Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2 13.20. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління. Ведення адвокатом таких справ.

13.20. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління. Ведення адвокатом таких справ.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
247

13.20. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління. Ведення адвокатом таких справ.

До адміністративних правопорушень, що посягають на встановлений порядок управління, відносяться:

використання посадовою особою в особистих чи інших неслужбових цілях державних коштів, наданих їй у службове користування приміщень, засобів транспорту чи зв'язку, техніки або іншого державного майна, якщо це завдало державі шкоди на суму, що не перевищує п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, — тягне за собою накладення штрафу від 2,5 до 5 неопо­датковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення посадовими особами порядку або строків подання інформації про дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опіки (піклування) батьків, для централізованого обліку — тягнуть за собою накладення штрафу від 15 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції при виконанні ним службових обов'язків, а також вчинення таких же дій щодо члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордо­ну або військовослужбовця у зв'язку з їх участю в охороні громадського порядку — тягне за собою накладення штрафу від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відра­хуванням двадцяти процентів заробітку, а в разі, якщо за обставинами справи, з урахуванням особи порушника, застосування цих заходів буде визнано недо­статнім, — адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб;

порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій — тягне за собою попередження або накладення штрафу від 10 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

надання посадовими особами для проведення з порушенням установленого порядку зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій приміщень, транс­порту, технічних засобів або створення інших умов для організації і проведення зазначених заходів — тягне за собою накладення штрафу від 20 до 100 неоподат­ковуваних мінімумів доходів громадян;

неповага до суду, що виразилась у злісному ухиленні від явки в суд свідка, по­терпілого, позивача, відповідача або в непідкоренні зазначених осіб та інших гро­мадян розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку під час судового засідання, а так само вчинення будь-ким дій, які свідчать про явну зневагу до су­ду або встановлених у суді правил, — тягнуть за собою накладення штрафу від 6 до 12 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб;

злісне ухилення експерта, перекладача від явки в суд — тягне за собою накла­дення штрафу від 6 до 12 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

злісне ухилення свідка, потерпілого, експерта, перекладача від явки до органів досудового слідства або дізнання — тягне за собою накладення штрафу від 3 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

перешкоджання посадовою особою під будь-яким приводом явці до суду на­родного засідателя для виконання покладених на нього обов'язків — тягне за собою накладення штрафу від 5 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

залишення посадовою особою без розгляду окремої ухвали суду чи окремої постанови судді або невжиття заходів до усунення зазначених в них порушень закону, а так само несвоєчасна відповідь на окрему ухвалу суду чи окрему постанову судді — тягнуть за собою накладення штрафу від 5 до 8 неопо­датковуваних мінімумів доходів громадян;

залишення посадовою особою без розгляду подання органу дізнання чи слідчого про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню злочину, або протесту, припису чи подання прокурора, а так само несвоєчасна відповідь на подання, протест чи припис — тягне за собою накладення штрафу від 5 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

публічні заклики в будь-якій формі до невиконання розпоряджень або вимог працівника міліції чи посадової особи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України у зв'язку з виконанням ним обов'язків по охороні громадського порядку або поширення завідомо неправдивих відомостей з метою провокації непокори законній вимозі працівника міліції чи посадової особи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, якщо ці дії призвели до порушення громадського порядку, — тягнуть за собою накладення штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку;

невиконання посадовою особою законних вимог прокурора про проведення перевірки чи ревізії діяльності підконтрольних або підпорядкованих підприємств, установ, організацій або про виділення спеціалістів для проведення такої перевірки, про подання необхідних матеріалів — тягне за собою накладення штрафу від 2 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

ухилення від прибуття за викликом в прокуратуру — тягне за собою накладен­ня штрафу на громадян від 3 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб — від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника транспор­ту, який здійснює контроль за перевезенням пасажирів, пов'язана з фізичним опором або образою, а так само з іншими протиправними діями, — тягне за со­бою накладення штрафу від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів грома­дян або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку;

злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України під час виконання ним службових обов'язків, пов'язаних з охороною державного кордону чи суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, або члена громадсько­го формування з охорони громадського порядку і державного кордону, який бере участь в охороні державного кордону України, — тягне за собою накладення штрафу від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків за­робітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб;

розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист, — тягне за собою накладення штрафу до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

створення перешкод у виконанні робіт, пов'язаних з обслуговуванням об'єктів електроенергетики, — тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від 2 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попереджен­ня або накладення штрафу на посадових осіб — від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

самоуправство, тобто самовільне, всупереч встановленому законом порядку, здійснення свого дійсного або гаданого права, що не завдало істотної шкоди гро­мадянам або державним чи громадським організаціям, — тягне за собою попере­дження або накладення штрафу на громадян від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб — від 4 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

купівля, продаж, обмін чи інша оплатна передача ордена, медалі, нагрудного знака до почесного звання, а так само їх привласнення або носіння особою, яка не має на те права, чи незаконне зберігання — тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від 1 до 2 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

неподання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними, не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, чи із запізненням; незабезпечення належного стану первинного обліку; порушення порядку ведення Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України — тягне за собою накладення штрафу на громадян — від 3 до 5 неопо­датковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб та громадян — суб'єктів підприємницької діяльності — від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення порядку використання конфіденційної інформації, приховування або перекручення даних державних статистичних спостережень, а також викори­стання їх в засобах масової інформації, для поширення в інформаційних мере­жах, на паперових, магнітних та інших носіях, в наукових працях тощо без поси­лання на їх джерело — тягне за собою накладення штрафу на громадян — від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб та громадян — суб'єктів підприємницької діяльності — від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

керівництво об'єднанням громадян, яке не легалізувалося у встановленому за­коном порядку чи якому відмовлено у легалізації, або яке примусово розпущено за рішенням суду, але продовжує діяти, а так само участь у діяльності таких об'єднань — тягнуть за собою накладення штрафу від 25 до 130 неоподатковува­них мінімумів доходів громадян;

виготовлення, випуск або розповсюдження продукції друкованого засобу ма­сової інформації після припинення діяльності цього друкованого засобу масової інформації, а так само ухилення від перереєстрації друкованого засобу масової інформації у передбачених законом випадках, чи від повідомлення реєструючому органу про зміну виду видання, юридичної адреси засновника (співзасновників), місцезнаходження редакції, — тягнуть за собою накладення штрафу від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення правил адміністративного нагляду особами, щодо яких встановле­но такий нагляд, а саме:

неявка за викликом органу внутрішніх справ у вказаний термін і ненадання усних або письмових пояснень з питань, пов'язаних з виконанням правил адміністративного нагляду;

неповідомлення працівників органу внутрішніх справ, які здійснюють адміністративний нагляд, про зміну місця роботи чи проживання або про виїзд за межі району (міста) у службових справах;

порушення заборони виходу з будинку (квартири) у визначений час, який не може перевищувати восьми годин на добу;

порушення заборони перебування у визначених місцях району (міста);

нереєстрація в органі внутрішніх справ — тягнуть за собою накладення штрафу від 3 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

прихована від огляду передача або спроба передачі будь-яким способом особам, яких тримають у слідчих ізоляторах, установах виконання покарань або лікувально-трудових профілакторіях, алкогольних напоїв, лікарських та інших засобів, що викликають одурманювання, а так само інших заборонених для передачі предметів — тягне за собою попередження або накладення штрафу від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією заборонених предметів;

невиконання посадовою особою, яка користується правом прийняття на роботу і звільнення, розпорядження виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, місцевої державної адміністрації або рішення служби у справах неповнолітніх чи рішення іншого органу про працевлаштування осіб, забезпечення роботою яких відповідно до законодавства покладено на ці органи, — тягне за собою накладення штрафу від 5 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

невиконання посадовою особою, яка користується правом приймати на роботу і звільняти з роботи, фізичною особою, яка використовує найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів — тягнуть за собою накладення штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

невиконання посадовими особами, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю, законних вимог посадових осіб органів виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів про проведення перевірки діяльності по продажу товарів, виконанню робіт, наданню послуг громадянам-споживачам або про надання необхідних для цього матеріалів — тягне за собою накладення штра­фу від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

ухилення посадових осіб і громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, від своєчасного виконання приписів посадових осіб органів виконав­чої влади у сфері захисту прав споживачів про усунення порушень прав спожи­вачів — тягне за собою накладення штрафу від 1 до 18 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

невиконання законних вимог органів державного контролю за цінами щодо усунення порушень порядку формування та застосування цін і тарифів чи припи­нення операцій по рахунках в установах банків та інших фінансово-кредитних ус­тановах — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 9 до 18 неопо­датковуваних мінімумів доходів громадян;

невиконання законних вимог посадових осіб органів спеціально уповноваже­ного центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці щодо усунення порушень законодавства про охорону праці або створення перешкод для діяльності цих органів — тягне за собою накладення штрафу на працівників від 2 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 8 до 14 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

невиконання законних розпоряджень чи приписів, інших законних вимог по­садових осіб органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навко­лишнього природного середовища, використання природних ресурсів, радіаційної безпеки або охорону природних ресурсів, ненадання їм необхідної інформації або надання неправдивої інформації, вчинення інших перешкод для виконання покладених на них обов'язків — тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на поса­дових осіб — від 5 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

невиконання законних вимог посадових осіб органів спеціально уповноваже­ного органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодав­ства про працю щодо усунення порушень законодавства про працю та загально­обов'язкове державне соціальне страхування або створення перешкод для діяльності цих органів — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 10 до 14 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів Державної інспекції зв'язку Національної комісії з питань регулювання зв'язку щодо усунення порушень законодавства про телекомунікації, поштовий зв'язок та радіочастотний ресурс України — тягне за собою накладення штрафу на громадян від 10 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

невиконання приписів та постанов посадових осіб органів державного пожежного нагляду або створення перешкод для їх діяльності — тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від 0,5 до 7 неопо­датковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 2 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

невиконання законних вимог посадових осіб органів виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації щодо усунення порушень законодав­ства про стандартизацію, метрологію та сертифікацію або створення перешкод для діяльності цих органів, а також невиконання вимог приписів, пов'язаних з порушенням вимог стандартів, норм і правил щодо якості продукції, — тягне за собою накладення штрафу від 3 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів гро­мадян;

невиконання законних вимог посадових осіб органів державного контролю якості лікарських засобів щодо усунення порушень законодавства про лікарські засоби або створення перешкод для діяльності цих органів — тягне за собою на­кладення штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

невиконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби щодо усунення порушень санітарного законодавства, ненадання їм необхідної інфор­мації або надання неправдивої інформації, створення інших перешкод для вико­нання покладених на них обов'язків — тягне за собою накладення штрафу на гро­мадян від 1 до 12 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 6 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноважених ор­ганів виконавчої влади, які здійснюють державний контроль за додержанням за­конодавства про захист рослин, — тягне за собою накладення штрафу на грома­дян від 0,1 до 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і на посадових осіб — від 0,5 до 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

невиконання законних вимог державного виконавця щодо усунення пору­шень законодавства про виконавче провадження, втрата або несвоєчасне відправлення виконавчого документа, неподання або подання неправдивих відо­мостей про доходи і майновий стан боржника, неповідомлення боржником про зміну місця роботи (знаходження), а також неявка без поважних причин за вик­ликом державного виконавця — тягне за собою накладення штрафу від 2 до 10 не­оподатковуваних мінімумів доходів громадян;

невиконання законних вимог посадових осіб органів Державної інспекції з енергозбереження щодо усунення порушень законодавства про енергозбережен­ня, ненадання їм передбаченої законодавством інформації або надання недо­стовірної інформації щодо ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, створення перешкод для доступу до енергоспоживаючих об'єктів та до приладів обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності від 5 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

невиконання законних вимог посадових осіб органів морського і річкового транспорту щодо усунення порушень законодавства з безпеки судноплавства та державної реєстрації торговельних суден України, ненадання їм необхідної інформації або надання неправдивої інформації, створення інших перешкод для виконання покладених на них обов'язків — тягне за собою накладення штрафу на громадян від 7 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 10 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру щодо розроблення та реалізації заходів у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого ор­гану виконавчої влади з питань державного експортного контролю щодо усунен­ня порушень законодавства в галузі державного експортного контролю або ство­рення перешкод для виконання покладених на них обов'язків — тягне за собою накладення штрафу на громадян від 15 до 20 неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян і на посадових осіб — від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки щодо усунення порушень законодав­ства про ядерну та радіаційну безпеку, ненадання їм необхідної інформації або надання неправдивої інформації, створення інших перешкод для виконання по­кладених на них обов'язків — тягнуть за собою накладення штрафу від 10 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини чи Рахункової палати або створення перешкод у їх роботі, або надання їм завідомо неправдивої інформації, а так само недодержання встановлених законо­давством строків надання інформації народному депутату України, Уповноваже­ному Верховної Ради України з прав людини чи Рахунковій палаті — тягне за со­бою накладення штрафу на посадових осіб від 10 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теп­лової енергії — тягне за собою попередження або накладення штрафу на грома­дян від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб — від 1 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень Національної комісії регулювання електроенергетики України — тягне за собою попередження або накладення штрафу на посадових осіб від 3 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

невиконання законних вимог посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби або державної служби ветеринарної медицини щодо знищення небезпечних для споживання людиною, твариною чи для іншого використання харчових продуктів, харчових добавок, ароматизаторів, дієтичних добавок та допоміжних матеріалів для переробки харчових продуктів — тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

вчинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам органів Пенсійного фонду України у здійсненні перевірок, пов'язаних із нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення правил відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень — тягне за собою накладення штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення затверджених норм вилучення, норм втрат дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння у процесі видобутку, встановленого порядку обліку або відсутність такого обліку, незабезпечення належних умов зберігання видобу­тих дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння орга­ногенного утворення та напівдорогоцінного каміння та порушення встановлено­го порядку їх реалізації суб'єктами видобування — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій та громадян — суб'єктів підприємницької діяльності від 8 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення затверджених норм використання, норм втрат дорогоцінних ме­талів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, норм повернення їх у вигляді відходів і брухту у процесі виробництва, встановленого порядку обліку або відсутність такого обліку, незабезпечення належних умов зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння у процесі виробництва, встановленого порядку реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворен­ня та напівдорогоцінного каміння, встановленого порядку збирання і здавання їх відходів та брухту — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій та громадян — суб'єктів підприємницької діяльності від 8 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення правил виготовлення печаток та штампів (крім самонабірних), а так само виготовлення, ввезення, реалізація та використання самонабірних печа­ток — тягнуть за собою накладення штрафу від 5 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення порядку обліку і зберігання печаток та штампів, що потягло за со­бою їх втрату, — тягне за собою накладення штрафу від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

придбання, зберігання, передача іншим особам або продаж громадянами во­гнепальної мисливської чи холодної зброї, а також пневматичної зброї калібру по­над 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду без дозво­лу органів внутрішніх справ — тягнуть за собою накладення штрафу від 3 до 5 не­оподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї або без такої;

порушення правил зберігання, носіння або перевезення вогнепальної мисливської чи холодної зброї, а також пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду і бойових припасів громадянами, які мають дозвіл органів внутрішніх справ на зберігання зазначеної зброї, — тягне за собою накладення штрафу від 3 до 5 неопо­датковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням зброї і бойових припасів або без такого;

порушення громадянами встановлених строків реєстрації (перереєстрації) вогнепальної мисливської чи холодної зброї, а також пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду або правил взяття їх на облік в органах внутрішніх справ у разі зміни місця проживання — тягне за собою попередження або накладення штрафу від 1 до З неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

ухилення від реалізації вогнепальної мисливської чи холодної зброї, а також пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду і бойових припасів громадянами, у яких органами внутрішніх справ анульовано дозвіл на їх зберігання і носіння, — тягне за собою накладення штрафу від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням зброї і бойових припасів;

продаж працівниками торговельних підприємств (організацій) вогнепальної мисливської чи холодної зброї, а також пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду і бойових при­пасів підприємствам, установам, організаціям та громадянам, що не мають на це відповідного дозволу органів внутрішніх справ, — тягне за собою накладення штрафу від 4 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення правил зберігання або перевезення вогнепальної чи холодної зброї, а також пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польо­ту кулі понад 100 метрів за секунду і бойових припасів працівниками підприємств, установ, організацій, відповідальними за їх охорону, а так само ви­користання ними зазначеної зброї і бойових припасів не за призначенням — тя­гнуть за собою накладення штрафу від 4 до 7 неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян;

порушення порядку розробки, виготовлення, реалізації спеціальних засобів самооборони — тягне за собою накладення штрафу від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією спеціальних засобів самооборони або без такої;

порушення порядку придбання, зберігання, реєстрації або обліку газових пістолетів і револьверів та патронів до них — тягне за собою накладення штра­фу на громадян від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією газових пістолетів і револьверів та патронів до них або без такої, а на посадових осіб — від 2 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією газових пістолетів і револьверів та патронів до них або без та­кої;

застосування спеціальних засобів самооборони з порушенням установлених правил — тягне за собою накладення штрафу від 4 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією спеціальних засобів самооборони;

порушення порядку виробництва, придбання, зберігання чи продажу елек-трошокових пристроїв і спеціальних засобів, що застосовуються правоохоронни­ми органами, — тягне за собою накладення штрафу від 4 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією електрошокових пристроїв і спеціальних засобів;

незаконне придбання або зберігання спеціальних технічних засобів для знят­тя інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації — тягне за собою накладення штрафу на громадян від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших, засобів негласного отримання інформації та на посадових осіб — від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації;

порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів — тягне за собою накладення штрафу від 35 до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією піротехнічних засобів;

порушення встановлених правил відкриття секцій спортивного карате або набору до них громадян чи навчання в секціях прийомів, заборонених спортивними правилами, а також самовільне, без дозволу відповідних органів, навчання прийомів карате — тягнуть за собою накладення штрафу від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

проживання громадян, зобов'язаних мати паспорт, без паспорта або за недійсним паспортом, проживання без реєстрації — тягне за собою попередження або накладення штрафу від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

умисне зіпсуття паспорта чи недбале зберігання паспорта, що спричинило йо­го втрату — тягне за собою попередження або накладення штрафу від 1 до 3 не­оподатковуваних мінімумів доходів громадян;

допущення особами, відповідальними за додержання правил паспортної сис­теми, проживання громадян без паспортів або за недійсними паспортами чи без реєстрації, а так само допущення громадянами проживання у займаних ними жи­лих приміщеннях осіб без паспортів, без реєстрації — тягнуть за собою попере­дження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

прийняття посадовими особами підприємств, установ, організацій на роботу громадян без паспортів або з недійсними паспортами, — тягне за собою накла­дення штрафу в розмірі від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

незаконне вилучення посадовими особами паспортів у громадян або прийнят­тя паспортів у заставу — тягне за собою попередження або накладення штрафу від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення прикордонного режиму або режиму у пунктах пропуску через дер­жавний кордон України — тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб — від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні, тобто проживання без документів на право проживання в Україні, за недійсними документами або документами, термін дії яких закінчився, або пра­цевлаштування без відповідного дозволу на це, якщо необхідність такого дозволу передбачено законодавством України, або недодержання встановленого порядку пересування і зміни місця проживання, або ухилення від виїзду з України після закінчення відповідного терміну перебування, а так само порушення правил транзитного проїзду через територію України, крім порушень, передбачених КпАП, — тягнуть за собою накладення штрафу від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

недодержання іноземцями та особами без громадянства встановленого поряд­ку реєстрації або порушення встановленого терміну перебування в Україні, виявлені в пунктах пропуску через державний кордон України, — тягнуть за собою накладення штрафу від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Чинність цієї норми не поширюється на випадки, коли іноземці чи особи без громадянства з наміром набути статусу біженця незаконно перетнули державний кордон України і перебувають на території України протягом часу, необхідного для звернення до відповідного органу міграційної служби із заявою про надання їм статусу біженця відповідно до Закону України «Про біженців»;

порушення посадовими особами підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, у тому числі іноземних суб'єктів господарської діяльності, що діють на території України, встановленого порядку працевлаштування, прийняття на навчання іноземців та осіб без громадянства, надання їм житла, а також інші порушення, якщо вони будь-яким чином сприяють іноземцям та особам без громадянства в ухиленні від виїзду з України після закінчення терміну перебування або спрямовані на їх незаконну реєстрацію, оформлення документів на проживання, — тягнуть за собою накладення штрафу від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

перетинання або спроба перетинання державного кордону України будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунк­тах пропуску через державний кордон України без відповідних документів або за документами, що містять недостовірні відомості про особу, чи без дозволу відповідних органів влади — тягнуть за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, або адміністрати­вний арешт на строк до п'ятнадцяти діб;

невжиття громадянами, які запросили в Україну іноземців і осіб без громадян­ства в приватних справах і надали їм жилу площу, заходів до забезпечення у вста­новленому порядку їх своєчасної реєстрації — тягне за собою попередження або накладення штрафу від 5 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

надання громадянами іноземцям та особам без громадянства житла, транс­портних засобів, сприяння їх незаконній реєстрації, оформленню документів на проживання чи навчання, прийняттю на роботу, а також надання інших послуг на порушення встановлених правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні і правил транзитного проїзду їх через територію України, якщо ці дії без­посередньо не пов'язані із незаконним переправленням осіб через державний кордон України, — тягнуть за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподат­ковуваних мінімумів доходів громадян;

перевезення водіями іноземців та осіб без громадянства на порушення вста­новлених правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні і тран­зитного проїзду їх через територію України, якщо ці дії безпосередньо не пов'язані із незаконним перетинанням осіб через державний кордон України, — тягне за собою накладення штрафу від 10 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

обладнання власниками або водіями транспортних засобів спеціально прихо­ваними або замаскованими місцями, які використовуються для перевезення нелегальних мігрантів, — тягне за собою накладення штрафу на власників транс­портних засобів або посадових осіб підприємств, установ, організацій, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних за­собів, — від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією транспортного засобу чи без такої і на водіїв — від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

неповернення капітаном іноземного судна, крім військового, на контрольно-пропускний пункт перепусток на право сходження на берег осіб суднового екіпажу і перебування їх на території порту і портового міста під час стоянки судна в порту України, за винятком випадків неподання перепустки внаслідок самовільної неявки особи суднового екіпажу, — тягне за собою накладення штрафу від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення військовозобов'язаними чи призовниками правил військового обліку, неявка їх на виклик до військового комісаріату без поважних причин або несвоєчасне подання в обліковий орган, де вони перебувають на військовому обліку, відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади, а також порушення порядку проходження навчальних зборів (занять) у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та професійно-технічних навчальних закладах — тягнуть за собою накладення штрафу від 1 до 3 неопо­датковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію — тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 7 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

умисне зіпсуття або недбале зберігання військовозобов'язаними і призовниками обліково-військових документів (військових квитків і посвідчень про приписку до призовних дільниць), яке спричинило їх втрату, — тягне за собою накладення штрафу від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

неявка громадян на виклик у військовий комісаріат без поважних причин для приписки до призовної дільниці — тягне за собою накладення штрафу до 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

неподання керівниками або іншими відповідальними за військово-облікову роботу посадовими особами житлово-експлуатаційних організацій, підприємств, установ та організацій, які здійснюють експлуатацію будинків, власниками будинків, органами місцевого самоврядування, яким делеговано ведення первинного обліку військовозобов'язаних і призовників, підрозділами по роботі з кадрами підприємств, установ, організацій, навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності щорічно в строки, встановлені Міністерством оборони України, до відповідних районних, районних у місті, міських чи міськрайонних військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць — тягне за собою накладення штрафу від 1 до З неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

прийняття керівниками або іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій, колективних сільськогосподарських підприємств і навчальних закладів на роботу (навчання) військовозобов'язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку за місцем проживання, — тягне за собою накладення штрафу від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

незабезпечення керівниками або іншими відповідальними за військово-облікову роботу посадовими особами підприємств, установ, організацій, колективних сільськогосподарських підприємств і навчальних закладів на вимогу військових комісаріатів сповіщення військовозобов'язаних і призовників про їх виклик у військові комісаріати або перешкода зазначених посадових осіб своєчасній явці громадян на збірні пункти чи призовні дільниці — тягне за собою накладення штрафу від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

незабезпечення керівниками або іншими відповідальними за військово-облікову роботу посадовими особами підприємств, установ, організацій, колективних сільськогосподарських підприємств і навчальних закладів на вимогу військових комісаріатів сповіщення військовозобов'язаних і призовників про їх виклик у військові комісаріати або перешкода зазначених посадових осіб своєчасній явці громадян на збірні пункти чи призовні дільниці — тягне за собою накладення штрафу від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

незабезпечення керівниками або іншими відповідальними за військово-облікову роботу посадовими особами підприємств, установ, організацій, колективних сільськогосподарських підприємств і навчальних закладів на вимогу військових комісаріатів сповіщення військовозобов'язаних і призовників про їх виклик у військові комісаріати або перешкода зазначених посадових осіб своєчасній явці громадян на збірні пункти чи призовні дільниці — тягне за собою накладення штрафу від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

незабезпечення керівниками або іншими відповідальними за військово-облікову роботу посадовими особами підприємств, установ, організацій, колективних сільськогосподарських підприємств і навчальних закладів на вимогу військових комісаріатів сповіщення військовозобов'язаних і призовників про їх виклик у військові комісаріати або перешкода зазначених посадових осіб своєчасній явці громадян на збірні пункти чи призовні дільниці — тягне за собою накладення штрафу від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

неподання відомостей про всіх військовозобов'язаних і призовників, визнаних інвалідами незалежно від групи інвалідності, посадовими особами медико-соціальних експертних комісій, на яких покладено обов'язок подавати такі відомості у військові комісаріати, — тягне за собою накладення штрафу від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

неподання посадовими особами державних органів реєстрації актів цивільного стану районним, районним у місті, міським чи міськрайонним військовим комісаріатам відомостей про зміну військовозобов'язаними і призовниками прізвища, імені, по батькові про внесення до актових записів цивільного стану змін про дату і місце їх народження, а також про випадки реєстрації смерті військовозобов'язаних і призовників — тягне за собою накладення штрафу від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

утаювання обставин, що перешкоджають реєстрації шлюбу, або повідомлення завідомо неправдивих відомостей державним органам реєстрації актів цивільного стану — тягне за собою накладення штрафу від 1 до 2 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

несвоєчасна без поважної причини реєстрація батьками народження дитини в державних органах реєстрації актів цивільного стану — тягне за собою накладення штрафу від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення законодавства про державну таємницю, а саме:

недодержання встановленого законодавством порядку передачі державної таємниці іншій державі чи міжнародній організації;

засекречування інформації:

про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту;

про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, які сталися або можуть статися та загрожують безпеці громадян;

про стан здоров'я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти та культури насе­лення;

про факти порушень прав і свобод людини і громадянина;

про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб;

іншої інформації, яка відповідно до законів та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не може бути засекре­чена;

безпідставне засекречування інформації;

надання грифа секретності матеріальним носіям конфіденційної або іншої таємної інформації, яка не становить державної таємниці, або ненадання грифа секретності матеріальним носіям інформації, що становить державну таємницю, а також безпідставне скасування чи зниження грифа секретності матеріальних носіїв секретної інформації;

порушення встановленого законодавством порядку надання допуску та до­ступу до державної таємниці;

невжиття заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці та неза­безпечення контролю за охороною державної таємниці;

провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, без отриман­ня в установленому порядку спеціального дозволу на провадження такої діяль­ності, а також розміщення державних замовлень на виконання робіт, доведення мобілізаційних завдань, пов'язаних з державною таємницею, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, ор­ганізаціях, яким не надано спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею;

недодержання вимог законодавства щодо забезпечення охорони державної таємниці під час здійснення міжнародного співробітництва, прийому іноземних делегацій, груп, окремих іноземців та осіб без громадянства та проведення робо­ти з ними;

невиконання норм і вимог криптографічного та технічного захисту секрет­ної інформації, внаслідок чого виникає реальна загроза порушення цілісності цієї інформації або просочення її технічними каналами, — тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 3 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у випадках, коли та­ка інформація підлягає наданню на запит громадянина чи юридичної особи відповідно до законів України «Про інформацію», «Про звернення громадян» та «Про доступ до судових рішень», — тягне за собою накладення штрафу на поса­дових осіб від 15 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення законодавства в галузі державного експортного контролю, а саме:

проведення переговорів, пов'язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) стосовно здійснення експорту товарів військового при­значення, а також товарів подвійного використання, на поставки яких до відповідної іноземної держави встановлено часткове ембарго, без отримання відповідного позитивного висновку спеціально уповноваженого органу виконав­чої влади з питань державного експортного контролю;

неподання або несвоєчасне подання спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю звітів та відповідних документів про підсумки проведення переговорів, а також про фак­тично здійснені міжнародні передачі товарів військового призначення та подвійного використання на підставі отриманих дозволів чи висновків, а також про використання цих товарів у заявлених цілях;

навмисне знищення документів, пов'язаних з укладанням чи виконанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) стосовно здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання, на підставі яких були отримані дозволи, висновки чи міжнародні імпортні сертифікати, до закінчення строку їх зберігання, передбаченого законом, — тягне за собою накладення штрафу на громадян від 15 до 20 неопо­датковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, яке призвело до розголошення такої інформації, — тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1 до 2 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 3 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

здійснення незаконного доступу до інформації, яка зберігається, обробляється чи передається в автоматизованих системах, — тягне за собою накладення штрафу від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією засобів, що використовувалися для незаконного доступу, або без такої.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук