Право на опіку або піклування.

Цивільне право - Цивільні права малолітніх і неповнолітніх
86

Право на опіку або піклування.

Малолітні (до 14 років) та неповнолітні (від 14 до 18 років) особи мають право на опіку або піклування.

Опіка і піклування встановлюються з метою забезпечення осо­бистих немайнових і майнових прав і інтересів малолітніх, а також неповнолітніх осіб. Особисті немайнові права належать кожній людині від народження або за законом і не мають економічного змісту. Конституція України закріплює за людиною такі немайнові права як: право на життя, право на охорону здоров’я, право на без­печне для життя і здоров’я довкілля, право на свободу та особисту недоторканність, право на недоторканність особистого і сімейно­го життя, право на повагу до гідності та честі, право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспон­денції, право на недоторканість житла, право на вільний вибір міс­ця проживання та на свободу пересування, право на свободу літе­ратурної, художньої, наукової і технічної творчості.

Опіка встановлюється над малолітніми особами, які по­збавлені батьківського піклування.

Піклування встановлюється над неповнолітніми особами, що позбавлені батьківського піклування.

Орган опіки і піклування встановлює опіку над малолітньою особою і піклування над неповнолітньою особою у разі позбавлен­ня зазначених осіб батьківського піклування.

Суд встановлює опіку над малолітньою особою і піклування над неповнолітньою особою, якщо при розгляді справи буде вста­новлено, що вони позбавлені батьківського піклування.

Опіка або піклування встановлюються за місцем проживання малолітньої або неповнолітньої особи, яка потребує опіки чи пі­клування, або за місцем проживання опікуна чи піклувальника.

Пам’ятайте! Опікуна або пікл

увальника призначає орган опі­ки та піклування.

Опікуном або піклувальником може бути лише особа з по­вною цивільною дієздатністю, тобто особа, яка здатна своїми дія­ми набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатна своїми діями створювати для себе цивільні обов’яз­ки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність за свої дії.

Опікуном або піклувальником не може бути особа:

яка позбавлена батьківських прав;

поведінка та інтереси якої суперечать інтересам малолітньої чи неповнолітньої особи.

Особа може бути призначена опікуном або піклувальником лише за її письмовою заявою.

Опікун або піклувальник призначається переважно з осіб, які перебувають у сімейних, родинних відносинах з малолітнім чи не­повнолітнім, з урахуванням особистих стосунків між ними, мож­ливості особи виконувати обов’язки опікуна чи піклувальника.

При призначенні опікуна для малолітньої особи та при призна­ченні піклувальника для неповнолітньої особи, враховуються та­кож бажання підопічного.

Опікун зобов’язаний дбати про підопічного, про створення йому необхідних побутових умов, збереження та використання майна підопічного в його інтересах, про забезпечення доглядом та лікуванням, дбати про виховання, навчання та розвиток підопіч­ного.

Увага! Опікун вчиняє договори від імені та в інтересах підо­пічного.

Якщо малолітня особа може самостійно визначати свої потре­би та інтереси, опікун, який здійснює управління її майном, повинен враховувати її бажання.

Опікун самостійно здійснює витрати, необхідні для задово­лення потреб підопічного, за рахунок пенсії, аліментів, доходів від майна підопічного тощо.

Якщо підопічний є власником нерухомого майна (житлового будинку, споруди, будівлі тощо) або майна, яке потребує постійного управління, опікун може з дозволу органу опіки та піклування управляти цим майном або передати його за договором в управ­ління іншій особі.

Піклувальник над неповнолітньою особою зобов’язаний дбати про створення для неї необхідних побутових умов, про її вихован­ня, навчання та розвиток.

Піклувальник дає згоду на вчинення підопічним договорів.

Опікун та піклувальник зобов’язані вживати заходів щодо за­хисту цивільних прав та інтересів підопічного.

Опікун (піклувальник), його дружина, чоловік та близькі ро­дичі (батьки, діти, брати, сестри) не можуть укладати (давати зго­ду на укладення) з підопічним договорів, крім договору дарування або договору безоплатного користування позичкою.

Зверніть увагу! Опікун не може здійснювати дарування від імені підопічного, а також зобов’язуватися від його імені порукою.

Опікун не має права без дозволу органу опіки та піклування:

відмовитися від майнових прав підопічного;

видавати письмові зобов’язання від імені підопічного;

укладати договори, які підлягають нотаріальному посвід­ченню та (або) державній реєстрації, у тому числі договори щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири;

укладати договори щодо іншого цінного майна.

Піклувальник має право дати згоду на вчинення вищезазначе­них договорів лише з дозволу органу опіки та піклування.

Обов’язки з опіки та піклування над дитиною виконуються опікуном і піклувальником безкоштовно, але опікуни і піклуваль­ники мають право одержати оплату своїх послуг.

Опіка припиняється:

у разі передачі малолітньої особи батькам (усиновлювачам);

у разі досягнення підопічним 14 років. У цьому разі особа, яка здійснювала обов’язки опікуна, стає піклувальником без спе­ціального рішення щодо цього;

Піклування припиняється у разі:

Досягнення особою повноліття.

Вступу неповнолітньою особою у шлюб.

Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатнос­ті:

особі, яка досягла 16 років і працює за трудовим договором;

неповнолітній особі, яка записана матір’ю або батьком дити­ни;

особі, яка досягла 16 років і яка бажає займатися підприєм­ницькою діяльністю.

Які ж документи потрібні для призначення опікуна органами опіки і піклування:

копія свідоцтва про народження малолітньої або неповно­літньої особи, що потребує опіки чи піклування.

документи, які підтверджують відсутність батьків (це лише: копія свідоцтва про смерть батьків, рішення суду про позбавлен­ня батьків батьківських прав, рішення суду про відібрання дітей у батьків без позбавлення батьківських прав, рішення суду про ви­знання батьків не дієздатними чи обмежено дієздатними, рішен­ня суду про визнання батьків безвісно відсутніми, архівна довід­ка відділу РАЦС). Увага! При відсутності цих документів діти, що перебувають під опікою, не будуть користуватись пільгами, перед­баченими законодавством;

акт обстеження умов життя особи, що потребує опіки і опис її майна;

довідка про стан здоров’я особи, що потребує опіки та май­бутнього опікуна (піклувальника).

довідка про місце проживання майбутнього опікуна та склад його сім’ї.

заява майбутнього опікуна про прийняття на себе обов’язку про опіку.

акт перевірки умов життя майбутнього опікуна.

висновок органу опіки та піклування за місцем проживання опікуна про можливість виконувати опікунські обов’язки, рішен­ня виконкому.

довідка лікувальної установи (санепідемстанції) про відсутність у сім’ї майбутнього опікуна (піклувальника) захворювань (про епідоточення).

документ про закріплення за дитиною житлової площі (рі­шення виконкому).

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук