Головна Наукові статті Адміністративне право РОЛЬ ГРОМАДЯН ТА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

РОЛЬ ГРОМАДЯН ТА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

Наукові статті - Адміністративне право
478

С. В. ЛИХАЧОВ,

кандидат юридичних наук, доцент Донецького державного університету управління

РОЛЬ ГРОМАДЯН ТА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

Забезпечення громадського порядку та громадської безпеки в Україні - це одне з основних завдань усіх державних і громадських організацій.

Громадяни України відповідно до Конституції України [1] та Закону України «Про участь громадян в охороні громадського по­рядку і державного кордону» [2] мають право створювати громадські об'єднання для участі в охороні громадського порядку й державного кордону, сприяння органам місцевого само­врядування, правоохоронним органам, державній прикордонній службі України та органам виконавчої влади, а також посадовим особам у запобіганні та припиненні адміністративних проступків і злочинів, захисті життя та здоров'я громадян, інтересів суспільства та дер­жави від протиправних посягань, а також у рятуванні людей і майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин.

Науковим розробкам щодо функціонуван­ня органів внутрішніх справ, органів виконав­чої влади та відносин, які виникають при охороні громадського порядку та громадської безпеки, й ролі у цьому процесі громадян присвячені роботи таких фахівців, як В. Б. Авер'янов, О. М. Бандурка, Д. М. Бахрах, Є. О. Безсмертний, Ю. П. Битяк, 1.1. Веремеєнко, І. П. Голосніченко, С. Т. Гончарук, Є. В. До-дін, М. І. Єропкін, В. Ф. Захаров, Д. П. Калаянов, A. П. Клюшніченко, Л. В. Коваль, А. Т. Комзюк B. К. Колпаков тощо.

Громадські формування з охорони громад­ського порядку й державного кордону можуть бути створені на засадах громадської самодія­льності як зведені загони громадських формувань, спеціалізовані загони (групи) сприяння міліції та

Державній прикордонній службі України, асоціації громадських формувань тощо [2, ст. 1].

Громадські формування створюються й діють разом із правоохоронними органами, Державною прикордонною службою України, органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування. Повсякденну (оперативну) діяльність таких формувань організовують, спрямовують і контролюють відповідні органи внутрішніх справ, підрозділи Держав­ної прикордонної служби України. Громадські формування створюються на добровільних засадах за місцем роботи, навчання або про­живання громадян у складі не менше ніж 10 осіб і діють на основі положення (статуту). Членами громадських формувань з охорони громадського порядку й державного кордону можуть бути громадяни України, які досягли 18-річного віку, виявили бажання брати участь у зміцненні правопорядку й охороні державного кордону та здатні за своїми діло­вими, моральними якостями й станом здоров'я виконувати на добровільних засадах взяті на себе зобов'язання.

Закон визначає основні завдання, права й обов'язки громадських формувань та їх чле­нів, форми та методи їх роботи. Громадські формування проводять свою діяльність шляхом: 1) спільного з працівниками органів внутрішніх справ, прикордонниками патрулювання й виставлення постів на вулицях, май­данах, залізничних вокзалах, в аеропортах, морських і річкових портах, у місцях компактного проживання громадян, розташування підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, а також у місцях можливої появи порушників кордону в межах району, що кон­тролюється Державною прикордонною служ­бою України, прикордонної смуги; участі в забезпеченні охорони громадського порядку та під час проведення масових заходів, погоджених у випадках, передбачених законом, із виконавчими органами місцевого самоврядування; 2) проведення разом із прикордонни­ками огляду на маршрутах можливого руху порушників державного кордону, місць їх укриття, транспортних засобів, суміжної з державним кордоном місцевості з метою встановлення причин і умов перебування там невідомих осіб; 3) участі в заходах правоохо­ронних органів, спрямованих на боротьбу з окремими видами правопорушень [2, ст. 11].

Члени громадських формувань після обов'язкового пред'явлення посвідчення мають право: вимагати від громадян додержання правопорядку, припинення адміністративних правопорушень і злочинів, додержання режиму державного кордону, а в разі підозри у вчиненні адміністративних правопорушень і злочинів - перевіряти у громадян документи, що посвідчують особу; спільно з працівника-ми органів внутрішніх справ та військовослуж­бовцями Державної прикордонної служби України затримувати та доставляти до органу внутрішніх справ, підрозділу Державної при-кордонної служби України, штабу громадсь­кого формування з охорони громадського по­рядку або громадського пункту охорони по­рядку, приміщення виконавчого органу селищної, сільської ради осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, з метою їх припинення, якщо вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи порушника, складення протоколу про адміністративне правопорушення в разі неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим; застосувати в установленому порядку заходи фізичного впливу, спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони. Законом гарантовано захист життя, здоров'я, честі, гідності, майна члена громадського формування й членів його сім'ї від злочинних посягань та інших проти-правних дій.

Згідно зі ст. 15 Закону України «Про участь громадян в охороні громадського по­рядку і державного кордону» орган виконав­чої влади та органи місцевого самоврядування, посадові особи цих органів, керівники підприємств, установ, організацій у межах своєї компетенції сприяють громадським формуванням в охороні громадського прядку і державного кордону. Крім того, в установленому порядку розглядають пропозиції громадських формувань щодо поліпшення стану громадського порядку й охорони державного кордо­ну та вживають у межах своєї компетенції відповідних заходів; організовують діяльність громадських формувань з охорони громадсь­кого порядку та державного кордону шляхом залучення їх членів до проведення патрулювання та інших спеціальних заходів, проведення інструктажів та оперативного надання відповідної інформації, крім таємної, залучення їх членів до правового навчання та ознайомлення з формами та методами бороть­би з правопорушеннями.

Характеризуючи докладніше основні завдання громадських формувань, слід зазначити, що їх дії з охорони прав і законних інтересів громадян припускають, перш за все, гарантію недоторканності особи, її життя, здоров'я, честі й гідності, всього комплексу наданих їй суспільством прав і свобод, а також особистої власності від протиправних посягань.

Заслуговує на увагу позиція В. К. Колпакова який вказує, що всі громадські формування, з якими взаємодіє міліція, можна поділити на 2 групи. До першої слід віднести ті громадські формування, які спеціально були створені для боротьби з правопорушеннями, охорони порядку та захисту прав громадян. До них на-лежать ради громадських пунктів охорони порядку, ради профілактики правопорушень трудових колективів, добровільні народні дружини та їх спеціалізовані формування, товариські суди. їх внесок у правоохоронну практику оцінюється, перш за все, рівнем та ефективністю боротьби з правопорушеннями, станом охорони громадського порядку на те­риторіях і у сферах їх функціонування.

До другої групи входять ті громадські фо­рмування, для яких охорона громадського по­рядку, захист прав громадян, боротьба з правопорушеннями є функцією, супутньою їх основній господарській або соціально-культурній діяльності. До них належать гро­мадські, селищні, сільські, вуличні, кварталь­ні, дільничні, домові комітети; ради ветеранів війни і праці; батьківські комітети; агітаційні колективи з роботи серед населення тощо. Беручи участь у рішенні інших важливих пи­тань державного і суспільного життя, ці фор­мування опосередковано займаються й правоохоронною діяльністю [3, с 9-10].

Права людини вимагають не тільки гаран­тій їх належної реалізації, а й таких засобів, що могли б захистити людину від можливих посягань на них. Тому в правовій системі кож­ної держави існують різні юридичні засоби охорони прав людини. До них належать усі юридичні засоби, що виконують превентивну функцію, спрямовані на запобігання порушенням прав людини.

Активність участі в попередженні й припиненні правопорушень виявляється в резуль­татах діяльності громадських формувань: своєчасному й повному припиненні порушень прав громадян під час патрулювання; в тому, що дружинники не обмежуються реагуванням на очевидні порушення, а ведуть їх пошук; займаються виявленням та усуненням причин правопорушень і умов, що сприяють їх здійс­ненню, і нарешті, в досягненні скорочення або повного викорінювання порушень правопо­рядку на обслуговуваній території.

Також громадські формування з охорони громадського порядку беруть участь у куль­турно-масових заходах, виконуючи свої функції щодо забезпечення прав громадян та охороні громадського порядку.

Проблема захисту прав і свобод громадян у сфері громадського порядку - це одна з багатьох проблем, що виникають на шляху побудови правової держави. У зв'язку з цим необхідно створювати громадські формування з охорони громадського порядку для захисту прав і свобод громадян у цій сфері.

За допомогою організації взаємодії органів внутрішніх справ і формувань, які здійснюють охорону громадського порядку, досягається максимально повне використання можливостей кожної із взаємодіючих сторін, які використовують різні засоби й методи рішення завдань, що постають перед ними. Цим врешті-решт і забезпечується успішне досягнення загальних цілей. Громадські формування з охорони громадського порядку є надій­ним помічником органів внутрішніх справ у попередженні та припиненні порушень прав і свобод громадян, і на сучасному етапі, коли рівень злочинності зростає, його можна подо­лати тільки взаємодією міліції та громадських формувань.

Так, наприклад, на території м. Торез Донецької області для охорони громадського порядку створена громадська організація «Буревісник». Відповідно до Статуту цієї організації, координацію діяльності організації з охорони громадського порядку здійснюють органи місцевого самоврядування. Члени формування беруть участь у забезпеченні гро­мадського порядку разом із працівниками міліції; проводять індивідуально-профілактичну роботу з особами, схильними до вчинення адміністративних правопорушень та злочинів; сприяють працівникам ДАІ в забезпеченні правил дорожнього руху; спільно з працівниками органів внутрішніх справ проводять патрулювання та виставлення постів на вулицях, площах та в місцях компактного мешкання громадян, розміщення на підприємствах, в організаціях, навчальних закладах тощо.

Органи місцевого самоврядування разом з органами внутрішніх справ організовують діяльність зазначеної громадської організації з охорони громадського порядку шляхом залучення її членів до проведення патрулюван­ня та інших заходів; проведення інструктажів та оперативного надання відповідної інфор­мації; залучення членів до правового навчання та ознайомлення з формами та методами боротьби з правопорушеннями [4]. Так, рішенням Торезької міської ради від 21 серпня 2001 р. № III/26-5 затверджено рішення виконкому від 7 червня 2001 р. «Про визнання місць проведення державних міських свят» [5]. Крім того, рішенням Торезької міської ради від 27 листопада 2002 p. №IV/4-92 затверджено Порядок організації та проведення в м. Тореза недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно-освітньо­го, видовищного та іншого характеру [6].

Торезьким міським відділом Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Донецькій області відповідно до За-кону України «Про міліцію» розроблена міська програма «Правопорядок - 2009». Програма визначає основні цілі й завдання щодо бороть­би зі злочинністю, розкриття скоєних злочинів та охорони громадського порядку. Програмою передбачено створення й забезпечення функці­онування на адміністративних ділянках міста, підприємствах і навчальних установах громад­ських формувань з охорони громадського по­рядку відповідно до Закону України «Про участь громадян в охороні громадського по­рядку і державного кордону»; під час прове­дення масових громадських заходів - активне залучення сил робітничих загонів сприяння міліції і членів волонтерського руху.

Сьогодні Україна намагається правовими заходами виправити існуючий стан співпраці правоохоронців з населенням, та зокрема підвищити рівень взаємодовіри між ними. Як наслідок, у складних умовах міліція шукає нові форми й засоби взаємодії та залучення громадськості до охорони правопорядку та профілактичної роботи.

Засоби масової інформації як комунікатив­ний компонент механізму відносин органів внутрішніх справ і засобів масової інформації є ланкою, що пов'язує інституційні елементи політичної системи; забезпечує діалог між владою та громадськістю, різними прошарками суспільства [7]. Висвітлення в засобах масової інформації діяльності органів внутрі­шніх справ сприяє оздоровленню етичного клімату в країні, запобіганню зловживанням і порушенням законності, забезпечує інформування населення щодо боротьби з правопорушеннями, створює об'єктивну громадську думку про роботу міліції [8].

Література

Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

Про участь громадян в охороні громадського по–ядку і державного кордону : закон України від 22 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. 2000. - № 40. - Ст. 338.

Колпаков В. К. Взаимодействие милиции и общественности в сфере правопорядка : [учеб. пособие] / В. К. Колпаков - К. : Укр. акад. внутр. дел, - 1993. - 80 с.

Устав общественного формирования «Буревестник» по охране общественного порядка. - Торез. -Протокол № 18 от 14 авг. 2001 г.

Об утверждении решения исполкома от 07.06.2001 года «Об определении места проведения госу­дарственных и городских праздников» : решение Торезского городского Совета от 21 авг. 2001 г. № III/26-5.

Об утверждении Порядка организации и проведения в г. Торезе негосударственных массовых общественных мероприятий политического, религиозного, культурно-просветительного, зрелищного и другого характера : решение Торезского городского Совета от 27 нояб. 2002 г. № IV/4-92.

Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади : указ Президента України № 683 від 1 серп. 2002 р. // Офіційний вісник України. 2002. - № 31. - Ст. 1463.

Комаров В. А. Діяльність центрів зв'язків з громадськістю ОВС України щодо зміцнення правопо­рядку та профілактики правопорушень : [монографія] / В. А. Комаров - Луганськ : РВВ Луган. держ. ун-ту внутр. справ, 2007. - 277с.

Денисюк С. Ф. Громадська думка про діяльність правоохоронних органів, як складова цивільного демократичного контролю / С Ф. Денисюк // Наше право. - 2005. № 3. - С 67-70.

 

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук