Головна Монографії та посібники Комерцiйне права КОНКУРЕНТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО. У ПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯ Яким чином у практиці Антимонопольного комітету України здійснюється контроль за економічною концентрацією?

Яким чином у практиці Антимонопольного комітету України здійснюється контроль за економічною концентрацією?

Комерцiйне права - КОНКУРЕНТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО. У ПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯ
234

Яким чином у практиці Антимонопольного комітету України здійснюється контроль за економічною концентрацією?

Кожного разу при створенні, реорганізації (злитті, приєднанні) госпо­дарюючих суб'єктів (далі зазначені перетворення називаються злиттям) структура ринку змінюється, а за певних умов зазначені дії можуть при­звести до його монополізації. Саме тому Антимонопольний комітет Ук­раїни уважно аналізує результати злиття, їх можливі наслідки для конку­ренції, враховуючи як позитивні, так і негативні сторони цього явища. Концентрація матеріальних, фінансових і людських ресурсів може спри­яти більш ефективному їх використанню, здешевленню виробництва продукції. В той же час злиття може завдати шкоди конкуренції і, як наслідок, споживачам, створюючи основу для підвищення цін, обмежен­ня вибору, зниження якості товарів. В останньому випадку всю вигоду від злиття одержує тільки постачальник (виробник) товару, а споживач лише програє або, принаймні, не виграє. Метою контролю Антимонопольного комітету за злиттями є запобігання їх негативним наслідкам, які викли­кані обмеженням конкуренції. Але якщо ці негативні ефекти адекватно компенсуються економічним виграшем для споживачів, Комітет, як пра­вило, дає згоду на злиття.

Розгортання процесів приватизації, залучення іноземних інвестицій, розвиток приватного підприємництва зумовили необхідність розширен­ня сфери державного контролю на усі види дій, що можуть призвести до монополізації ринків, і на господарюючих суб'єктів всіх організаційно-правових форм усіх форм власності.

Будь-яка значна за своїм обсягом економічна концентрація, в резуль­таті якої один підприємець прямо або опосередковано набуває вирішального впливу на господарську діяльність іншого підприємця, ви­магає одержання згоди на такі дії органів Антимонопольного комітету. Крім того, Комітет має надійні засоби у разі невикона

ння встановленого порядку відновити початкове становище, якщо конкуренції було завда­но шкоди.

Контроль за економічною концентрацією, метою якого є протидія мо­нополізації ринків, зловживанню домінуючим становищем і обмеженню конкуренції, є пріоритетним напрямком діяльності Антимонопольного комітету України.

Згода на концентрацію органами Антимонопольного комітету надава­лася здебільшого у випадках створення: об'єднань, які є вертикально інте­грованими структурами; асоціацій, які не обмежують конкуренцію на то­варних ринках, замість структур монопольного типу; об'єднань, створен­ня яких не призведе до появи монопольних утворень і не створить загро­зи конкуренції на відповідних товарних ринках.

В окремих випадках, керуючись повноваженнями, передбаченими ст. 8 Закону "Про Антимонопольний комітет України", Комітет давав згоду на економічну концентрацію, яка призводила до монополізації певних то­варних ринків, якщо виграш для суспільних інтересів переважав нега­тивні наслідки обмеження конкуренції.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук