Література

Комерцiйне права - КОНКУРЕНТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО. У ПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯ
52

Література

Антимонопольний комітет України. - Річний звіт. - К., 1996. - С.11, 12.

Бизнес. Бухгалтерия. - 1999, № 29. - С.85-87.

Бизнес. 1999, № 8. - С.22, 23.

Антимонопольний комітет України. Річний звіт. - К., 1995. - С.36, 38.

Антимонопольний комітет України. Річний звіт. - К., 1996. - С.11, 12.

Бизнес. Бухгалтерия. 1999, № 29. - С.85-87.

Антимонопольний комітет України. Річний звіт. - К., 1998. - С.46.

Бизнес. - 1999, № 16. - С.123, 124.

Ершова И.В., Иванова Т.М. Предпринимательское право: Учеб. посо­бие. - М.: Юриспруденция, 1999. - С.174, 175.

Антимонопольний комітет України. Річний звіт. - К., 1998. - С.56.

Бизнес. - 1999, № 31. - С.38.

Антимонопольний комітет України. Річний звіт. - К., 1997. - С.111.

Антимонопольний комітет України. Річний звіт. - К., 1998. - С.58, 59.

Антимонопольний комітет України. Річний звіт. - К., 1997. - С.75.

Антимонопольний комітет України. Річний звіт. - К., 1998. - С.60, 61.

Антимонопольний комітет України. Річний звіт. - К., 1998. - С.62.

Рекомендовані нормативно-правові акти і література

Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 12. - Ст.64.

Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.96 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 39. - Ст. 181.

Про природні монополії: Закон України від 20.04.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 3. - Ст. 238.

Про охорону прав на знаки для товарів та послуг: Закон України від 15.12.93 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 7. - Ст. 36.

Про рекламу: Закон України від 03.07.96 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 39. - Ст.181.

Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26.11.93 р. //Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 50. - Ст. 472.

Державна програма демонополізації економіки і розвитку конкуренції. Схвалена Верховної Радою України від 21.12.93 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 9. - Ст.42.

Про Основні напрямки конкурентної політики на 1999-2000 роки та заходи щодо їх реалізації: Указ Президента України від 26.02.99 р. № 219/99 // Урядовий кур'єр. - 1999. - № 40 від 03.03.99 р.

Про регулювання деяких питань забезпечення діяльності Антимоно­польного комітету України: Указ Президента України від 27.06.99 р. № 741/99 // Урядовий кур'єр. - 1999.- № 135-136 від 22.07.99 р.

Андрощук Г. Защита от недобросовестной конкуренции: (Правовое ре­гулирование за рубежом) // Бизнес- информ. - 1997. - № 4.- С. 25 - 27.

Валітов С., Кузьмін Р. Деякі проблеми розвитку антимонопольного за­конодавства // Право України. - 1996. - № 8. - С.37.

Вилкова Н. Регламентирование недобросовестной конкуренции в пра­ве Франции //Хозяйство и право. - 1995. - № 4. - С. 112 - 120; № 5. - С. 118 - 125.

Вознюк А.. Что нового в конкурентном законодательстве Украины // Бизнес. - 1998. - № 36.

Гальперин А., Михайлова Л. Правовые аспекты недобросовестной кон­куренции // Известия вузов. Правоведение. - 1991. - № 1. - С.25 - 30.

Дахно И. Недобросовестная конкуренция и промышленная собствен­ность в Украине // Предпринимательство, хозяйство и право. - 1996. -№ 11. - С. 31 - 34.

Мельниченко О. Про деякі питання розвитку галузі конкурентного права. - 2001. - №3. - С. 4-6.

Мельниченко О. Про практику застосування арбітражними судами конкурентного законодавства // Вісник господарського судочинства. -2001. - №2. - С. 38-52.

Предпринимательское право Украины: Практикум / Под общей ред. Н.А.Саниахметовой. - Харьков: "Одиссей", 2001. - 544 с. - Раздел I, II.

Саниахметова Н. А. Правовая защита конкуренции в предпринима­тельстве Украины. - Одесса: АО Бахва, 1998. - 244 с.

Саниахметова Н. А. Юридический справочник предпринимателя. 4-е изд. - Харьков: "Одиссей", 2002. - 960 с. - Раздел 12.

Саніахметова Н. О. Правовий захист підприємництва в Україні. - Київ: Юрінком Інтер, 1999. - 336.

Тотьев К. Ю. Конкуренция и монополии: правовые аспекты регулиро­вания. - М.: Юристъ, 1996.

Тотьев К. Ю. Конкурентное право. - М.: Юридическая фирма "КОН­ТРАКТ", "Инфра-М", 2000. - 126

 

< Попередня
 
Авторизація
Пошук