Головна Монографії та посібники Цивільне право Представництво ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ВИДИ ПРЕДСТАВНИЦТВА // Що таке комерційне представництво?

ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ВИДИ ПРЕДСТАВНИЦТВА // Що таке комерційне представництво?

Цивільне право - Представництво
112

ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ВИДИ ПРЕДСТАВНИЦТВА

Що таке комерційне представництво?

Комерційне представництво є різновидом добровільного пред­ставництва. Згідно зі ст. 243 ЦК комерційним представником є особа, яка постійно та самостійно виступає представником від імені підприємців при укладенні ними договорів у сфері підпри­ємницької діяльності. Таким чином, комерційне представництво являє собою діяльність, яка здійснюється особою самостійно, на свій ризик і спрямована на систематичне одержання прибутку від надання послуг з представництва осіб при укладенні ними догово­рів у сфері підприємництва.

Договір на комерційне представництво є оплатним. Особа, яку представляють, забов’язана сплатити представнику винагороду за вчинені дії, крім, випадків, коли в самому договорі міститься вка­зівка на його безоплатний характер. Якщо така вказівка відсутня, і одночасно договором не встановленні розмір винагороди і поря­док його сплати, особа, яку представляють, оплачує за комерційне представництво суму, котра звичайно стягується за послуги ана­логічного характеру. Крім того, представник має право на відшко­дування витрат, понесених ним при виконанні доручення. У разі укладення договору від імені кількох підприємців одночасно ви­трати поділяються між ними у рівних частках, якщо інше не пе­редбачено угодою сторін.

Головна особливість комерційного представництва полягає в тому, що за згодою сторін та у випадках, передбачених законом допускається одночасне комерційне представництво різних сторін правочину. Повноваження комерційного представника може бути підтверджене письмовою угодою між ним та особою, яку пред­ставляють, або довіреністю.

Найчастіше комерційне представництво здійснюється на під­ставі договору доручення, за яким одна сторона (повірений) зо­бов’язується вчин

ити від імені та за рахунок другої сторони (до­вірителя) певні юридичні дії. Цей договір має визначити обсяг наданих комерційному представнику повноважень та порядок їх реалізації. Повноваження комерційного представника також мо­жуть бути підтверджені довіреністю. Особливості комерційного представництва в окремих сферах підприємницької діяльності встановлюються законом. Наприклад, комерційному представни­ку може бути надане на певний строк виключне право щодо укла­дення угод від імені та за рахунок довірителя та (або) на певній те­риторії. Довіритель у цьому випадку не вправі призначити на цій території інших комерційних представників.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук