цим і обумовлюється актуальність даної статті.

Поняття слідчого огляду документів, правила його проведення, правила огляду паспор­тів, способи підробки документів, у тому числі паспортів, та їх ознаки були предметом уваги , працях Т. А. Бєєвої, І. Б. Біб, О. Г. Волошина,В. Воробей, В. Я. Колдіна, В. П. Колмакова . М. Мельникова, Л. Л. Патик, Д. П. Поташник, Н. П. Яблокова та інших авторів. Але незважаючи на низку сформульованих принципово важливих положень у працях названих вчених, залишається ряд невирішених або дис­кусійних питань. Зокрема відсутня однозначна позиція щодо основних правил перевірки пас­портів. Формулювання правил огляду докуме­нтів та основних прийомів виявлення їх підробки на основі аналізу наукових праць вчених і є метою даної статті.

Паспорт громадянина України є докумен­том, що посвідчує особу власника та підтвер­джує громадянство

України. Документом, що посвідчує особу громадянина України за кор­доном і при перетинанні державного кордону України, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Основні положення про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон викладені у відповідних положеннях, затверджених Постановою Верховної Ради України № 25 03-XII від 26 червня 1992 р. [1].

Перевірка справжності паспортів здійсню­ється працівниками міліції у зв'язку із забезпеченням паспортної системи, під час охорони громадського порядку, при розслідуванні зло­чинів, при затриманні й арешті за скоєння злочину, при розшуці злочинців та осіб, які переховуються від органів влади, під час проведення окремих слідчих і оперативних дій. Окрім того, перевірка часто проводиться й співробітниками органів соціального забезпе­чення, нотаріусами, співробітниками кадрів підприємств, установ, організацій, відділень банків та іншими особами, до обов'язків яких входить прийняття документів, перевірка та посвідчення їх справжності. Така перевірка здійснюється шляхом проведення огляду пас­портів вказаними суб'єктами.

Під слідчим оглядом розуміють процесуа­льну дію слідчого, у якій він за участю вказаних у законі осіб виявляє, безпосередньо сприймає, досліджує, оцінює та фіксує стан, властивості та ознаки матеріальних об'єктів пов'язаних із подією, що розслідується, з метою виявлення фактичних даних (доказів) та з'ясування обставин, що мають значення для встановлення істини у справі [2, с 18]. Різновидом такого слідчого огляду є огляд докумен­тів. Основні правила та прийоми, що висуваються до огляду документів, є аналогічними й для огляду паспортів.

У більшості випадків можна встановити лише особу пред'явника - ідентифікувати її за зображенням фотокартки в паспорті, а також встановити, чи дійсно належить цей документ особі пред'явника [3]. Особи, які здійснюють перевірку документів, повинні знати правила проведення такої перевірки.

У зв'язку з цим з метою встановлення належності паспорта особі пред'явника посадові особи та працівники міліції мають дотримуватися визначених правил при його перевірці. На основі аналізу наукових праць вчених можна виділити наступні правила огляду паспотів з метою виявлення їх підробки [3; 4, с 2735; 5; 6, с. 326-344; 7, с. 227-229; 8, с. 195-205].

Вивчити зміст паспорта та його реквізити. Необхідно звертати увагу на текстову частину щодо відповідності стилю викладу такому документу, наявності граматичних помилок, помарок, відповідності змісту печаток і штампів тощо. Також підлягає обов'язковій перевірці матеріал, з якого виготовлений паспорт, його зовнішнє покриття, нумерація сторінок, відповідність перфорування на всіх сторінках пас­порта, однаковість розмірів та конфігурації отворів перфорування, ділянки біля зшиття аркушів паспорта нитками на наявність пошкоджень тощо.

Зіставити дані документа між собою. Необхідно перевірити, чи відповідає зміст печатки органу, що видав паспорт, зміст штампу записам, що в ньому виконані, а також відповідність змісту печатки органу, що видав паспорт, змісту рельєфної печатки на фотокартці, відповідність дати народження віку особи, яка зображена на фотокартці, та даті видачі паспорта тощо.

Зіставити між собою дані, що наявні в різних документах, наприклад дані у паспорті з даними у свідоцтві про народження, дані у паспортах подружжя тощо.

Зіставити дані у паспорті з його пред'явником. Це можна здійснити за допомогою порівняння за фотокарткою віку особи за вказаною датою народження, національності за зовнішнім виглядом особи, а також порівняти її підпис.

Опитати пред'явника паспорта щодо всіх наявних в ньому даних (прізвище, ім'я, по батькові, ким і коли виданий, інформацію про відмітки, серію і номер тощо).

Оглянути матеріал паспорта з метою виявлення ознак підробки. Такі ознаки можна виявити, якщо вони явно виражені (наприклад, грубе підчищення, дописування, травлення, неохайне переклеєння фотокартки, наявність помарок, що помітні неозброєним оком і не потребують застосування науково-технічного обладнання). У разі виникнення сумніву щодо справжності паспорта посадові особи, які проводять огляд, мають звернутися за допомогою до працівників міліції. Якщо ж останні не зможуть провести кваліфікований огляд, то необхідно залучити спеціаліста.

При огляді паспорта передусім слід звертати увагу на вклеєну фотокартку особи-пред'явника, оскільки можна виявити наступні ознаки, які свідчать про її заміну: нестандартна товщина листа паперу паспорта; наявність під фото­знімком другого шару фотопаперу; наявність на глянцевій поверхні фотокартки складок, тріщин; відсутність відбитка печатки (штампу) в місці, де він має бути; невідповідність частин відбитка печатки (штампу) на фотокартці й прилеглих до неї ділянках бланка за їх взаєм­ним розташуванням, розмірами радіусів печатки, змістом тексту, розмірами та конфігураці­єю знаків, їх розташуванням тощо; ознаки нанесення частини відбитка на фотокартку до­пискою чи саморобним кліше; перекривання фотознімком частини відбитка печатки чи тексту; наявність під фотокарткою та біля неї клею, який за своїми властивостями відрізняється від клею, що застосовується при оформленні документів у відповідних установах.

Самі аркуші паспорта також підлягають де­тальному огляду, в ході якого можуть бути ви­явлені такі ознаки, як порушення послідовності нумерації сторінок, розбіжність серії та номера аркушів паспорта, невідповідність розмірів і конфігурації країв аркушів, розходження у від­тінку та якості паперу різних аркушів одного паспорта, розходження в друкованому тексті заміненого аркуша з іншими. Наявність указаних ознак свідчитиме про такий спосіб підробки паспорта, як заміна частин (аркушів) документа.

Значну увагу слід приділяти дослідженню відбитків печаток та штампів, адже під час їх огляду можна виявити порівняно слабку зафарбованість (блідість) усього відбитка; нечіткі межі штрихів (розтікання барвника, здвоєність); ознаки малювання; нестандартність шрифтів; спрощену будову букв і знаків (відсутність дрібних деталей); кутастість овальних елементів та обідка; переривчатість штрихів і обідка; нерівність букв (відсутність радіальності, непаралельність елементів букв і їх викривлення); неоднакові розміри букв та інтервалів між ними; наявність дзеркального відображення букв і знаків; нерівномірний розподіл барв­ника у відбитку; ламані лінії рядків; рельєф­ність відбитка; наявність букв і символів різних гарнітур.

Список використаної літератури

Про затвердження положень про паспорт громадянина України, про свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон : постанова Верховної Ради України від 26 черв. 1992 р. № 2503-ХП // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 37. - Ст. 545.

Колмаков В. П. Следственный осмотр / В. П. Колмаков. - М. : Юрид. лит, 1969. - 196 с.

Патик Л. Л. Особливості огляду паспорта громадянина України під час розслідування злочинів, учинених організованими злочинними угрупованнями / Л. Л. Патик // Боротьба з організованою злочин-ністю і корупцією (теорія і п_актика). - 2008. - № 19. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov. ua/portal/Soc_Gum/bozk/19text/g1933.htm.

Поташник Д. П. Технико-криминалистическая экспертиза документов и ее роль в судебном дока-зывании : [учеб. пособие для судей, следователей, прокуроров, лиц, производящих дознание, защитни-ков, экспертов, специалистов, студентов и аспирантов] / Д. П. Поташник. - М. : ЛексЭст, 2004. - 144 с.

Беева Т. А. Криминалистическое исследование поддельных иностранных паспортов : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Уголовный процесс; криминалистика и судеб-ная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» / Т. А. Беева. - Волгоград, 2003. - 22 с.

Криминалистика : [учебник / отв. ред. Н. П. Яблоков]. - М. : Юристъ, 2007. - 781 с.

Воробей О. В. Техніко-криміналістичне дослідження документів : [навч.-метод. посіб.] / Воро-бей О. В., Мельников I. М., Волошин О. Г. - К. : Центр учб. л-ри, 2008. - 304 с.

Біб І. Б. Криміналістичне дослідження паспортів іноземних держав щодо виявлення підроблення / І. Б. Біб // Техническая экспертиза документов: проблемы и развитие (по материалам Межд–народной научно-практической конференции 20-21 октября 2005 г.). - К. : ИПЦ МВД Украины, 2006. - С. 195205.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук