Головна Монографії та посібники Цивільне право Договір купівлі-продажу Є. О. Харитонов, О. В. Старцев Цивільне право України § 6. Договір найму транспортного засобу

Є. О. Харитонов, О. В. Старцев Цивільне право України § 6. Договір найму транспортного засобу

Цивільне право - Договір купівлі-продажу

§ 6. Договір найму транспортного засобу

Договору найму транспортного засобу безпосередньо присвяче- ііій § 5 гл. 58 ЦК. Саме в цих положеннях зазначена його специфіка порівняно з іншими різновидами договору найму. Експлуатація рднспортних засобів, взятих у користування за договором найму, ііпенюється за нормами транспортного законодавства.

Поняття договору найму транспортного засобу.

За змістом ст. 759 ЦК за договором найму транспортного засобу паймодавець передас або зобов'язується передати наймачеві тран­спортний засіб в користування за плиту на певний строк.

Характеристика договору найму транспортного засобу.

1. Предметом договору найму є транспортний засіб.

Визначення поняття "транспортний засіб" законодавство не пегить. Його можна визначити, виходячи із загального поняття Транспорт", який, у свою чергу, згідно зі ст. 1 Зако

ну України від іі) листопада 1994 р. "Про транспорт" є галуззю суспільного вироб- пцтва, що покликана задовольняти потреби населення та суспіль­но виробництва в перевезеннях. Відповідно, технічні засоби, за чюмогою яких здійснюються такі перевезення, є транспортними .іеобами.

Видами транспорту за ст. 21 Закону "Про транспорт" є тран- порт загального користування (залізничний, морський, річковий, автомобільний і авіаційний, міський електротранспорт, у тому числі метрополітен); промисловий залізничний транспорт; відомчий тран­спорт; трубопровідний транспорт, а за ст. 306 ГК — космічний тран­спорт. Тому транспортні засоби різняться, залежно, зокрема, від виду транспорту, до якого вони належать (наприклад, автомобіль­ний транспорт), від функціонального призначення (наприклад, автобус, вантажний та легковий автомобіль, причіп, напівпричіп — ст. 1 Закону України від 5 квітня 2001 р. "Про автомобільний транспорт" (в редакції Закону від 23 лютого 2006 р.) та за іншими ознаками.

Стаття 798 ЦК визначає, що предметом договору найму транспортного засобу можуть бути повітряні, морські, річкові судна, а також наземні самохідні транспортні засоби тощо. Договором найму транспортного засобу може бути встановлено, що він пере­дається у найм з екіпажем, який його обслуговує. Також сторони можуть домовитися про надання наймодавцем наймачеві комплексу послуг для забезпечення нормального використання транспортного засобу.

2. Сторонами договору найму транспортного засобу є най- модавець і наймач. Ними за загальними положеннями ЦК можуть бути будь-які юридичні та фізичні особи, в тому числі суб'єкти підприємницької діяльності. Умовою укладення договору найму транспортного засобу є наявність у сторін право- та дієздатності у повному обсязі.

3. Транспортний засіб передається в користування. Згідно зі ст, 800 ЦК наймач самостійно здійснює використання транспортного засобу у своїй діяльності і має право без згоди наймодавця укладати від свого імені договори перевезення, а також інші договори відпо­відно до призначення транспортного засобу. При цьому наймач зобов'язаний підтримувати транспортний засіб у належному тех­нічному стані; він також несе витрати, пов'язані з використанням транспортного засобу, в тому числі зі сплатою податків та інших платежів.

Разом з тим, страхування транспортного засобу здійснюється наймодавцем. Порядок страхування відповідальності наймача за шкоду, яка може бути завдана іншій особі у зв'язку з використанням транспортного засобу, встановлюється, зокрема, Законом України від 1 липня 2004 р. "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".

4. Транспортний засіб передається за плату. Розмір плати визначається сторонами за погодженням між собою. У разі, якщо транспортний засіб знаходиться у державній чи комунальній власності, плата за використання його на умовах договору найму (оренди) визначається із врахуванням вимог Закону "Про оренду державного та комунального майна" та інших нормативних актів. Наприклад, згідно з п. 7 Методики розрахунку і порядок викорис­тання плати за оренду державного майна розмір річної орендної мін у разі оренди окремого індивідуально визначеною майна ранспортні засоби належать саме до такого майна) встановлюється і модою сторін, але не менш як 5% вартості орендованого майна, ; . разі, коли орендарем є суб'єкт малого підприємництва — не ігніїї як 4% вартості орендованого майна.

5. Транспортний засіб передається на строк. Строк користування • рлнспортним засобом встановлюється в договорі і законодавчо не ".•межується мінімальними чи максимальними значеннями.

6. Договір найму транспортного засобу укладається у письмовій •рормі". Договір найму транспортного засобу за участю фізичної чі. оби підлягає нотаріальному посвідченню.

7. Договір найму транспортного засобу може бути як консен- і .альним, так і реальним, є двостороннім, оплатиим договором.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук