Головна Монографії та посібники Податкове право СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ 2.2. Обрання способу оподаткування доходiв, одержаних вiд пiдприємницької дiяльностi, за фiксованим податком

2.2. Обрання способу оподаткування доходiв, одержаних вiд пiдприємницької дiяльностi, за фiксованим податком

Податкове право - СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
225

2.2. Обрання способу оподаткування доходiв, одержаних вiд пiдприємницької дiяльностi, за фiксованим податком

Якщо Ви бажаєте, щоб Вашi доходи, одержанi вiд пiдприємницької дiяль-ностi, оподатковували за фiксованим податком, то мусите одержати спецiаль-ний дозвiл — патент.

Такий документ може мати рiзний термiн дiї — вiд одного до дванадцяти календарних мiсяцiв. Час чинностi патенту Ви обираєте самi.

Щоб одержати цей дозвiл, Вам потрiбно подати до державної податкової iнспекцiї за мiсцем Вашого проживання такi документи:

заяву на одержання патенту, складену в довiльнiй формi;

документ, що засвiдчує сплату фiксованого податк. уВеличину цього по­датку встановлює вiдповiдна мiсцева рада. Якщо Ви провадите пiдпри-ємницьку дiяльнiсть самостiйно, то сплачуєте тiльки цю суму. А якщо використовуєте найману працю, то за кожного працiвника (цих осiб Ви вказуєте в заявi) сплачуєте ще 50% податку.

Подаючи заяву на одержання патенту, зважайте на ту обставину, що тер-мiн дiї патенту вимiрюють календарними мiсяцями. Тому, наприклад, для того щоб працювати за фiксованим податком у червнi, заяву належить подати за кiлька тижнiв — у травнi (з огляду на час, який знадобиться податковiй iнспекцiї для оформлення цього дозволу).

Заяву на одержання патенту Ви маєте пiдписати й подати особисто (у зако-нодавствi не передбачено можливостi надсилання цього документу поштою).

У заявi на одержання патенту, яку Ви складаєте в довiльнiй формi, обов’­язково потрiбно вказати такi данi:

своє прiзвище, iм’я та по батьковi;

свiй iдентифiкацiйний номер з Державного реєстру фiзичних осiб — платникiв податкiв та iнших обов’язкових платежiв;

мiсце провадження пiдприємницької дiяльностi;

вид пiдприємницької дiяльностi;

перелiк та iдентифiкацiйнi номери осiб, якi перебуватимуть з Вами в трудових вiдносинах (до цiєї групи вiдносять також членiв Вашої сiм’ї, якщо вони провадять пiдприємницьку дiяльнiсть разом з Вами);

iнформацiю про доходи, якi Ви одержали вiд пiдприємницької дiяльностi за останнi 12 мiсяцiв, або iнформацiю про те, що Ви не отримували таких доходiв.

Отже, перед заповненням заяви Ви маєте остаточно визначити, на яко­му ринку чи ринках будете провадити торгiвлю, бо вiд цього залежатиме розмiр фiксованого податку.

Продавати товари й надавати супутнi послуги Ви можете одночасно на кiлькох ринках — не лише на одному. Що бiльше, Ви маєте право працювати за фiксованим податком на ринках iнших населених пунктiв, в iншому районi або областi. Якщо бажаєте, можете придбати патент на провадження пiдприєм-ницької дiяльностi на всiй територiї України. Проте в будь-якому разi, неза­лежно вiд територiї Вашої дiяльностi, для того щоб придбати патент, потрiбно звернутися до державної податкової iнспекцiї за мiсцем Вашого проживання, а не за мiсцем провадження пiдприємницької дiяльностi.

П ат е нт, що дає право провадити пiдприємницьку дiяльнiсть на всiй територiї України, Вам видадуть у тому разi, якщо Ви торгуватимете що­найменше на двох ринках, для яких ставки фiксованого податку встанови­ли рiзнi мiсцевi ради.

Заповнюючи заяву на одержання патенту, правильно подайте iнфор-мацiю про свої доходи вiд пiдприємницької дiяльностi. Податкiвцi не прово­дять попередньої перевiрки достовiрностi таких даних, зате можуть зробити таку перевiрку пiзнiше, коли Ви вже матимете патент.

Перед тим як подавати документи для придбання патенту, Ви мусите сплатити фiксований податок за весь перiод Вашої дiяльностi за патентом. На­гадаємо, що мiнiмальний термiн чинностi патенту — календарний мiсяць, а максимальний термiн — 12 мiсяцiв.

Розмiр фiксованого податку встановлює мiсцева рада за мiсцем прова­дження пiдприємницької дiяльностi. Цю iнформацiю Ви можете одержати в державнiй податковiй iнспекцiї, мiсцевiй радi або виконкомi. Втiм, якщо Ви хочете придбати патент на провадження пiдприємницької дiяльностi на всiй територiї України, нiякi додатковi довiдки Вам не знадобляться: у тако­му разi розмiр фiксованого податку, визначений у законi, становить 100 грн. за календарний мiсяць.

У державнiй податковiй iнспекцiї Ви також маєте одержати реквiзити роз­рахункового рахунку, на який потрiбно переказати суму фiксованого податку.

Не забудьте сплатити фiксований податок не лише за себе, а й за тих осiб, яких залучаєте до своєї пiдприємницької дiяльностi за фiксованим податком i данi про яких Ви вказали в заявi на одержання патенту (детальнiше про розмiри та порядок сплати фiксованого податку див. у роздiлi 2.4 цього посiбника).

Державна податкова iнспекцiя мусить видати патент протягом трьох робочих днiв вiд дня прийняття вiд Вас правильно оформленої заяви на одержання патенту — за умови, що Ви подали документ, який засвiдчує сплату фiксованого податку.

До патенту вносять тi данi, якi Ви вказали у своїй заявi. Цей документ пiдписує керiвник, а за його вiдсутностi — заступник керiвника державної по­даткової iнспекцiї. Вiдтак патент засвiдчують печаткою iнспекцiї. У патентi вказують такi данi:

прiзвище, iм’я, по батьковi та iдентифiкацiйний номер особи, якiй видано патент;

термiн дiї патенту (початкова та кiнцева дата чинностi патенту);

мiсце провадження пiдприємницької дiяльностi (територiальне положен­ня мiсця провадження пiдприємницької дiяльностi, де патент є чинним);

вид пiдприємницької дiяльностi;

сума фiксованої плати прибуткового податку за патент. У цiй графi вiдоб-ражають фактично сплачену за весь термiн дiї патенту суму фiксованого податку (тут враховують також сплачений податок за осiб, якi перебува­ють у трудових вiдносинах з платником фiксованого податку, або за членiв його сiм’ї, що беруть участь у цiй пiдприємницькiй дiяльностi);

прiзвище, iм’я та по батьковi осiб, якi перебувають у трудових вiдноси-нах з платником фiксованого податку, або членiв його сiм’ї, що беруть участь у цiй пiдприємницькiй дiяльностi;

назва державної податкової iнспекцiї, що видала патент, прiзвище її керiвника, який пiдписав патент, дата видачi патенту.

Тим особам, якi перебувають у трудових вiдносинах з платником фiксова­ного податку, або членам його сiм’ї, що беруть участь у його пiдприємницькiй дiяльностi, орган державної податкової служби мусить видати фото- або ксеро­копiї патенту Такi копiї пiдписує керiвник, а за його вiдсутностi — заступник керiвника органу державної податкової служби. Цi документи також засвiдчу­ють печаткою податкового органу. Зауважимо, що копiї патенту податкова iнспекцiя мусить видати безкоштовно.

Одержавши патент, пам’ятайте про ще два важливi правила. По-перше, оригiнал патенту Ви не маєте права передавати iншим фiзичним особам. По-друге, показуючи свiй патент представникам контрольних органiв, Ви мусите одночасно показати свiй паспорт або iнший документ, що засвiдчує Вашу осо­бу. Інакше Ваш патент вважатимуть недiйсним.

Джерела юридичної iнформацiї с :таття 14 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв Ук­раїни Про прибутковий податок з громадян вiд 26.12.1992 № 13-92; Наказ ДПА України Про затвердження форми патенту та Порядку його заповнення вiд 25.03.1998 № 137; Лист ДПА України вiд 09.07.1999 № 10088/7/17-0211.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук