Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2 9.11. Використання природних ресурсів у сфері господарювання. Особливості правового режиму використання природних ресурсів.

9.11. Використання природних ресурсів у сфері господарювання. Особливості правового режиму використання природних ресурсів.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
261

9.11. Використання природних ресурсів у сфері господа­рювання. Особливості правового режиму використання природних ресурсів.

Відповідно до Конституції України, земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, що знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах визначених Конституцією України. Кожний громадянин має право користу­ватися природними об'єктами права власності Українського народу відповідно до закону.

Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою відповідно до Земельного кодексу України та інших законів.

Правовий режим використання окремих видів природних ресурсів (землі, вод, лісів, надр, атмосферного повітря, тваринного світу) встановлюється законами. Природні ресурси можуть надаватися суб'єктам господарювання для викорис­тання або придбаватися ними у власність лише у випадках та порядку, передбаче­них законом.

Суб'єкти господарювання використовують у господарській діяльності при­родні ресурси у порядку спеціального або загального природокористування відповідно до ГК України.

Кабінет Міністрів України забезпечує державний облік природних ресурсів, що належать до державної власності, перебувають в управлінні Автономної Рес­публіки Крим та належать до комунальної власності і можуть використовуватися у господарській діяльності.

Суб'єктам господарювання може передаватися у власність земля із закритими во

доймами, ділянками лісів, загальнопоширеними корисними копалинами, що знаходяться в ній, у тому числі — громадянам для ведення фермерського госпо­дарства, а також сільськогосподарським підприємствам — для господарської діяльності. Порядок надання землі у власність визначається виключно законом з урахуванням необхідності визначення гарантій ефективного використання землі суб'єктами господарювання, запобігання її безгосподарному використанню та псуванню.

Суб'єктам господарювання для здійснення господарської діяльності надають­ся в користування на підставі спеціальних дозволів (рішень) уповноважених державою органів земля та інші природні ресурси (в тому числі за плату або на інших умовах). Порядок надання у користування природних ресурсів громадянам і юридичним особам для здійснення господарської діяльності встановлюється земельним, водним, лісовим та іншим спеціальним законодавством.

Суб'єкт господарювання, здійснюючи господарську діяльність, має право:

експлуатувати корисні властивості наданих йому природних ресурсів;

використовувати для господарських потреб в установленому законодавст­вом порядку корисні копалини місцевого значення, водні об'єкти, лісові ресур­си, що знаходяться на наданій йому земельній ділянці;

одержувати доходи від результатів господарської діяльності, пов'язаної з використанням природних ресурсів;

одержувати пільгові короткострокові та довгострокові кредити для ре­алізації заходів щодо ефективного використання, відтворення та охорони при­родних ресурсів, а також користуватися податковими пільгами при здійсненні за­значених заходів;

вимагати компенсації шкоди, завданої належним йому природним ресур­сам іншими суб'єктами, а також усунення перешкод у здійсненні господарської діяльності, пов'язаної з використанням природних ресурсів.

Суб'єкт господарювання, здійснюючи господарську діяльність, зобов'язаний:

використовувати природні ресурси відповідно до цільового призначення, визначеного при їх наданні (придбанні) для використання у господарській діяль­ності;

ефективно і економно використовувати природні ресурси на основі засто­сування новітніх технологій у виробничій діяльності;

здійснювати заходи щодо своєчасного відтворення і запобігання псуванню, забрудненню, засміченню та виснаженню природних ресурсів, не допускати зни­ження їх якості у процесі господарювання;

своєчасно вносити відповідну плату за використання природних ресурсів;

здійснювати господарську діяльність без порушення прав інших власників та користувачів природних ресурсів;

відшкодовувати збитки, завдані ним власникам або первинним користува­чам природних ресурсів.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук