Право на працю.

Цивільне право - Цивільні права малолітніх і неповнолітніх
59

Право на працю.

Неповнолітні в трудових правовідносинах прирівнюються до повнолітніх, а в області охорони праці, робочого часу, відпустки та деяких інших умов користуються додатковими пільгами.

Пам’ятайте! Не допускається прийняття на роботу осіб мо­лодше 16 років. Як виняток, за згодою одного із батьків чи особи, що його заміняє, можуть бути прийняті на роботу особи, які досягли 15 років. Але для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів закладів освіти у вільний від навчання час по досягненню ними чотирнадцятирічного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.

Увага! Праця неповнолітніх забороняється на важких робо­тах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах, а також забороняється залучати не­повнолітніх до підіймання і переміщення речей, маса яких переви­щує встановлені для них граничні норми. Забороняється залучати неповнолітніх до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні.

Застосування праці неповнолітніх у виробництвах, професіях і на роботах з важкими та шкідливими умовами праці забороняєть­ся на всіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності і видів їх діяльності.

Увага! Неповнолітні приймаються на роботу лише після по­переднього медичного огляду.

При прийнятті на роботу осіб, які не досягли 18 років, моло­дих працівників після закінчення професійних навчально-вихов­них закладів, молодих спеціалістів після закінчення вищих на­вчальних закладів випробування не встановлюються.

Трудова книжка є основним документом, який свідчить про трудову діяльність працівника. Працівникам, що стають на роботу вперше, трудова книжка оформляється не пізніше 5

днів з дня піс­ля прийняття на роботу. До трудової книжки заносяться відомості про роботу, заохочення та нагороди за успіхи в роботі. Відомості про стягнення до неї не заносяться.

Неповнолітні, які вперше стають до роботи, і не мають трудо­вої книжки, повинні пред’явити паспорт (свідоцтво про народжен­ня), диплом або інший документ про освіту чи професійну підго­товку.

Для неповнолітніх передбачено скорочення тривалості робо­чого часу:

від 16 до 18 років - 36 годин на тиждень;

від 15 до 16 років - 24 години на тиждень;

для учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період ка­нікул - 24 години на тиждень.

Максимальна тривалість робочого часу для учнів, які працю­ють протягом навчального року, у вільний від навчання час, не може бути більше половини тривалості робочого часу, який перед­бачений для осіб відповідного віку, тобто, для учнів віком від 16 до 18 років - 18 годин на тиждень, а віком від 14 до 16 років - 12 годин на тиждень.

Якщо дитина витрачає час, за згодою власника або уповнова­женого ним органу (профспілки) на професійну підготовку в меж­ах робочого часу, цей час зараховується як робочий.

Для неповнолітніх норми виробітку встановлюються виходячи з норм виробітку для дорослих робітників пропорційно скороченому робочому часу для осіб, що не досягли 18 років.

Оплата праці неповнолітнім при скороченій тривалості що­денної роботи провадиться у такому ж розмірі, як і дорослим пра­цівникам при повній тривалості щоденної роботи.

Не забудьте! Щорічні відпустки неповнолітнім надаються в літній час або за їх бажанням (письмова заява) в будь-яку іншу пору року.

Літнім часом вважається настання літнього місяця, тобто з 1 червня і до 1 жовтня. Відпустка для неповнолітніх не повинна бути меншою, ніж 31 календарний день.

При укладенні трудового договору на невизначений строк, не­повнолітній має право розірвати трудові відносини, попередивши власника або уповноваженого ним органа письмово за 2 тижні. Якщо така заява про звільнення з роботи за власним бажанням зу­мовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове міс­це проживання, вступ до навчального закладу тощо), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який прохає працівник.

Увага! Власник може звільнити неповнолітнього з роботи за власною ініціативою лише при наявності дозволу профспілкового комітету та згоди Служби у справах неповнолітніх.

Батьки, усиновителі, піклувальник неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім, якщо праця загрожує здоров’ю неповнолітнього або порушує його за­конні інтереси.

При звільненні неповнолітнього з роботи адміністрація зобов’я­зана в день звільнення видати неповнолітньому належно оформлену трудову книжку та провести з ним всі розрахунки.

Якщо власник звільнив неповнолітнього з власної ініціативи, він зобов’язаний в день звільнення видати неповнолітньому копію наказу про звільнення з роботи. В інших випадках копія наказу видається на вимогу неповнолітнього.

Районні і міські держадміністрації, виконкоми місцевих рад повинні затверджувати програми влаштування на роботу випус­кників загальноосвітніх шкіл, квоти робочих місць для працевла­штування молоді та забезпечувати їх виконання всіма підприєм­ствами, установами і організаціями незалежно від форм власності.

Відмова в прийнятті на роботу і професійному навчанні на ви­робництві зазначеним особам, направленим в рахунок броні, забо­ронена.

Увага! Працездатній молоді - громадянам України віком від 15 до 28 років після закінчення навчання або після звільнення зі строкової військової чи альтернативної (невійськової) служби на­дається перше робоче місце на строк не менше двох років.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук