Право на об’єднання в дитячі та молодіжні організації.

Цивільне право - Цивільні права малолітніх і неповнолітніх
133

Право на об’єднання в дитячі та молодіжні організації.

Держава забезпечує право молоді на створення молодіжних громадських організацій.

Молодіжна громадська організація - це об’єднання громадян ві­ком від 14 до 28 років, метою якого є здійснення діяльності, спря­мованої на задоволення та захист своїх законних соціальних, еко­номічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів.

Дитяча громадська організація - це об’єднання громадян віком від 6 до 18 років, метою якого є здійснення діяльності, спрямова­ної на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів, які не суперечать законодавству, та соціальне становлення як повноправних членів суспільства.

Засновниками молодіжних та дитячих громадських організацій можуть бути громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 15-річного віку.

Молодіжні та дитячі громадські організації утворюються і ді­ють на засадах добровільності, рівноправності їх членів, самовря­дування, законності та гласності.

Членами молодіжних громадських організацій можуть бути особи віком від 14 до 28 років, членами дитячих громадських ор­ганізацій - особи віком від 6 до 18 років. Неповнолітні віком до 10 років можуть вступити до дитячих громадських організацій лише за письмовою згодою батьків, усиновителів, опікунів або піклу­вальників.

Особи старшого віку можуть бути членами молодіжних та ди­тячих громадських організацій якщо їх кількість у цих організаціях не перевищує третину загальної кількості членів цієї організа­ції. Таке співвідношення, в тому числі у виборних органах моло­діжних та дитячих громадських організацій, повинно дотримува­тис

ь під час всієї діяльності організації.

Таке обмеження у складі виборних органів не поширюється на спілки молодіжних та дитячих громадських організацій.

Увага! Молодіжні та дитячі громадські організації не можуть утворювати та вступати у виборчі блоки.

Держава всебічно підтримує молодіжні та дитячі громадські організації, наприклад, надає їм інформацію про державну політи­ку щодо дітей та молоді, а також методичну та організаційну допо­могу з питань соціального становлення та розвитку молоді і дітей; сприяє створенню підприємств, установ і організацій, які надають послуги молоді та дітям або сприяють зайнятості молоді.

Молодіжні та дитячі громадські організації звільняються від сплати державного мита за державну реєстрацію та збору за ре­єстрацію їх символіки.

Крім того, держава надає фінансову підтримку діяльності мо­лодіжних та дитячих громадських організацій, яка здійснюється через відповідні органи виконавчої влади, що працюють з молод­дю, органи місцевого самоврядування та спілку всеукраїнських молодіжних громадських організацій. При затвердженні місцевих бюджетів передбачаються видатки на реалізацію програм моло­діжних та дитячих громадських організацій.

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування можуть передавати молодіжним та дитячим громадським органі­заціям повноваження щодо реалізації відповідних програм (про­ектів, заходів). У цьому випадку вони подають молодіжним та ди­тячим громадським організаціям фінансову та матеріальну допо­могу і здійснюють контроль за реалізацією наданих повноважень, у тому числі за цільовим використанням виділених коштів.

Захист порушених конституційних прав та свобод громадян, у тому числі й неповно літніх, здійснює суд. Наприклад, батьки, які ухиляються від виконання свої обов’язків по вихованню дітей або зловживають своїми батьківським правами, жорстоко пово­дяться з дітьми, шкідливо впливають на дітей своєю аморальною, антигромадською поведінкою, чи є хронічними алкоголіками чи наркоманами, за рішенням суду можуть бути позбавлені батьків­ських прав.

Обов’язок повідомляти органи опіки і піклування про дітей, які залишилися без опікування батьків, або про неналежне вико­нання батьками (чи одним з них) обов’язків по вихованню дітей, чи про випадки зловживання батьківськими правами покладено на всі установи і всіх громадян, яким стане відомо про такі випад­ки.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук