2.6 Припинення спільної діяльності

Комерцiйне права - Як вести бізнес з іноземним партнером?
94

2.6 Припинення спільної діяльності

При припиненні спільної діяльності без створення юридичної особи учасникам слід вирішити питання, пов'язані з розподілом отриманих доходів, поверненням вкладів та інші. Способи їх вирішення не є універсальними, то­му виникатиме потреба у залученні фахівців, які спеціалізуються на обслугову­ванні спільної діяльності.

За загальним правилом договір простого товариства припиняється у разі:

визнання учасника недієздатним, безвісно відсутнім, обмеження його цивільної дієздатності, якщо домовленістю між учасниками не перед­бачено збереження договору щодо інших учасників;

оголошення учасника банкрутом, якщо домовленістю між учасниками не передбачено збереження договору щодо інших учасників;

смерті фізичної особи — учасника або ліквідації юридичної особи — учасника договору простого товариства, якщо домовленістю між учас­никами не передбачено збереження договору щодо інших учасників або заміщення учасника, який помер (ліквідованої юридичної особи), його спадкоємцями (правонаступниками);

відмови учасника від подальшої участі у договорі простого товариства або розірвання договору на вимогу одного з учасників, якщо домо­вленістю між учасниками не передбачено збереження договору щодо інших учасників;

спливу строку договору простого товариства;

виділу частки учасника на вимогу його кредитора, якщо домовленістю між учасниками не передбачено збереження договору щодо інших учасників;

досягнення мети товариства або настання обставин, коли досягнення мети товариства стало неможливим.

При припиненні спільної діяльності кожний учасник отримує назад речі, які він передав у спільне володіння та (або) користування. Спільна власність ділиться між учасниками відповідно до тої домовленості, яка зафіксована у до­говорі про спільну

діяльність. Якщо між учасниками виникає суперечка з цьо­го питання, спільне майно доведеться ділити в судовому порядку.

Окремо зупинимося на такій підставі припинення договору про спільну діяльність як відмова одного з учасників від подальшої участі у договорі (вихід учасника з договору). Тут існують певні нюанси, про які необхідно пам'ятати.

Вихід з договорів про спільну діяльність, які укладені на визначений строк або до досягнення певної мети, розглядається як порушення умов дого­вору. При цьому при наявності поважної причини учасник, який вимагає розірвання договору, повинен буде відшкодувати іншим учасникам реальні збитки, завдані розірванням договору. Під реальними збитками розуміють втрати, яких зазнають інші учасники договору про спільну діяльність. Якщо ж причина виходу не буде поважною, учасник, який виходить з договору, пови­нен буде відшкодувати іншим учасникам збитки у повному розмірі (реальні збитки плюс втрачена вигода).

Інша ситуація з безстроковими договорами про спільну діяльність. Відмова від участі у такому договорі не вважається порушенням. Відповідно, про відшкодування збитків іншим учасникам мова йти не може. Однак при ви­конанні однієї умови: про відмову від подальшої участі у договорі простого то­вариства необхідно заявити не пізніше ніж за три місяці до виходу з договору.

Пам'ятайте також, що при припиненні спільної діяльності потрібно зня­тися з обліку в податковому органі. Для цього необхідно буде подати до подат­кового органу заяву за формою № 9-ОПП (можна отримати в податковій) та дочекатися проведення перевірки вашої діяльності.

Крім того, вам необхідно буле здати свідоцтво платника ПДВ, закрити банківський рахунок.

Джерела: Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.1991 № 959-XII; Глава 26, 77'Цивільного кодексу України; Розділ V Закону України "Про режим іноземного інвестування" від 19.03.96 № 93/96-ВР; Інструкція про порядок обліку платників податків, затверджена наказом Державної податкової адміністрації України від 19.02.98 № 80; Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затверджене наказом Державної податкової адміністрації України від 01.03.2000 № 79; Розділ 16 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валю­тах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492; Лист Держпідприємництва від 08.04.2002 № 4-452-557/1966; Порядок ведення податкового обліку результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, затверджений наказом Державної по­даткової адміністрації України від 30.09.3004 № 571.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук