4.2. Порядок нарахування недоїмки

Податкове право - Відповідальність юридичних осіб за податкові право
91

4.2. Порядок нарахування недоїмки

Недоїмка є підставою та базою для нарахування пені. Нині існують два способи нарахування пені.

1. За загальновстановленим правилом пеня із сум недоїмки нараховується з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки НБУ від суми недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу.

Розмір облікової ставки НБУ в 1999-2000 роках був таким:

з 05.04.99 р. по 27.04.99 р. — 57% річних,

з 28.04.99 р. по 23.05.99 р. — 50% річних,

з 24.05.99 р. по 31.01.2000 р. — 45% річних,

з 01.02.2000 р. по 23.03.2000 р. - 35% річних,

з 24.03.2000 р. по 09.04.2000 р. — 32% річних,

з 10.04.2000 р. по 14.08.2000 р. — 29% річних,

з 15.08.2000 р. — 27% річних.

Розмір пені розраховується множенням суми недоїмки на одноденний розмір пені та на кількість днів затримки платежу. Якщо в періоді існування недоїмки облікова ставка НБУ змінювалась, пеня розраховується за кожним з періодів з подальшим сумуванням отриманих результатів.

Згідно з наказом Мінфіну України, ДПАУ від 09.02.99 р. № 38/89 одноденний розмір пені при розрахунку округлюється до другого знака після коми в загальному порядку арифметичного округлення (в даному прикладі 0,1479 округлено до 0,15%). Пеня нараховується щомісяця станом на 1 число місяця, наступного за звітним, тобто за всі дні звітного місяця на повні гривні суми простроченого платежу. При. цьому суми пені, нараховані на прострочені платежі платників податків, округлюються до 1 грн. (менше 50 копійок — відкидаються, а 50 і більше — округлюються до 1 грн.).

<

p style="text-align: justify;">Днем сплати платежу вважається:

— при сплаті готівкою — день внесення грошей у відповідні каси;

— при переказі грошей поштою або через установу банку — день внесення грошей на пошту або до установи банку;

— при перерахуванні платежу з рахунка платника до установи банку

—день списання установою банку суми платежу з рахунка платника, залежно від часу її зарахування до бюджетів чи фондів.

Нарахування пені провадиться починаючи з наступного дня після настання строку сплати по день сплати включно. Якщо строк сплати встановлено "до 1 березня", "до 1 червня" тощо, останніми днями своєчасної сплати вважаються відповідно 28/29 лютого, 31 травня тощо, якщо "не пізніше 20 числа місяця", то останнім днем своєчасної сплати вважається 20 число місяця.

У разі коли строк сплати збігається з вихідним (святковим) днем, пеня нараховується починаючи з другого робочого дня після вихідного (святкового) дня. Згідно з ст.73 ЦКУ в Україні встановлені такі святкові дні: І січня — Новий рік; 7 січня — Різдво Христове (цей святковий день також не є робочим днем); 8 березня — Міжнародний жіночий день; 1 і 2 травня

— День міжнародної солідарності трудящих; 9 травня — День Перемоги; 28 червня — День Конституції України; 24 серпня — День незалежності України; робота також не проводиться в дні релігійних свят: про 7 січня — Різдво Христове вже згадувалось; один день (неділя)—Пасха (Великдень); один день (неділя) — Трійця.

Пеня не нараховується:

а) на пеню;

б) на штрафи, що накладаються за адміністративні правопорушення;

в) на суми фінансових санкцій.

У зв'язку з набранням чинності з 11.06.99 р. змін до Інструкції, затверджених спільним наказом Мінфіну та ДПА України від 13.05.99 р. № 126/259, безспірне стягнення сум нарахованої та несплаченої пені повинно проводитися тільки за підсумками півріччя, а саме ста­ном на 1 липня звітного та 1 січня року, наступного за звітним. Інкасові доручення на безспірне стягнення пені подаються до установи банку не пізніше шостого робочого дня після одержання виписки банку за останній день червня або грудня звітного року. Своєчасно несплачені суми податкового кредиту стягуються за весь час заборгованості бюджету з нарахуванням пені на суми недоїмки за кожний день прострочки, включаючи день сплати, у розмірі, встановленому законодавством на відповідний вид податку. За платежами, донарахованими за наслідками документальних перевірок підприємств, пеня нараховується з дня, наступного за строком сплати, встановленим у рішенні відповідного податкового органу, прийнятому за наслідками перевірки платника, який зобов'язаний вносити такі платежі.

Під час стягнення недоїмки в судовому порядку нарахування пені припиняється з дня ухвалення судом рішення про вилучення майна недоїмника (при зверненні стягнення на суми, належні недоїмнику, від інших осіб), а також з моменту визначення боржника банкрутом. Відповідно до п.2 ст.4 Декрету за несвоєчасне зарахуван­ня платежів з вини установ банків установа банку сплачує пеню за кожний день прострочення, включаючи день сплати, у розмірах, установлених законодавством за такими видами платежів. Днем подання до установ банків платіжного доручення за всіма видами платежів вважається день його реєстрації в цих установах. Поста­новою ВРУ від 25.06.93 р. № 3324-ХІІ "Про норматив обігу платіжних документів в Україні" банк відправника зобов'язаний забезпечити зарахування або списання коштів за отриманими платіжними документами в день їх надходження; для підприємств Мінзв'язку України норматив проходження банківських платіжних документів установлено: з перерахування коштів у межах України — 7 днів, з внутрішньообласних розрахунків — 3 дні. У разі перевищення нормативного терміну проходження платежів з обслуговуючого банку відправника коштів здійснюється безакцентне списання пені: державним податковим органом із зарахуванням до Державного бюджету України та відправником коштів із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки НБУ від суми недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу. Банк у свою чергу має право безакцентного списання суми сплаченої пені з установ Мінзв'язку України, винних у перевищенні нормативного терміну платежу.

Сума пені при другому способі визначається множенням суми недоїмки наставку пені та на кількість днів прострочення платежу.

Окремі платежі мають певні особливості в розрахунках пені. Податок на прибуток підприємств та ПДВ

1. Відповідно до пунктів 20.4 - - 20.6 ст20 Закону України 'ТТро оподаткування прибутку підприємств" (в редакції Закону від 22.05.97 р. № 283/97-ВР) платник податку в разі приховування або заниження сум І юдатку сплачує суму пені, обчисленої виходячи із 120 відсотків облікової ставки НБУ, що діяла не ' 'у періоді наявності недоїмки", не на "дату складання акту перевірки", а "на момент с плата", нараховану на повну суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь її строк.

Статапенієсднієюзпередумсвнезастосувашмипрафних санкцій до платників податку, які до початку перевірки податковим органом виявили факт заниження оподатковуваного прибутку.

Навіть якщо податкова перевірка виявила випадки арифметичних помилок або описок, що призвели до заниження суми податку, і керівник відповідного податкового органу прийняв рішення про незастосування фінансових санкцій у вигляді штрафів до такого платника податку, пеню йому слід обов'язково сплатити.

2. Суми донарахованого податку та фінансових санкцій сплачуються платником податку самостійно в строк не більше десята робочих днівздня отримання підписаного керівником відповідного податкового органу рішення про застосування санкцій до платника податку. При цьому пеня нараховується за весь строк недоїмки, включаючи останній робочий день, що передує дню фактичноїсплати суми недоїмки тафінансових санкцій, а не "по день сплати включно", як це передбачено п.22 Інструкції'.

3.У разі коли платник податку оскаржуєвисновки перевірки податкового органу, сплата пені провадиться тільки після визнання правильності висновків податкового органу. При цьому пеня нараховуаься на визнану суму недоїмки за весь строк недоїмки, включаючи останній робочий день, що передує дню фактичної сплати суми недоїмки та фінансових санкцій.

Порядок нарахування пені з ПДВ аналогічний, оскільки п. 102 ст. 10 Закону України від 03.04.97 р. № 168/97-ВР "Про податок на додану вартість" передбачає, що "відповідальність платників податку за порушення строків нарахування та внесення до бюджету податку або порядку звітування, а також порядок оскарження рішень податко­вих с>рг^іввстанс«Іюються відповідно до положень Закону України'ТІро оподаткування прибутку підприємств".

Прибутковий податок з громадян

Згідно з п.б. ст21 Декрету КМУ від 26.12.92 р. 'ТТро, прибутковий податок з громадян" (далі—Декрет)запрострочега)я встановлених строків сплата (перерахування) прибуткового податку, в тому числі не утриманого у джерела виплата або утриманого неповністю, стягується пеняу розмірі подвійноїобліговоїставки НБУ від суми недоплати. Статтею 23 Декрету встановлено, що "інструкція щодо застосування цього Декрету видається Головною державною податковою інспекцією України". Пунктом 21.6 ІнорукІдїпроприбуІговийпсаатокзгтх)мадятІ,затвфдженоїнакяюмЩ р. № 12, положення Декрету доповнено механізмом нарахування пені, відповідно до якого пеня нараховується за кожний день прострочення, включаючи день сплати, в розмірі подвійної річної облікової ставки, яка діяла на день складання акта перевірки за весь

період ненадходження прибуткового податку до бюджету (який може бути більшим ніж З роки, що передбачено ст.20 Декрету для повернення недоутрима-ного податку з платників), поділеної на 360 днів і помноженої на кількість прострочених календарних днів.

Податок з власників транспортних засобів

Відповідно до Заюну України від 11.12.91 р.№ 1%3-ХІГПроподатокзвпасників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" (у редакції Закону від 18.02.97 р. № 75/97-ВР) (далі—Заюн) юридичні особи сплачують податок щокварталу рівними частинами до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а за придбані протягом року транспортні засоби перед їх реєстрацією — за строками сплати (кварталами), які не настали, починаючи з кварталу, в яюму проведено реєстрацію транспортного засобу. У разі виявлення несплати (неправильної сплати) податку він сплачується (робиться перерахунок) не більш як за два попередніх роки.

Згіднозст.73аюну за несвоєчасну сплату податку встановленозагальний порядок стягнення пені від суми недоплати за кожний день прострочення платежу, включаючи день сплати, але ставка пені у розмірі 120 відсотків річних залежить не від облікової ставки НБУ, що діяла у періодах наявності недоїмки, а від ставки НБУ, що діяла на день складання акта документальної перевірки платника податку.

Збір на обоє 'язкове державне пенсійне страхування

Відповідно до Інструкції про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою Правління Пенсійного фонду України від 03.06.99 р. № 4-6, зареєстрованою в Мінюсті України 05.07.99 р. №436/3729, пеня нараховується на суми заборгованості за кожний день прострочення платежу, включаючи день сплати, з розрахунку 120 відсотків річних вщобліювоїставки НБУ але відзагальновстановленого порядку є деякі відмінності. Так, нарахування пені на прострочені платежі платників може проводитись або ними, або органами Пенсійного фонду, якщо строк сплати збігається з вихідним (святтовим) днем, то пеня нараховується починаючи з наступного, а не "з другого" робочого дня після вихідного (святювого) дня.

Особливо варто відзначити, що на відміну від нарахування пені по ПДВ і податку з прибутку, де для розрахунку пені береться облікова ставка НБУ, що діяла на момент сплати, по решті платежів, нарахування якихздшснюєтьсяу відповідності дост.4 Декрету Кабміну "Про стягнення не внесених у строк податків і неподатювих платежів" від 21.01.1993 №8-93 та Інструкції' про особливості застосування даного Декрету, пеня на суми недоїмки нараховується з розрахунку 120% річної обліювої ставки НБУ від суми недоплати, розрахованої за южен день прострочення платежу.

Для платника податків може бути дуже важливим, в який саме момент буде нарахована пеня по ПДВ і податку на прибуток, оскільки облікова ставка НБУ може бути змінена в період з дня підписання акту до моменту сплати відповідної суми заниженого податку.

 

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук