Головна Монографії та посібники Податкове право СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ 2.5. Сплата iнших податкiв та зборiв (обов’язкових платежiв)

2.5. Сплата iнших податкiв та зборiв (обов’язкових платежiв)

Податкове право - СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
136

2.5. Сплата iнших податкiв та зборiв (обов’язкових платежiв)

Платника фiксованого податку та осiб, якi перебувають з ним у трудових вiдносинах, а також членiв його сiм’ї, що беруть участь у пiдприємницькiй дiяльностi за фiксованим податком, звiльнено вiд сплати таких податкiв та збо-рiв (обов’язкових платежiв):

нарахування на фонд оплати працi;

вiдрахування та збори на будiвництво, реконструкцiю, ремонт i утри­мання автомобiльних дорiг загального користування України, встанов-ленi вiдповiдно до Закону України “Про джерела фiнансування дорож­нього господарства України”;

податок на промисел;

збiр до Фонду для здiйснення заходiв щодо лiквiдацiї наслiдкiв Чорно­бильської катастрофи та соцiального захисту населення;

збiр на обов’язкове соцiальне страхування;

збiр до Фонду України соцiального захисту iнвалiдiв.

Згiдно iз Законом України “Про патентування деяких видiв пiдприєм-ницької дiяльностi” цi особи також не мусять купувати торговельного патенту.

Звiльнення вiд нарахувань на фонд оплати працi означає, що платник фiксованого податку не має сплачувати збiр на обов’язкове державне пенсiйне страхування обсягом 32% вiд фактичних витрат на оплату працi працiвникiв. Натомiсть вiд сукупного оподатковуваного доходу кожної осо­би, що працює на умовах трудового договору (контракту), платник фiксова-ного податку мусить вiдраховувати суму збору на обов’язкове державне пен-сiйне страхування за ставкою 1–2%.

Крiм того, платник фiксованого податку має стягувати й перераховувати до бюджету прибутковий податок з доходiв, якi вiн виплачує своїм найманим працiвникам (особам, що перебувають з ним у трудових вiдносинах, або чле­нам його сiм’ї, залученим до пiдприємницької дiяльностi).

Пiдприємцi, якi

сплачують фiксований податок, є одночасно платниками ринкового збору. Оскiльки фiзичнi особи, що сплачують ринковий збiр, не на­лежать до групи платникiв податку на додану вартiсть, вiдповiдно, не є платни­ками ПДВ i тi пiдприємцi, якi сплачують фiксований податок. Отож платники фiксованого податку не мусять реєструватися як платники ПДВ.

Платникiв фiксованого податку не звiльнено вiд сплати таких податкiв та зборiв (обов’язкових платежiв):

акцизний збiр;

прибутковий податок з громадян (з доходiв, виплачених найманим працiвникам);

мито;

державне мито;

плата (податок) за землю;

податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв;

збiр за спецiальне використання природних ресурсiв;

збiр за забруднення навколишнього природного середовища;

збiр на обов’язкове державне пенсiйне страхування (з доходiв, випла­чених найманим працiвникам);

збiр на розвиток виноградарства, садiвництва та хмелярства;

єдиний збiр, що його стягують у пунктах перетину державного кордону Укра ї ни;

збiр за використання радiочастотного ресурсу України;

мiсцевi податки та збори, серед них i ринковий збiр.

Зауважимо, що платник фiксованого податку сплачує перелiченi подат­ки та збори (обов’язковi платежi) тiльки в тому разi, якщо пiдпадає пiд ви­значення їх платника.

Доходи платника фiксованого податку, одержанi вiд провадження пiдприємницької дiяльностi iнших видiв (крiм продажу товарiв на ринках i надання супутнiх такому продажу послуг), пiдлягають оподаткуванню на загальних пiдставах.

У 2001 роцi набули чинностi кiлька законiв України з питань загально­обов’язкового державного соцiального страхування, деякi норми яких не уз­годжуються з нормами Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України “Про прибутко­вий податок з громадян”. Вiдповiдно до законодавства платники фiксовано-го податку, якi використовують працю найманих працiвникiв, є платниками таких страхових внескiв:

•на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття;

•на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричини­ли втрату працездатностi;

•на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування в разi тимча­сової втрати працездатностi та появи витрат, пов’язаних з народжен­ням i похованням.

Крiм того, платники фiксованого податку мусять сплачувати страховi внески на згаданi види загальнообов’язкового державного соцiального страху­вання за найманих працiвникiв.

Платники фiксованого податку, якi не використовують працi найманих працiвникiв, можуть добровiльно брати участь у загальнообов’язковому дер­жавному соцiальному страхуваннi на випадок безробiття, у загальнообов’яз­ковому державному соцiальному страхуваннi вiд нещасного випадку на ви-робництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi, а також у загальнообов’язковому державному соцiальному страху-ваннi в разi тимчасової втрати працездатностi та появи витрат, пов’язаних з народженням i похованням.

У квiтнi 2001 року Держпiдприємництво України та Мiнпрацi України ви­дали спiльний лист, з якого випливає, що платники фiксованого податку, неза­лежно вiд того, застосовують вони працю найманих працiвникiв чи нi, не му­сять сплачувати страхових внескiв до трьох вказаних фондiв соцiального стра­хування. У цьому документi працiвникам фондiв соцiального страхування ре­комендовано не застосовувати штрафних санкцiй до платникiв фiксованого податку за несплату страхових внескiв.

Проте цей лист не може припинити дiю норм законiв України. Тому, якщо Ви маєте найманих працiвникiв i хочете уникнути зайвих проблем, радимо все-таки сплачувати за себе та за найманих працiвникiв страховi внески на загально­обов’язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття i на страху­вання вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi. Внески на страхування в разi тимчасової втрати працездатностi та появи витрат, пов’язаних з народженням i похованням, потрiбно сплачувати тiльки за найманих працiвникiв.

Джерела юридичної iнформацiїс:таття 14 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв Ук­раїни “Про прибутковий податок з громадян” вiд 26.12.1992 № 13-92; пункти 1 та 3 статтi 2 Закону України “Про збiр на обов’язкове державне пенсiйне стра­хування” вiд 26.06.1997 № 400/97-ВР; пункт 2.3 статтi 2 Закону України “Про податок на додану вартiсть” вiд 03.04.1997 № 168/97-ВР; пункт 14.1.2 Інструкцiї про прибутковий податок з громадян, затвердженої в Наказi Головної держав­ної податкової iнспекцiї України вiд 21.04.1993 № 12; Лист Комiтету Верховної Ради України з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi вiд 26.05.1999 № 06-10/366; Лист ДПА України вiд 02.02.2000 № 1439/7/17-0527; спiльний Лист Держпiдприємництва України вiд 12.04.2001 № 1-531/2481 та Мiнпрацi України вiд 20.04.2001 № 03-3/1808-020-1.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук