2.4. Розмiр i порядок сплати фiксованого податку

Податкове право - СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
115

2.4. Розмiр i порядок сплати фiксованого податку

Розмiр фiксованого податку встановлює вiдповiдна мiсцева рада залежно вiд територiального положення мiсця торгiвлi.

При цьому для громадян, якi провадять пiдприємницьку дiяльнiсть са-мостiйно, величина фiксованого податку має становити не менше нiж 20 грн. i не бiльше нiж 100 грн. за календарний мiсяць. Для тих осiб, якi придбали па­тент на провадження пiдприємницької дiяльностi, сума фiксованого податку на всiй територiї України дорiвнює 100 грн. за календарний мiсяць.

Звертаємо Вашу увагу на таку важливу деталь. Якщо Ви провадите дi-яльнiсть не за мiсцем придбання патенту (наприклад, в iншому мiстi), то муси­те сплачувати ту суму фiксованого податку, яку встановила мiсцева рада за мiсцем провадження дiяльностi.

Якщо Ви використовуєте працю людей, що перебувають з Вами в трудо­вих вiдносинах, то на кожну таку особу (до них можуть належати й члени Вашої сiм’ї) доплачуєте суму, що дорiвнює 50% фiксованого податку, встановле­ного для Вашого виду бiзнесу.

Наприклад, розмiр фiксованого податку для самостiйної дiяльностi пiдприємця становить 50 грн. на мiсяць. Ви маєте двох найманих працiвникiв. Отож загалом Ваш фiксований податок сягатиме 100 грн. на мiсяць (50 грн. по­датку за вид дiяльностi та по 25 грн. за кожного найманого працiвника). За та­ким самим принципом здiйснюють доплату за осiб, залучених до пiдприєм-ницької дiяльностi вже пiсля одержання патенту.

Фiксований податок Ви маєте сплачувати до мiсцевого бюджету за мiсцем проживання. При цьому 10% вiд суми фiксованого податку, що надiйшла до мiсцевого бюджету, буде перераховано до Пенсiйного фонду України.

Мiж iншим, якщо протягом термiну дiї патенту мiсцева рада ухвалила рiшен

ня змiнити розмiр фiксованого податку, то Вам не будуть перераховувати ту суму фiксованого податку, яку Ви вже сплатили. Отож Вам не повернуть коштiв у тому разi, якщо ставка податку зменшилася, але й не змусять Вас до­плачувати грошi, якщо ця ставка зросла.

Доходи, одержанi вiд провадження пiдприємницької дiяльностi за фiксо-ваним податком, не входять до складу сукупного оподатковуваного доходу платника фiксованого податку за пiдсумками звiтного року.

Сплачена сума фiксованого податку є остаточною, тому її не беруть до уваги пiд час перерахунку загальних податкових зобов’язань платника фiксова-ного податку або осiб, якi перебувають з ним у трудових вiдносинах.

Вiдповiдальнiсть платникiв фiксованого податку за порушення норм Де­крету Кабiнету Мiнiстрiв України “Про прибутковий податок з громадян” встановлює Закон України “Про порядок погашення зобов’язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами”.

Фiксований податок належить сплачувати ще перед одержанням патенту. Отже, термiнiв сплати цього податку просто немає. Тому Вас не можуть при­тягнути до вiдповiдальностi за невчасне нарахування та сплату фiксованого по­датку чи за неповноту сплати цього податку, а також не можуть нарахувати пе­ню за прострочення встановлених термiнiв сплати податку.

Джерела юридичної iнформацiїс:таттi 14 та 21 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України “Про прибутковий податок з громадян” вiд 26.12.1992 № 13-92; Закон України “Про порядок погашення зобов’язань платникiв податкiв перед бю­джетами та державними цiльовими фондами” вiд 21.12.2000 № 2181-III; Лист ДПА України вiд 09.07.1999 № 10088/7/17-0211.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук