Який порядок звернення до суду?

Земельне право - Право власності на землю. Захист права власності
89

Який порядок звернення до суду?

Як вже було зазначено, при порушенні Ваших прав можливе звернення до суду. Але цьому передує ряд умов, серед яких:

Не сплив строк позовної давності. Позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого порушеного права. Строк позовної дав­ності для звернення до суду за захистом порушеного земельного права становить три роки.

Пред’явлення позову. Позов пред’являється шляхом по­дання позовної заяви до суду першої інстанції (районних, рай­онних у містах, міських та міськрайонних судів за місцем про­живання фізичної особи або за місцезнаходженням юридичної особи) в письмовій формі.

Пред’явлення позову за встановленою законом фор­мою. Позовна заява повинна містити:

найменування суду, до якого подається заява;

ім’я (найменування) позивача і відповідача, а також ім’я представника позивача, якщо позовна заява подається пред­ставником, їх місце проживання або місцезнаходження, пошто­вий індекс, номер засобів зв’язку, якщо такий відомий;

зміст позовних вимог;

ціну позову щодо вимог майнового характеру;

виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимо­ги;

зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування;

перелік документів, що додаються до заяви.

Позовна заява підписується позивачем або його представ­ником із зазначенням дати її подання. Якщо позовна заява по­дається представником позивача, до позовної заяви додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повнова­ження.

Сплата державного мита. До позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору та оплату витрат на інф

ормаційно-технічне забезпечення розгляду спра­ви.

Подання копії позовної заяви та доданих до неї доку­ментів. Позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кіль­кості відповідачів.

Увага!

Ставки державного мита із позовних заяв та скарг, що по­даються до суду, складають 1 відсоток ціни позову, але не мен­ше 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51грн.) і не більше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів грома­дян (1700 грн.); із скарг за неправомірні дії органів державного управління і службових осіб, що ущемляють права громадян -0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (8,5 грн.).

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук