Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2 14.2. Класифікація доходів бюджету. Правове регулю­вання доходів бюджетів усіх рівнів. Класифікація видатків бюджету.

14.2. Класифікація доходів бюджету. Правове регулю­вання доходів бюджетів усіх рівнів. Класифікація видатків бюджету.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
246

14.2. Класифікація доходів бюджету. Правове регулю­вання доходів бюджетів усіх рівнів. Класифікація видатків бюджету.

Нормативно-правовими актами, що регулюють бюджетні відносини в Ук­раїні, є:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

закон про Державний бюджет України;

інші закони, що регулюють бюджетні правовідносини;

нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, прийняті на підставі і на виконання Бюджетного кодексу України (далі — БК України) та інших за­конів України, що регулюють бюджетні відносини;

нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади, прийняті на підставі і на виконання БК України, інших законів України та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України;

рішення органів АРК, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, прийняті відповідно до БК України, нормативно-правових актів.

При здійсненні бюджетного процесу в Україні положення нормативно-право­вих актів застосовуються лише в частині, в якій вони не суперечать положенням Конституції України, БК України та закону про Державний бюджет України.

Якщо міжнародним договором України, поданим на ратифікацію, встановле­но інші положення, ніж у відповідних нормах бюджетного законодавства Ук­раїни, такі положення приймаються окремими законами про внесення змін до відповідних законів і розглядаються Верховною Радою України одночасно з ра­тифікацією міжнародного договору України, яким такі положення передбачені.

Розгляд законопроектів, які впливають на доходну чи видаткову частину бюд­жетів, здійснюється за особливою процедурою, що визначається відповідними положеннями БК України.

Доходи бюджету класифікуються за такими розділами:

податкові

надходження;

неподаткові надходження;

доходи від операцій з капіталом;

трансферти.

Податковими надходженнями визнаються передбачені податковими закона­ми України загальнодержавні і місцеві податки, збори та інші обов'язкові пла­тежі.

Неподатковими надходженнями визнаються:

доходи від власності та підприємницької діяльності;

адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу;

надходження від штрафів та фінансових санкцій;

інші неподаткові надходження.

Трансферти — це кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі.

Видатки бюджету класифікуються за:

функціями, з виконанням яких пов'язані видатки (функціональна класифікація видатків);

економічною характеристикою операцій, при проведенні яких здійснюються ці видатки (економічна класифікація видатків);

ознакою головного розпорядника бюджетних коштів (відомча класифікація видатків);

за бюджетними програмами (програмна класифікація видатків).

Функціональна класифікація видатків має такі рівні деталізації:

розділи, в яких визначаються видатки бюджетів на здійснення відповідно загальних функцій держави, АРК чи місцевого самоврядування;

підрозділи та групи, в яких конкретизуються напрями спрямування бюд­жетних коштів на здійснення відповідно функцій держави, АРК чи місцевого самоврядування.

За економічною класифікацією видатки бюджету поділяються на поточні ви­датки, капітальні видатки та кредитування за вирахуванням погашення, склад яких визначається Міністром фінансів України.

Відомча класифікація видатків бюджету визначає перелік головних розпоряд­ників бюджетних коштів. На її основі Державне казначейство України та місцеві фінансові органи ведуть реєстр усіх розпорядників бюджетних коштів.

Програмна класифікація видатків бюджету застосовується при формуванні бюджету за програмно-цільовим методом.

Доходи Державного бюджету України включають:

доходи (за винятком тих, що згідно з БК України закріплені за місцевими бюджетами), що отримуються відповідно до законодавства про податки, збори і обов'язкові платежі та Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів», а також від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, які утримуються за рахунок Державного бюджету України, та інших визначених законодавством джерел, включаючи кошти від продажу активів, що належать державі або підприємствам, установам та організаціям, а також проценти і дивіденди, нараховані на частку майна, що належить державі в майні господарсь­ких товариств;

гранти і дарунки у вартісному обрахунку;

міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів.

Видатки Державного бюджету України включають бюджетні призначення, встановлені законом про Державний бюджет України на конкретні цілі, що пов'язані з реалізацією державних програм, перелік яких визначено БК України.

Державний бюджет України має містити пояснення всіх видатків, за винятком видатків, що пов'язані з державною таємницею (таємних видатків). Таємні видат­ки, передбачені на діяльність органів державної влади, в інтересах національної безпеки включаються до Державного бюджету України без деталізації. Контроль за проведенням таємних видатків здійснюється Рахунковою палатою та Міні­стерством фінансів України у порядку, визначеному Верховною Радою України. Звіти про проведені таємні видатки розглядаються Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, Комітетом Верховної Ради України з питань законо­давчого забезпечення правоохоронної діяльності, Комітетом Верховної Ради

України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. Окремі звіти про проведені таємні видатки розглядаються Верховною Радою України на за­критому засіданні.

БК України також визначає структуру місцевих бюджетів, який містить в собі надходження і витрати на виконання повноважень органів влади АРК, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Ці надходження і витрати складають єдиний баланс відповідного бюджету.

До доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, належать такі податки і збори (обов'язкові платежі):

податок з доходів фізичних осіб у частині, визначеній відповідними поло­женнями БК України;

державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам;

плата за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних рад;

плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, що справляється виконавчими органами відповідних рад;

плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами), що справ­ляється виконавчими органами відповідних рад;

надходження адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;

єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва у частині, що нале­жить відповідним бюджетам.

Податки і збори (обов'язкові платежі), зазначені вище, складають кошик до­ходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та врахову­ються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів. При цьому податок з доходів фізичних осіб, який сплачується юридичною особою (працедавцем), зараховується до відповідного місцевого бюджету за її місцезнаходженням та місцезнаходженням її підрозділів, уповноважених підрозділів в обсягах податку, нарахованого працівникам цих підрозділів.

БК України проводить розмежування видатків між бюджетами, встановлюю­чи перелік видатків, які здійснюються з певного бюджету. Так, до видатків, що здійснюються з Державного бюджету України належать видатки на:

1) державне управління:

а) законодавчу владу;

б) виконавчу владу;

в) Президента України;

судову владу;

міжнародну діяльність;

фундаментальні та прикладні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу державного значення, міжнародні наукові та інформаційні зв'язки державного значення;

національну оборону;

правоохоронну діяльність та забезпечення безпеки держави;

освіту:

а) загальну середню освіту:

спеціалізовані школи (в тому числі школи-інтернати), засновані на державній формі власності;

загальноосвітні школи соціальної реабілітації;

б) професійно-технічну освіту (навчальні та інші заклади освіти, засновані на державній формі власності);

в) вищі навчальні заклади, засновані на державній формі власності;

г) післядипломну освіту;

ґ) позашкільні навчальні заклади та заходи з позашкільної роботи з дітьми, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

д) інші заклади та заходи в галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодер­жавних функцій, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

8) охорону здоров'я:

а) первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (багатопрофільні лікарні та поліклініки, що виконують специфічні за­гальнодержавні функції, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України);

б) спеціалізовану, високоспеціалізовану амбулаторно-поліклінічну та ста­ціонарну допомогу (клініки науково-дослідних інститутів, спеціалізовані лікарні, центри, лепрозорії, госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної війни, спеціалізо­вані медико-санітарні частини, спеціалізовані поліклініки, спеціалізовані стома­тологічні поліклініки, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів

України);

в) санаторно-реабілітаційну допомогу (загальнодержавні санаторії для хворих на туберкульоз, загальнодержавні спеціалізовані санаторії для дітей та підлітків, спеціалізовані санаторії для ветеранів Великої Вітчизняної війни);

г) санітарно-епідеміологічний нагляд (санітарно-епідеміологічні станції, дезінфекційні станції, заходи боротьби з епідеміями);

ґ) інші програми в галузі охорони здоров'я, що забезпечують виконання за­гальнодержавних функцій, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Мініст­рів України;

9) соціальний захист та соціальне забезпечення:

а) виплату пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського та стар­шинського складу строкової служби та членам їх сімей, пенсії військовослужбов­цям та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, іншим особам, визначеним законом; сплату до Пенсійного фонду України страхових внесків за окремі категорії осіб, передбачені законом; фінансування доплат, над­бавок, підвищень до пенсій, встановлених законом;

б) державні програми соціальної допомоги (грошову допомогу біженцям; компенсації на медикаменти; програма протезування; програми і заходи із соціального захисту інвалідів, у тому числі програми і заходи Фонду України соціального захисту інвалідів; відшкодування збитків, заподіяних громадянам; заходи, пов'язані з поверненням в Україну кримськотатарського народу та осіб інших національностей, які були незаконно депортовані з України; щорічна ра­зова грошова допомога ветеранам Великої Вітчизняної війни; довічна стипендія для учасників бойових дій; кошти, що передаються до Фонду соціального страху­вання на випадок безробіття; часткове покриття витрат на виплату заборгова­ності з регресних позовів шахтарів);

в) державну підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів, які ма­ють статус всеукраїнських;

г) державні програми і заходи стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї;

ґ) державну підтримку молодіжних громадських організацій на виконання за­гальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї;

д) державні програми підтримки будівництва (реконструкції) житла для окре­мих категорій громадян;

10) культуру і мистецтво:

а) державні культурно-освітні програми (національні та державні бібліотеки, музеї і виставки національного значення, заповідники національного значення, міжнародні культурні зв'язки, державні культурно-освітні заходи);

б) державні театрально-видовищні програми (національні театри, національні філармонії, національні та державні музичні колективи і ансамблі та інші заклади і заходи мистецтва згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України);

в) державну підтримку громадських організацій культури і мистецтва, що ма­ють статус національних;

г) державні програми розвитку кінематографії;

ґ) державну архівну справу;

державні програми підтримки телебачення, радіомовлення, преси, книго­видання, інформаційних агентств;

фізичну культуру і спорт:

а) державні програми підготовки резерву та складу національних команд та за­безпечення їх участі у змаганнях державного і міжнародного значення (утриман­ня центральних спортивних шкіл вищої спортивної майстерності, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, формування національних команд, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань державного значення з тра­диційних та нетрадиційних видів спорту; підготовка і участь національних збірних команд в олімпійських та паралімпійських іграх, у тому числі фінансова підтримка баз олімпійської підготовки);

б) державні програми з інвалідного спорту та реабілітації (центр «Інваспорт», участь у міжнародних змаганнях з інвалідного спорту, навчально-тренувальні збори до них);

в) державні програми фізкультурно-спортивної спрямованості;

державні програми підтримки регіонального розвитку та пріоритетних га­лузей економіки;

програми реставрації пам'яток архітектури державного значення;

державні програми розвитку транспорту, дорожнього господарства, зв'яз­ку, телекомунікацій та інформатики;

державні інвестиційні проекти;

державні програми з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, охо­рони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха;

створення та поповнення державних запасів і резервів;

обслуговування державного боргу;

проведення виборів та референдумів, державне фінансування політичних партій;

інші програми, які мають виключно державне значення.

До видатків, які здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст районного значен­ня та їх об'єднань та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних транс­фертів, належать видатки на:

органи місцевого самоврядування сіл, селищ, міст районного значення;

освіту: дошкільну освіту;

14. Бюджетне, податкове та митне законодавство загальну середню освіту (школи — дитячі садки); місцеву міліцію.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук