Головна Монографії та посібники Комерцiйне права КОНКУРЕНТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО. У ПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯ Чи вважаються правопорушеннями узгоджені дії суб'єктів господарювання?

Чи вважаються правопорушеннями узгоджені дії суб'єктів господарювання?

Комерцiйне права - КОНКУРЕНТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО. У ПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯ
164

Чи вважаються правопорушеннями узгоджені дії суб'єктів господарювання?

Антиконкурентні узгоджені дії, що призводять до дискримінації конку­рентів і споживачів і створюють небезпеку для ефективного функціону­вання ринкових відносин, є одним із видів порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

Закон "Про захист економічної конкуренції" випереджає визначення по­няття "антиконкурентні узгоджені дії" дефініцією поняття "узгоджені дії".

Згідно зі ст. 5 Закону узгодженими діями є укладення суб'єктами госпо­дарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання. Узгодженими діями є також створення суб'єкта господарювання, метою чи наслідком ство­рення якого є координація конкурентної поведінки між суб'єктами гос­подарювання, що створили зазначений суб'єкт господарювання, або між ними та новоствореним суб'єктом господарювання. Особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.

Відповідно до ст. 6 Закону антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунен­ня чи обмеження конкуренції.

Антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгод­жені дії, які стосуються:

встановлення цін чи інших умов придбання або реалізації товарів;

обмеження виробництва, ринків товарів, техніко-технологічного розвитку, інвестицій або встановлення контролю над ними;

розподілу ринків чи джерел постачання за територіальним прин­ципом, асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи придбання, за колом продавців, покупців або споживачів чи за іншими ознака­ми;

спотворення результатів торгів, аукці

онів, конкурсів, тендерів;

усунення з ринку або обмеження доступу на ринок (вихід з ринку) інших суб'єктів господарювання, покупців, продавців;

застосування різних умов до рівнозначних угод з іншими суб'єкта­ми господарювання, що ставить останніх у невигідне становище в конкуренції;

укладення угод за умови прийняття іншими суб'єктами господарю­вання додаткових зобов'язань, які за своїм змістом або згідно з тор­говими та іншими чесними звичаями в підприємницькій діяль­ності не стосуються предмета цих угод;

суттєвого обмеження конкурентоспроможності інших суб'єктів господарювання на ринку без об'єктивно виправданих на те при­чин.

Таким чином, неправомірними узгодженими діями можуть бути угоди, інші погоджені дії, що призвели або можуть призвести до обмеження конкуренції у вигляді встановлення монопольних цін, розподілу ринків з метою їх монополізації, усунення з ринку або обмеження доступу на ньо­го підприємців. Ці правопорушення, на відміну від зловживання моно­польним становищем, учиняються не однією особою, а двома і більше підприємцями, які укладають угоди (здійснюють погоджені дії) для досяг­нення антиконкурентної мети, тобто є не індивідуальними, а колектив­ними діями. Заборона здійснювати такі дії спрямована на попередження надмірної монополізації та нарощування монополістичних явищ для сприяння створенню ринку, де захищені інтереси споживача.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук