Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2 9.9. Громадянин як суб'єкт господарювання. Особли­вості статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання.

9.9. Громадянин як суб'єкт господарювання. Особли­вості статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
281

9.9. Громадянин як суб'єкт господарювання. Особли­вості статусу благодійних та інших неприбуткових органі­зацій у сфері господарювання.

Громадянин визнається суб'єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця статусу юридичної особи відповідно до ст. 58 ГК України. Громадянин-підприємець відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке відпо­відно до закону може бути звернено стягнення. Громадянин може здійснювати підприємницьку діяльність:

безпосередньо як підприємець або через приватне підприємство, що ним створюється;

із залученням або без залучення найманої праці;

самостійно або спільно з іншими особами.

Громадянин здійснює управління заснованим ним приватним підприємством безпосередньо або через керівника, який наймається за контрактом. У разі здій­снення підприємницької діяльності спільно з іншими громадянами або юридич­ними особами громадянин має права та обов'язки відповідно засновника та/або учасника господарського товариства, члена кооперативу тощо, або права і обов'язки, визначені укладеним за його участі договором про спільну діяльність без створення юридичної особи.

Громадянин-підприємець зобов'язаний:

у передбачених законом випадках і порядку одержати ліцензію на здійснен­ня певних видів господарської діяльності;

повідомляти органи державної реєстрації про зміну його адреси, зазначеної в реєстраційних документах, предмета діяльності, інших суттєвих умов своєї під­приємницької діяльності, що підлягають відображенню у реєстраційних документах;

дотримуватися прав і законних інтересів споживачів, забезпечувати належ­ну якість товарів (робіт, послуг), що ним виготовляються, дотримуватися правил обов'язкової сертифікації продукції, встановлених законодавством

;

не допускати недобросовісної конкуренції, інших порушень антимонополь­но-конкурентного законодавства;

вести облік результатів своєї підприємницької діяльності відповідно до вимог законодавства;

своєчасно надавати податковим органам декларації про доходи, інші не­обхідні відомості для нарахування податків та інших обов'язкових платежів; сплачувати податки та інші обов'язкові платежі в порядку і в розмірах, установле­них законом.

Громадянин-підприємець може бути визнаний судом банкрутом відповідно до законодавства України.

Іноземці та особи без громадянства при здійсненні господарської діяльності в ні користуються такими самими правами і мають такі самі обов'язки і такий самий статус, як і громадяни України, якщо інше не передбачено законами України.

Громадяни, які постійно проживають на території України, можуть об'єднува­тися у кредитні спілки. Кредитною спілкою є неприбуткова організація, заснова­на громадянами у встановленому законом порядку на засадах добровільного об'єднання грошових внесків з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні інших фінансових послуг. Кредитна спілка є юридичною особою. Статусу юридичної особи вона набуває з дня її державної реєстрації. Кредитна спілка діє на основі статуту, який затверджується загальними зборами членів кредитної спілки.

Кредитна спілка не може бути засновником або учасником суб'єктів підприємницької діяльності.

Юридичні особи, незалежно від форм власності, а також повнолітні громадя­ни можуть утворювати благодійні організації (благодійні фонди, членські благодійні організації, благодійні установи тощо).

Благодійною організацією визнається недержавна організація, яка здійснює благодійну діяльність в інтересах суспільства або окремих категорій осіб без мети одержання прибутків від цієї діяльності. Благодійні організації утворюються і діють за територіальним принципом.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також дер­жавні та комунальні підприємства, установи, організації, що повністю або част­ково фінансуються з бюджету, не можуть бути засновниками (засновником) та/або членами благодійної організації.

Благодійна організація діє на основі статуту (положення), що затверджується вищим органом управління благодійної організації, і є юридичною особою. Благодійна організація має право здійснювати неприбуткову господарську діяль­ність, спрямовану на виконання її статутних цілей та завдань. Здійснення благодійними організаціями діяльності у вигляді надання певних послуг (вико­нання робіт), що підлягають обов'язковій сертифікації або ліцензуванню, допус­кається після такої сертифікації або ліцензування в установленому законом порядку.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук