Головна Монографії та посібники Цивільне право Цивільні права малолітніх і неповнолітніх ІІ. Цивільно-правова відповідальність малолітніх та неповнолітніх.

ІІ. Цивільно-правова відповідальність малолітніх та неповнолітніх.

Цивільне право - Цивільні права малолітніх і неповнолітніх
156

ІІ. Цивільно-правова відповідальність малолітніх та неповнолітніх.

Увага! Неповнолітня особа особисто несе відповідальність за порушення договору, укладеного нею самостійно та договору укладеного за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальника. Однак, якщо в неповнолітнього немає майна, достатнього для від­шкодування збитків, додаткову відповідальність несуть його бать­ки (усиновлювачі), піклувальники.

Відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою.

Шкода, завдана малолітньою особою (яка не досягла чотир­надцяти років), відшкодовується її батьками (усиновлювачами) або опікуном чи іншою особою, яка здійснює виховання малоліт­ньої особи, - якщо вони не доведуть, що така шкода не є наслідком несумлінного виховання та нагляду за малолітньою особою або ухилення від виховання і нагляду.

Якщо малолітня особа завдала шкоди під час перебування під наглядом навчального закладу, закладу охорони здоров’я чи іншо­го закладу, що зобов’язаний здійснювати нагляд за нею, а також під наглядом особи, яка здійснює нагляд за малолітньою особою на підставі договору, ці заклади та особа зобов’язані відшкодувати шкоду, якщо вони не доведуть, що шкоди було завдано не з їхньої вини.

Якщо малолітня особа перебувала в закладі, який здійснює функції її опікуна, цей заклад зобов’язаний відшкодувати шко­ду, завдану нею, якщо не доведе, що шкоди було завдано не з його вини.

Якщо малолітня особа завдала шкоди як з вини батьків (уси-новлювачів) або опікуна, так і з вини закладів або особи, що зо­бов’язані здійснювати нагляд за нею, ці особи зобов’язані відшко­дувати шкоду у частинах, які визначені за домовленістю між ними або за рішенням суду.

Якщо неповнолітня особа досягла повноліття, обов’язок бать­ків (уси

новлювачів) або опікуна чи іншої особи, яка здійснює виховання малолітньої особи, відшкодувати шкоду, завдану мало­літньою особою, не припиняється.

Після досягнення повноліття особа може бути зобов’язана су­дом відшкодувати шкоду, завдану нею у віці до чотирнадцяти ро­ків життю або здоров’ю потерпілого, якщо вона має достатні для цього кошти, а вищезазначені особи є неплатоспроможними або померли.

Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою.

Неповнолітня особа (у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років) відповідає за завдану нею шкоду самостійно на загальних підставах.

Якщо у неповнолітньої особи недостатньо майна для відшко­дування завданої нею шкоди, ця шкода відшкодовується її бать­ками (усиновлювачами), піклувальником або закладом у якому перебувала неповнолітня особа, якщо вони не доведуть, що шкоди було завдано не з їхньої вини.

Батьки (усиновлювачі), піклувальники, заклад, який за зако­ном здійснює щодо неповнолітньої особи функції піклувальника, зобов’язані відшкодувати шкоду до досягнення особою повноліт­тя. Особа відшкодовує завдану шкоду самостійно після досягнен­ня повноліття або якщо неповнолітня особа стане власником май­на, достатнього для відшкодування такої шкоди.

Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою піс­ля набуття нею повної цивільної дієздатності.

Якщо особа набула повної цивільної дієздатності (наприклад: досягла 18 років, вступила у шлюб) вона відшкодовує завдану нею шкоду самостійно.

Якщо у такої особи не вистачає майна, достатнього для від­шкодування завданої нею шкоди, ця шкода відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її батьками (усиновлювачами) або піклувальником.

Батьки (усиновлювачі) або піклувальники відшкодовують шкоду завдану неповнолітньою особою, якщо вони дали згоду на набуття нею повної цивільної дієздатності (наприклад: укладан­ня неповнолітнім трудової угоди) і не доведуть, що шкоди було завдано не з їхньої вини. Обов’язок цих осіб відшкодувати шкоду припиняється з досягненням особою, яка завдала шкоди, повно­ліття.

Відшкодування шкоди, завданої кількома малолітніми осо­бами.

Шкода, завдана кількома малолітніми особами, відшкодову­ється їхніми батьками (усиновлювачами), опікунами в частині, яка визначається за домовленістю між ними або за рішенням суду.

Якщо в момент завдання шкоди кількома малолітніми осо­бами одна з них перебувала в закладі, який за законом здійснює щодо неї функції опікуна, цей заклад відшкодовує завдану шкоду у частині, яка визначається за рішенням суду.

Відшкодування шкоди, завданої кількома неповнолітніми особами.

Шкода, завдана кількома неповнолітніми особами, відшко­довується ними у частині, яка визначається за домовленістю між ними або за рішенням суду.

Якщо в момент завдання шкоди кількома неповнолітніми осо­бами одна з них перебувала в закладі, який за законом здійснює щодо неї функції піклувальника, цей заклад відшкодовує завдану шкоду у частині, яка визначається за рішенням суду.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук