ТЕРМIНИ:

Комерцiйне права - Банкрутство: практичнi аспекти
45

ТЕРМIНИ:

Страховий агент - громадянин або юридична особа, якi дiють вiд iменi та за дорученням страховика i виконують частину його страхової дiяльностi, а саме: укладають дого­вори страхування, одержують страховi платежi, викону­ють роботи, пов'язанi iз здiйсненням страхових виплат та страхових вiдшкодувань. Страховi агенти є представника­ми страховика i дiють в його iнтересах за винагороду на пiдставi договору доручення iз страховиком.

Страховий брокер - юридичнi особи або громадяни, якi зареєстрованi у встановленому порядку як суб'єкти пiд-приємницької дiяльностi та здiйснюють за винагороду по­середницьку дiяльнiсть у страхуваннi вiд свого iменi на пiдставi брокерської угоди з особою, яка має потребу у страхуваннi як страхувальник. Страховi брокери - грома­дяни, якi зареєстрованi у встановленому порядку як су­б'єкти пiдприємницької дiяльностi, - не мають права отри­мувати та перераховувати страховi платежi, страховi вип­лати та виплати страхового вiдшкодування.

Страхувальник - юридична особа або дiєздатни й громадянин, якi уклали iз страховиками договори стра­хування або є страхувальниками вiдповiдно до законо­давства України.

Страховик, що реорганiзується — це страховик, який внаслiдок реорганiзацiї передає майновi та немайновi пра­ва i обов'язки iншому страховику, його правонаступнику (iншим страховикам, його правонаступникам).

Страховик правонаступник — страховик, що внас-лiдок реорганiзацiї приймає майновi та немайновi права i обов'язки страховика, що реорганiзується (страховикiв, що реорганiзуються).

Передаточний баланс — баланс страховика, що реор-ганiзується, на день припинення дiяльностi страховика. Якщо страховик має фiлiї, то складається консолiдований баланс, i в тому числi баланси в розрiзi фiлiй. Оскiльки пе

­редаточний баланс має силу акта приймання-передачi, вiн пiдписується головами правлiнь та головними бухгалтера­ми страховика, що реорганiзується, та страховика-право-наступника.

Роздiльний баланс — баланс страховика, що реорганi-зується, на день припинення дiяльностi страховика, активи i пасиви якого розподiленi мiж ним i страховиком-правонас-тупником (страховиками-правонаступниками). Якщо страхо­вик має фiлiї, то складається консолiдований баланс, i в тому числi баланси в розрiзi фiлiй. Оскiльки роздiльний баланс має силу акта приймання-передачi, вiн пiдписується головами правлiнь та головними бухгалтерами страховика, що реорга-нiзується, та кожного страховика-правонаступника.

Фiлiя страховика — вiдокремлений пiдроздiл страхо­вика, який не є юридичною особою, дiє на пiдставi окремо­го положення, виступає вiд iменi головного страховика, має свiй розрахунковий рахунок i здiйснює страхову дiяльнiсть, передбачену положенням про фiлiю, за на-явнiстю вiдповiдно оформленої довiреностi головного стра­ховика i дозволу Мiнiстерства фiнансiв України за мiсце-знаходженням фiлiї страховика.

 

< Попередня
 
Авторизація
Пошук