Головна Монографії та посібники Виконавче право ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ Глава 3.2 Порядок примусового виконання рішення іноземного суду та визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню

Глава 3.2 Порядок примусового виконання рішення іноземного суду та визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню

Виконавче право - ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
285

Глава 3.2 Порядок примусового виконання рішення іноземного суду та визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню

УВАГА. На підставі рішення іноземного суду та ухвали про надання дозволу на його примусове виконання, що набрала законної сили, відповідний суд України видає виконавчий лист, який надсилається для виконання в порядку, встановленому законом.

Дії та заходи з примусового виконання рішення іноземного суду прова­дяться державними виконавцями у порядку, передбаченому ЗУ "Про ви­конавче провадження" та іншими нормативно-правовими актами.

Клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, за умови, що це передбачено міжнародними договорами України, подається заінтересованою особою до відповідного суду України, визначеного статтею 4 цього ЗУ "Про визнання та виконан­ня в Україні рішень іноземних судів".

До такого клопотання додаються такі документи:

а) засвідчена в установленому порядку копія рішення іноземного су­ду, про визнання якого порушується клопотання;

б) офіційний документ про те, що рішення іноземного суду набрало законної сили, якщо це не зазначено в самому рішенні;

в) засвідчений відповідно до законодавства переклад перелічених документів українською мовою або мовою, передбаченою міжна­родними договорами України.

Порядок розгляду клопотання про визнання рішення інозем­ного суду, що не підлягає примусовому виконанню:

Про надходження клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, відповідний суд України у п'ятиденний строк письмово повідомляє заінтересовану сторону і пропонує їй у місячний строк

подати можливі заперечен­ня проти цього клопотання.

Після подання заінтересованою стороною заперечень у письмовій формі або у разі її відмови від подання заперечень, а також коли у місячний строк з часу повідомлення заінтересованої особи про одержане судом клопотання заперечення не подано, суддя поста­новляє ухвалу, в якій визначає час і місце судового розгляду кло­потання, про що заінтересовані сторони повідомляються письмово не пізніше ніж за 10 днів до його розгляду.

Якщо заінтересована сторона звернулася з проханням про перене­сення часу розгляду справи і суд визнав це прохання поважним, розгляд справи може бути перенесено з повідомленням про це заінтересованих сторін.

Розгляд клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, провадиться суддею одноосо­бово у відкритому судовому засіданні.

Неявка в судове засідання заінтересованої сторони, щодо якої суду відомо, що їй було своєчасно і належним чином повідомлено про час і місце розгляду справи, не є перешкодою для розгляду клопотання, якщо вона не порушує питання про перенесення його розгляду.

За наслідками розгляду клопотання, а також заперечення у разі йо­го надходження відповідним судом України постановляється ухва­ла про визнання в Україні рішення іноземного суду та залишення заперечення без задоволення або про відмову у задоволенні цьо­го клопотання.

У визнанні в Україні рішення іноземного суду, що не підлягає при­мусовому виконанню, відмовляється у випадках, передбачених міжнародними договорами України, а якщо міжнародними дого­ворами України це не передбачено, то на підставах, зазначених у статті 8 ЗУ "Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів".

Копію ухвали суд надсилає заінтересованим сторонам у триденний строк від дня її постановлення.

Ухвала, постановлена відповідним судом України за наслідками розгляду клопотання, може бути оскаржена у порядку і строки, пе­редбачені законами України.

 

< Попередня
 
Авторизація
Пошук