Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2 9.7. Приватні підприємства. Селянське (фермерське) господарство. Поняття орендного, іноземного підприємства та підприємства з іноземними інвестиціями.

9.7. Приватні підприємства. Селянське (фермерське) господарство. Поняття орендного, іноземного підприємства та підприємства з іноземними інвестиціями.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
308

9.7. Приватні підприємства. Селянське (фермерське) господарство. Поняття орендного, іноземного підприємства та підприємства з іноземними інвестиціями.

Приватним підприємством визнається підприємство, що діє на основі приват­ної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці. Приватним є також під­приємство, що діє на основі приватної власності суб'єкта господарювання — юридичної особи.

Фермерське господарство є формою підприємництва громадян з метою вироб­ництва, переробки та реалізації товарної сільськогосподарської продукції. Члена­ми фермерського господарства не можуть бути особи, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом, угодою).

Орендним підприємством визнається підприємство, створене орендарем на ос­нові оренди цілісного майнового комплексу існуючого державного або комуналь­ного підприємства чи майнового комплексу виробничого структурного підроз­ділу (структурної одиниці) цього підприємства з метою здійснення підприєм­ницької діяльності. Орендарем є юридична особа, утворена членами трудового колективу підприємства чи його підрозділу, майновий комплекс якого є об'єктом оренди. Організація членів трудового колективу, зареєстрована як юридична особа, має переважне право на укладення договору оренди майна того підприємства (структурного підрозділу), де створено цю організацію. Орендодав­цями щодо майнових комплексів, які належать до державної або комунальної власності, є Фонд державного майна України і його регіональні відділення, а також органи, уповноважені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевими радами управляти майном, що належить відповідно Автономній Республіці Крим або є у комунальній власності.

Підприємство, у статутному фонді якого не менш як 10 % становить іноземна інвести

ція, визнається підприємством з іноземними інвестиціями. Підприємство набуває статусу підприємства з іноземними інвестиціями з дня зарахування іно­земної інвестиції на його баланс. Іноземною інвестицією є цінності, що вклада­ються іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту. Іноземні інвестиції можуть вкладатися в об'єкти, інвестування в які не за­боронено законами України.

Підприємства з іноземними інвестиціями мають право бути засновниками дочірніх підприємств, створювати філії і представництва на території України і за її межами з дотриманням вимог законодавства України та законодавства відпо­відних держав. Законом можуть бути визначені галузі господарювання та/або території, в яких встановлюється загальний розмір участі іноземного інвестора, а також території, на яких діяльність підприємств з іноземними інвестиціями обме­жується або забороняється, виходячи з вимог забезпечення національної безпеки.

Іноземним підприємством є унітарне або корпоративне підприємство, створене за законодавством України, що діє виключно на основі власності іноземців або іно­земних юридичних осіб, або діюче підприємство, придбане повністю у власність цих осіб. Іноземні підприємства не можуть створюватися в галузях, визначених за­коном, що мають стратегічне значення для безпеки держави. Діяльність філій, представництв та інших відокремлених підрозділів підприємств, утворених за зако­нодавством інших держав, здійснюється на території України відповідно до зако­нодавства України.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук