Як укладається договір позики?

Цивільне право - Кредит. Позика. Банківський вклад
88

Як укладається договір позики?

У письмовій формі:• якщо сума договору не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;• якщо позикодавцем є юридична особа.Якщо сума договору менш ніж у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (на сьогодні – це 17 грн.), договір позики може укладатись в усній формі, за винятком договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації.Договір позики може бути укладений як шляхом складання одного документа, так і шляхом обміну листами, телеграмами, за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв’язку.На практиці сторони часто не дотримують письмову форму, а обмежуються скла данням позичальником боргового документа-розписки і передачею її позикодавцеві.Розписка є документом, що підтверджує передачу грошей позикодавцем позичальнику. Однак слід мати на увазі, що розписка не є письмовою формою договору позики і не замінює її. Розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей, є лише борговим документом, що підтверджує укладання договору позики. Розписка або інший документ (акт приймання-пере-дачі, рахунок-фактура на товари тощо), якщо вони знаходяться у позикодавця, засвідчують факт отримання позики.Передача суми позики може також посвідчуватись такими цінними паперами, як вексель та облігація.Увага! Якщо Ви не дотримали обов’язкової письмової форми договору позики, то це не буде наслідком недійсності договору, а лише ускладнює його підтвердження. Якщо письмової форми не було додержано, рішення суду не може ґрунтуватися на свідченнях свідків, але факт укладання договору позики може доводитися письмовими доказами, засобами аудіо-, відеозапису та іншими доказами.За бажанням сторін договір може бути посвідчений

нотаріусом.Договір вважається таким, що вчинений у письмовій формі якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони або якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв’язку, якщо він підписаний його стороною (сторонами).Якщо Ви у зв’язку з хворобою або фізичною вадою не можете підписати договір власноручно, за Вашим дорученням текст договору у Вашій присутності підписує інша особа. Підпис іншої особи на тексті договору може бути засвідчений відповідною посадовою особою за місцем Вашої роботи, навчання, проживання або лікування чи нотаріусом.За користування позикою позикодавець має право на одержання процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором. Плата для позикодавця встановлюється у формі процентів від суми, яка надається у позику.Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Відсотки можуть нараховуватись за кожен день, місяць, квартал чи рік і сплачуватись позичальником повністю одночасно з отриманням або поверненням предмета позики, або ж періодично частинами.Увага! Якщо Ви не обумовили цієї умови і не зазначили безоплатного характеру позики, то проценти мають виплачуватись щомісяця до дня повернення позиченої суми. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України.Договір позики вважається безпроцентним, якщо:• він укладений між фізичними особами на суму, яка не перевищує п’ятдесятикратного розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, і не пов’язаний із здійсненням підприємницької діяльності хоча б однією із сторін;• позичальникові передані речі, визначені родовими ознаками.Позичальник зобов’язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором. Договором може визначатися і сам порядок повернення: частинами і в певні проміжки часу. Так, наприклад, у договорі можуть передбачатися час і місце повернення, особа, якій треба повернути позику.За загальним правилом, якщо місце повернення позики не встановлене у договорі, повернення про водиться за місцем проживання позикодавця, а якщо позикодавцем є юридична особа, - за її місцезнаходженням на момент укладання договору. Якщо позикодавець на момент повернення позики змінив міс це проживання (місцезнаходження), на нього покладається обов’язок сповістити про це позичальника.Позичальник по винен повернути гроші або речі протягом тридцяти днів від дня пред’явлення позикодавцем вимоги про повернення позики, якщо:• в договорі відсутні умови щодо строку повернення позики;• строк повернення позики в договорі визначений моментом пред’явлення позикодавцем вимоги про повернення позики.В договорі можуть бути встановлені інші умови повернення позики.Позичальник може повернути позику, надану за договором безпроцентної позики, достроково, якщо інше не встановлено договором.Не забудьте! Дострокове повернення позики допускається лише за договором безпроцентної позики. Сторони можуть прямо встановити в договорі неприпустимість дострокового повернення позики незалежно від того, нараховуються проценти чи ні.Позика вважається повернутою з моменту фактичного передання речей, визначених родовими ознаками, позикодавцеві (із рук в руки) або з моменту зарахування грошових коштів, що позичалися, на банківський рахунок позикодавця.Якщо договір позики є оплат ним, його належне виконання передбачає також оплату в повному обсязі процентів за користування грошовими коштами.Увага! Якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов’язаний сплатити на вимогу позикодавця суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором. Індекс інфляції за минулий місяць публікується Державним комітетом статистики України в „Урядовому кур’єрі”.Нарахування двох різновидів процентів здійснюється шляхом складання процентів за користування сумою позики та процентів від простроченої суми (проценти відповідальності). Проценти за неналежне чи несвоєчасне виконання умов договору нараховуються на суму позики (основного боргу) без врахування вже нарахованих процентів за користування основною сумою позики, якщо в договорі не встановлено інше.Договором може бути встановлений інший розмір про центів за прострочення повернення суми позики та процентів за користування.Якщо позичальник своєчасно не повернув речі, визначені родовими ознаками, він повинен сплатити неустойку - грошову суму або інше майно. Неустойка нараховується від дня, коли речі мали бути повернуті позичальником, до дня їх фактичного повернення позикодавцеві, незалежно від сплати процентів, належних позикодавцеві. Неустойкою може бути як рухоме так і нерухоме майно.Якщо договором встановлений обов’язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати від позичальника дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, які належні позикодавцеві.Якщо договір позики укладений у письмовій формі, рішення суду не може ґрунтуватися на свідченнях свідків для підтвердження того, що гроші або речі насправді не були одержані позичальником від позикодавця або були одержані у меншій кількості, ніж встановлено договором. Це не застосовується до випадків, коли договір був укладений під впливом обману, насильства, зловмисної домовленості представника позичальника з позикодавцем тощо.Увага! Виконання договору позики, тобто повернення позикодавцю майна (грошей або речей), може забезпечуватися зокрема заставою, гарантією, неустойкою, порукою. Наприклад, з метою забезпечення повернення позики може бути укладено договір поруки, за яким поручитель поручається перед позикодавцем за виконання позичальником свого обов’язку повернути позику. У разі, якщо вказана позичальником особа відмовилася від укладання договору поруки, позикодавець має право вимагати до строкового повернення позики та сплати процентів за користування позикою (якщо інше не передбачене договором).У договорі сторони мають право передбачити інші умови щодо забезпечення повернення позики, але умова про забезпечення повернення позики не є необхідною для договору зазначеного виду.Позикодавець може вимагати дострокового повернення позики, якщо позичальник не забезпечив повернення позики, зокрема не надав у встановлений договором строк гарантії, поруки, або ж забезпечення було втрачено чи погіршено за незалежних від позикодавця обставин (наприклад, передані в заставу цінні папери знецінились, предмет застави, який знаходився у заставодавця, був знищений внаслідок дії непереборної сили (землетрусу, аварії, воєнних дій тощо), ліквідовано юридичну особу – поручителя чи гаранта).Іноді на практиці виникає необхідність перетворити борг, що виник з іншого договору (купівлі-продажу, оренди тощо), в позикове зо бов’язання. Наприклад, при купівлі товару по купець не повністю сплатив ціну і бажає отри мати відстрочення платежу, різниця між вже сплаченими коштами і коштами, які ще потрібно сплатити, буде складати предмет позики.Заміна боргу позиковим зобов’язанням має здійснюватися у формі, яка встановлена для договору по зики. Отже, якщо борг за первісним зобов’язанням не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян або позикодавцем є юридична особа, угода має укладатися у письмовій формі.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук