ДОГОВІР ПОЗИКИ

Цивільне право - Кредит. Позика. Банківський вклад
109

зразок

ДОГОВІР ПОЗИКИ

Місто ______________ , _____________________ року.Гр. _____________________ , проживаю в м. _________ по вул. __________________ , буд. ________ , кв. ______ (надалі - ПОЗИКОДАВЕЦЬ), та гр. ___________________ ,проживаю в м. ____________ по вул. _______________ ,буд. _ , кв. _________ (надалі - ПОЗИЧАЛЬНИК), попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам’яті та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору,домовилися про наступне:1. ПОЗИКОДАВЕЦЬ передав, а ПОЗИЧАЛЬНИК прийняв у власність ( ) гривень, що еквівалентно доларів США за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення договору (1 долар США = гривень). Факт одержання грошей підтверджується розпискою, власноручно написаною ПОЗИЧАЛЬНИКОМ в момент передачі йому суми позики.2. Зазначену вище суму грошей ПОЗИЧАЛЬНИК зобов’язується повернути ПОЗИКОДАВЦЕВІ готівкою в строк до _____ дві тисячі ______ р. Після повернення позики в повній сумі ПОЗИКОДАВЕЦЬ повинен повернути ПОЗИЧАЛЬНИКУ розписку. У разі неможливості повернення розписки ПО­ЗИКОДАВЕЦЬ повинен вказати про це у розписці, яку він видає. Наявність розписки у ПОЗИЧАЛЬНИКА підтверджує виконання ним свого обов’язку.3. Повернення позики має бути здійснено за адресою: м. , вул. , буд. ___, кв. ___.4. ПОЗИЧАЛЬНИК вправі повернути, а ПОЗИКОДАВЕЦЬ зобов’язується прийняти позичену суму до настання строку, зазначеного в п. 1 цього договору.5. В разі, коли ПОЗИЧАЛЬНИК не поверне позичені гроші у встановлений строк, ПОЗИКОДАВЕЦЬ вправі стягнути заборгованість у безспірному порядку.Документом, що підтверджує безспірність заборгованості ПОЗИЧАЛЬНИКА та встановлює прострочення виконання зобов’язання, буде вважатися розписка ПОЗИ

ЧАЛЬНИКА, котра знаходиться у ПОЗИКОДАВЦЯ.6. Позика вважається повернутою в момент передання ПОЗИКОДАВЦЕВІ грошей готівкою або зарахування грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок. У разі відмови прийняти гроші ПОЗИЧАЛЬНИК має право внести суму в депозит.7. Якщо ПОЗИЧАЛЬНИК своєчасно не повернув суму позики, він зобов’язаний сплатити на вимогу ПОЗИКОДАВЦЯ суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також ___ процентів річних від простроченої суми.8. Зміст ст. ст. 1047, 1048 Цивільного кодексу України сторонам роз’яснено.9. Сторони свідчать, що:- вони не приховують обставин, які мають істотне значення для цього договору;- внаслідок укладення цього договору не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в тому числі неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких сторони зобов’язані утримувати за законом чи договором;- договір не укладається під впливом тяжкої для них обставини;- вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;- укладення договору відповідає їх інтересам;- волевиявлення є вільним, усвідомленим і .відповідає їх внутрішній волі;- умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;- договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому;- чоловік (дружина) кожної із сторін згоден (згодна) з укладенням цього договору.10. Сторони свідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються позики. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відображені у його тексті, після підписання договору не матимуть правового значення.11. Цей договір вступає в силу і вважається укладеним з моменту передання грошей. На підтвердження факту передачі грошей ПОЗИЧАЛЬНИК видає ПОЗИКОДАВЦЕВІ розписку.12. Витрати, пов’язані із нотаріальним посвідченням цього договору, сплачує ПОЗИЧАЛЬНИК.13. Договір укладено в двох примірниках, з яких один передається ПОЗИКОДАВЦЕВІ, а другий зберігається у справах приватного нотаріуса.Підписи:ПОЗИКОДАВЕЦЬ _____ ПОЗИЧАЛЬНИК ________ Місто ___________ , _________________________ року.Цей договір посвідчено мною, _____________________ ,приватним нотаріусом ____________________ міськогонотаріального округу.Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особу сторін встановлено, їх дієздатність перевірено.Зареєстровано в реєстрі за N ______ Стягнуто плату _______ Приватний нотаріус __________

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук