Головна Монографії та посібники Земельне право Право власності на землю. Захист права власності ТИПОВИЙ ДОГОВІР про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

ТИПОВИЙ ДОГОВІР про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

Земельне право - Право власності на землю. Захист права власності
303

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 4 березня 2004 р. N 266

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

№ ________________ ________________ ___ 200_ р.(місце укладення)Замовник (уповноважена ним особа) ________________ ________________________________________________ (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,________________________________ , з одного боку, танайменування юридичної особи)виконавець _____________________________________ (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, найменування________________________________________________ юридичної особи)_____________________________________ , з другого,уклали цей договір про нижченаведене:1. Предмет договору1.1. Виконавець зобов’язується виконати з дотриманням вимог законодавства проектно-вишукувальні роботи (далі - роботи) з роз­роблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (далі - проект), а замовник - прийняти та оплатити виконані роботи.1.2. Технічні, економічні та інші вимоги до проекту викладені у завданні на виконання робіт, що є невід’ємною частиною договору (додаток 1).1.3. Етапи та строки виконання робіт визначаються погодженим сторонами календарним планом виконання робіт (додаток 2).1.4. Отриманий внаслідок виконання цього договору проект євласністю замовника.2. Вартість робіт і порядок її обчислення2.1._____________________________________________ Загальна вартість робіт за цим договором становить ______________________________________________ ________________________________________________ (сума цифрами і словами)гривень, у тому числі ПДВ _________________ гривень.(сума цифрами і словами)Загальна вартість робіт визначається згідно з протоколом погодження договірної ціни на виконанн

я робіт (додаток 3), що складається на підставі погодженого сторонами кошторису на виконання робіт (додаток 4).2.2.____________________________________ Замовник у ___ денний строк починаючи з дня підписаннядоговору зобов’язується здійснити авансовий платіж виконавцю урозмірі ________________________________________ гривень.(сума цифрами і словами)2.3. Замовник протягом ___ банківських днів з дня отримання ним проекту та підписання акта приймання-передачі робіт зобов’язу­ється здійснити повну оплату виконавцю робіт згідно з пунктом 3. Порядок приймання і передачі робіт3.1. Приймання виконаних робіт за цим договором оформляєтьсяактом приймання-передачі робіт (далі - акт).3.2. Замовник зобов’язаний підписати акт протягом ____ банківських днів з дня одержання проекту.3.3. У разі відмови від підписання акта замовник складає протягом днів з моменту отримання акта і проекту мотивований протокол розбіжностей.4. Строк виконання робіт4.1._______________________ Початок робіт - ___ 200_ року, їх закінчення- ___ _____ 200_ року.4.2. Виконавець має право виконати роботи достроково. Оплата уцьому разі проводиться у погоджений сторонами строк.5. Відповідальність сторін5.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за договором сторони несуть відповідальність згідно із законодавством та цим договором.5.2. За порушення строків, визначених календарним планом виконання робіт, або за несвоєчасну оплату виконаних робіт виконавець/замовник сплачує________________________________________________ ________________________________________________ _______________________________________________ 5.3. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.6. Припинення дії договору6.1. Умовами припинення (розірвання) договору є: ____ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ 7. Порядок вирішення спорів7.1. Усі спори, пов’язані з виконанням цього договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками сторін.У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства.8. Конфіденційність договору8.1. Замовник, отримавши від виконавця у процесі виконання робіт відомості, документи, креслення, начерки, ескізи та інші матеріали у будь-якій формі, що розкривають суть економічної, соціальної, комерційної, дизайнерської, наукової чи технічної ідеї або розробки, не має права передавати їх або розголошувати без згоди виконавця третім особам.9. Строк дії договору та інші умови9.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання сторонами передбачених ним зобов’язань.9.2. Зміни у договір можуть бути внесені за взаємною згодою сторін, що оформляється додатковою угодою до цього договору.9.3. Зміни і доповнення, додаткові угоди до цього договору укладаються у письмовій формі та підписуються сторонами або упо­вноваженими на те їх представниками і є його невід’ємними частинами.9.4. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов договору і не врегульовані ним, регламентуються згідно із законодавством.9.5. Договір складено у _____ примірниках, кожен з якихмає однакову юридичну силу.10. Додаткові умови(заповнюється у разі необхідності)___________________________________________ ________________________________________________ _____________________ Реквізити сторінЗамовник_______________________________________________ (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, паспортні дані_______________________________________________ (серія, номер, ким і коли виданий), найменування юридичної_______________________________________________ особи, що діє на підставі установчого документа (назва,_______________________________________________ ким і коли затверджений), відомості про державну_______________________________________________ реєстрацію та банківські реквізити)Місце проживання фізичної особи, місцезнаходження юридичної особи_______________________________________________ (індекс, область,_______________________________________________ район, місто, село, вулиця, номер будинку та квартири)Ідентифікаційний номер __________________________ (фізичної особи)Ідентифікаційний код _____________________________ (юридичної особи)Виконавець_______________________________________________ (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, паспортні дані_______________________________________________ (серія, номер, ким і коли виданий), найменування юридичної_______________________________________________ особи, що діє на підставі установчого документа (назва,_______________________________________________ ким і коли затверджений), відомості про державну_______________________________________________ реєстрацію та банківські реквізити)Місце проживання фізичної особи, місцезнаходження юридичної особи_______________________________________________ (індекс, область,_______________________________________________ район, місто, село, вулиця, номер будинку та квартири)Ідентифікаційний номер __________________________ (фізичної особи)Ідентифікаційний код _____________________________ (юридичної особи)Підписи сторінЗамовник Виконавець__________________ ___________________ М. П.М. П.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук