3.1 Що треба знати про зовнішньоекономічну діяльність

Комерцiйне права - Як вести бізнес з іноземним партнером?
131

3.1 Що треба знати про зовнішньоекономічну діяльність

Ви, напевне, дуже часто чули таке словосполучення, як "зовнішньоеко­номічна діяльність". Всі ми інтуїтивно розуміємо про що йдеться. Формально ж зовнішньоекономічну діяльність визначають як діяльність суб'єктів госпо­дарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудовану на відносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.

Під визначення зовнішньоекономічної діяльності підпадають всі підприємницькі відносини, однією із сторін яких є іноземний суб'єкт господа­рювання. Нижче пропонуємо вам приблизний перелік видів зовнішньоеко­номічної діяльності. З нього ви зрозумієте, що в питаннях ведення спільного бізнесу з іноземцями у вас є широке поле для вибору.

Види зовнішньоекономічної діяльності:

експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;

надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України по­слуг іноземним суб'єктам господарської діяльності (наприклад, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, марке­тингових, управлінських, юридичних тощо).

надання іноземними суб'єктами господарської діяльності послуг суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності України;

наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, на­вчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарсь­кої діяльності;

міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами;

підприємницька діяльність на території України, пов'язана з на­данням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів гос­подарської діяльності; аналогічна діяльність суб'єктів зовнішньо­економічної діяльності за межами України;

організація та здійснення діяльності в галузі проведення вистав

ок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, за уча­стю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;

товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоеко­номічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;

орендні, в тому числі лізингові, операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами гос­подарської діяльності;

роботи на контрактній основі фізичних осіб України з іноземни­ми суб'єктами господарської діяльності як на території України, так і за її межами; роботи іноземних фізичних осіб на контрактній оплатній основі з суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності як на території України, так і за її межами;

посередницькі операції (на підставі комісійних, агентських дого­ворів, договорів доручення та інших).

За законодавством України суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності в Україні може бути не тільки юридична особа (підприємство). Такими суб'єкта­ми можуть також бути:

фізичні особи — громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають цивільну правоздатність і дієздатність згідно з законами України і постійно проживають на території України;

об'єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не є юридичними особами згідно з законами України, але які мають постійне місцезнаходження на території України і яким цивільно-пра­вовими законами України не заборонено здійснювати господарську діяльність;

структурні одиниці іноземних суб'єктів господарської діяльності, які не є юридичними особами згідно з законами України (філії, відділен­ня тощо), але мають постійне місцезнаходження на території України;

спільні підприємства за участю суб'єктів господарської діяльності Ук­раїни та іноземних суб'єктів господарської діяльності, зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на території України.

Тобто якщо ви працюєте як фізична особа — підприємець, ви можете спокійно вести бізнес з іноземним партнером. Реєструвати юридичну особу для цього не обов'язково.

Взагалі пам'ятайте, в Україні діють принципи свободи та рівності при здійсненні зовнішньоекономічного підприємництва. Ці принципи означають, що ви маєте повне право на власний розсуд добровільно вступати у зовнішньо­економічні зв'язки і можете здійснювати зовнішньоекономічну діяльність в будь-яких формах, які прямо не заборонені чинними законами України. Будь-які заборони чи обмеження (крім тих, які прямо передбачені законом) суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, а також іноземних суб'єктів господарської діяльності за формами власності, місцем розташування та іншими оз­наками недопустимі.

Ці принципи також наголошують на тому, що при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності ви повинні додержувати встановленого за­конами порядку. Зокрема, повинні пам'ятати про заборону окремих видів ек­спорту та імпорту.

В Україні забороняється:

експорт з території України предметів, які становлять національ­не, історичне або культурне надбання українського народу, що визначається згідно із законами України;

імпорт або транзит будь-яких товарів, про які заздалегідь відомо, що вони можуть завдати шкоди здоров'ю або становити загрозу життю населення та тваринного світу, або призвести до руйнуван­ня навколишнього середовища;

імпорт продукції та послуг, що містять пропаганду ідей війни, ра­сизму та расової дискримінації, геноциду і т. п.;

експорт та імпорт товарів, які здійснюються з порушенням прав [Д інтелектуальної власності.

Конкретний перелік товарів, щодо яких діє заборона, постійно змінюється. Тому при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності вам доведеться "тримати руку на пульсі", відслідковуючи відповідні зміни у за­конодавстві.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук