Які основні напрямки та цілі конкурентної політики України?

Комерцiйне права - КОНКУРЕНТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО. У ПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯ
142

Які основні напрямки та цілі конкурентної політики України?

Основні начала антимонопольного регулювання визначені у Консти­туції України.

Відповідно до статті 42 Конституції України не допускаються зловжи­вання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. Конституційна заборона стосується діяльності, спрямованої на недопущення, обмеження або усу­нення конкуренції, незалежно від конкретних її видів і складу правопору­шень.

Державна політика у сфері розвитку економічної конкуренції та обме­ження монополізму в господарській діяльності, здійснення заходів щодо демонополізації економіки, фінансової, матеріально-технічної, інфор­маційної, консультативної та інших видів підтримки суб'єктів господарю­вання, що сприяють розвитку конкуренції, здійснюється органами дер­жавної влади, органами місцевого самоврядування й органами адміністративно-господарського управління та контролю.

Суб'єкти господарювання, органи влади, органи місцевого самовряду­вання, а також органи адміністративно-господарського управління та контролю зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конку­ренцію.

Державний контроль за додержанням законодавства про захист еко­номічної конкуренції, захист інтересів суб'єктів господарювання та спо­живачів від порушень цього законодавства здійснюються органами Ан­тимонопольного комітету України.

Органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністра­тивно-господарського управління та контролю зобов'язані сприяти Ан­тимонопольному комітету України у здійсненні його повноважень у сфері підтримки і захисту економічної конкуренції, обмеження моно­полізму та контролю за додержанням за

конодавства про захист еко­номічної конкуренції.

З метою однакового застосування норм законодавства про захист еко­номічної конкуренції, в тому числі законодавства про захист від недоб­росовісної конкуренції, Антимонопольний комітет України дає рекомен­даційні роз'яснення з питань застосування цього законодавства.

В Указі Президента України "Про основні напрями конкурентної політики на 1999 -2000 роки і заходи щодо їх реалізації" від 26.02.99 р. №219/99 серед основних напрямків конкурентної політики виділено такі:

узгодження промислової і конкурентної політики; удосконалення законодавства, зокрема антимонопольного;

зниження або зняття бар'єрів вступу суб'єктів господарювання на існуючі ринки і стимулювання вступу нових суб'єктів господарю­вання на монопольні ринки;

захист інтересів суб'єктів підприємницької діяльності і споживачів від неправомірних обмежень конкуренції, подолання негативного впливу "тіньового" сектору економіки на конкуренцію;

удосконалення державного регулювання діяльності суб'єктів при­родних монополій і посилення державного контролю за їх діяльністю;

істотне обмеження практики об'єднання функцій органів виконав­чої влади, органів місцевого самоврядування з господарськими функціями;

підвищення конкурентноспроможності вітчизняних підприємств на світових товарних ринках в умовах посилення конкуренції.

Значущість антимонопольного законодавства визначається високим рівнем монополізації економіки України.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук