Основні вимоги до кредитних договорів.

Цивільне право - Кредит. Позика. Банківський вклад
103

Основні вимоги до кредитних договорів.

Пам’ятайте! Кредитний договір укладається тільки у письмовій формі. На відміну від договору позики, кредитний договір має укладатися у письмовій формі, незалежно від суми кредиту.Якщо сторони не дотримались письмової форми - такий кредитний договір є недійсним.Кредитний договір, як правило має таку структуру:• ввідна частина;• загальні положення;• предмет договору;• умови надання кредиту;• права та обов’язки позичальника;• права та обов’язки банку;• особливі умови;• відповідальність сторін;• юридичні адреси, реквізити та підписи сторін.Пам’ятайте! Кредитний договір підписується керівником банку та позичальником, або уповноваженими на це особами (наприклад, за дорученням керівника банку договір може підписувати інша особа). Підписи уповноважених осіб банку та позичальника скріплюються печатками.Якщо кредитний договір складений на кількох аркушах, то на кожному аркуші проставляються підписи керівника банку та позичальника.Кредитний договір відкривається ввідною частиною, в якій зафіксовано дату (число, місяць, рік) і місце підписання договору.У вступній частині зазначається, як правило, що це саме «кредитний договір» і його «номер».У договорі фіксується строк, на який укладено договір (тобто строк користування кредитом) та конкретні строки погашення кредиту, якщо погашення кредиту здійснюється не одноразово, а в розстрочку.В кредитному договорі конкретно вказується, на які цілі видається кредит (об’єкт кредитyвання).Для здійснення попереднього контролю та подальшого цільового використання кредиту повинно бути чітко визначено цільове призначення.У кредитному договорі визначаються умови надання кредиту (одноразово, щоденно, в міру виконання робіт або здійснення витрат) та строки його видачі. Також зазначається сам порядок надання кредитних коштів (у безготівковому порядку на оплату розрахункових документів, го

тівкою). Вказується, які відсотки Ви будете платити за користування кредитом, порядок та строки нарахування і сплати відсотків, а також можливість зміни розміру відсотків.Якщо кредитний договір містить умову про заставу нерухомого майна, такий договір підлягає нотаріальному посвідченню та реєстрації.Увага! На практиці, частіш за все, банки чи інші фінансові установи надають кредит під забезпечення повернення коштів (це може бути застава майна, договір поруки тощо). Наприклад, банк надає Вам кредит, а під заставу бере Ваш автомобіль і, якщо Ви не повернете кредит, банк покриє свої збитки за рахунок застави, тобто автомобіля.Як правило, у кредитних договорах є розділ «Умови забезпечення кредиту», в якому вказується, яким договором або цінними паперами чи іншими документами забезпечується своєчасне повернення кредиту.Увага! При укладенні кредитного договору Ви повинні уважно слідкувати за тим, щоб він був підписаний зі сторони кредитодавця особою, яка має на це законне право.При наданні кредитів банк аналізує, вивчає діяльність потенційного позичальника, перевіряє кредитоспроможність позичальника, прогнозує ризик неповернення кредиту і тільки потім приймає рішення про надання або відмову у наданні кредиту.Кредитний договір вважається укладеним з моменту, коли між кредитодавцем і позичальником досягнуто згоди з усіх істотних умов. Істотні умови включають:• найменування сторін;• строк договору;• предмет і суму договору;• розмір плати за користування кредитом;• строк і цілі кредиту;• порядок видачі кредиту;• порядок погашення кредиту;• спосіб забезпечення повернення кредиту;• відповідальність сторін.За згодою кредитодавця та позичальника в договорі можуть бути передбачені інші умови.Кредитний договір може бути укладений як шляхом складання одного документа, підписаного кредитором та позичальником, так і шляхом обміну листами, телеграмами, телефонограмами, підписаними стороною, яка їх надсилає.Вносити зміни до кредитного договору в односторонньому порядку без згоди обох сторін не допyскається.Якщо за згодою кредитодавця та позичальника до кредитного договору вносяться зміни та доповнення, вони повинні оформлятися додатковою угодою.Позичальник має право:• вимагати від банку кредит в обсягах і в термін, зазначений у договорі;• достроково погасити заборгованість (якщо є фінансова можливість);• порушувати перед банком питання про перенесення строків платежу в разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від нього причин;• достроково розірвати договір, повністю повернувши одержаний кредит, включаючи відсотки за користування ним, повідомивши про це банк.Обов’язки позичальника:• використати кредит на зазначені в договорі цілі;• повернути кредит в обумовлений термін;• своєчасно сплачувати банку відсотки за користування кредитом;• своєчасно надавати банку документи, необхідні для здійснення контролю за кредитом;• у разі порушення строків повернення кредиту за до говором виплатити пеню;• забезпечити достовірність відомостей, наданих для отримання кредиту, і можливість контролю за його використанням;• періодично інформувати банк про хід виконання до говору;• інше (згідно з договором).Права кредитодавця:• проводити перевірку забезпеченості наданого кредиту;• проводити контроль за цільовим використанням кредиту;• припинити видачу кредиту і пред’явити претензії щодо раніше наданого у разі порушення позичальником умов кредитного договору, а також виявлення недостовірної інформації, затримки сплати відсотків за кредит;• стягнути з позичальника за продовження договору відповідну комісійну винагороду;• переглядати відсоткові ставки за користування кредитом у разі зміни облікової ставки Національного банку України;• здійснювати нарахування і стягнення компенсації за невикористаний кредит (за офіційної відмови позичальника від кредиту чи його частини протягом терміну дії договору);• аналізувати кредитоспроможність позичальника;• інші (згідно договором).Обов’язки кредитодавця:• надати позичальнику кредит в обсягах і у строки, обумовлені договором;• відкрити позичальнику індивідуальний рахунок для видачі кредиту;• забезпечити позичальника консультативними послу гами з питань виконання договору;• аналізувати кредитоспроможність позичальника, перевіряти забезпеченість та цільове використання кредиту і вносити пропозиції про подальші відносини з позичальником;• інформувати позичальника про стягнення банком кредиту;• інформувати позичальника про зміни у нормативних актах з питань кредитування і розрахунків, внесених Національним банком.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук