Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2 14.4. Правове становище державної податкової адмі­ністрації (інспекції). Закон України «Про державну податкову службу в Україні».

14.4. Правове становище державної податкової адмі­ністрації (інспекції). Закон України «Про державну податкову службу в Україні».

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
269

14.4. Правове становище державної податкової адмі­ністрації (інспекції). Закон України «Про державну подат­кову службу в Україні».

Статус державної податкової служби в Україні, її функції та правові основи діяльності визначаються Законом України «Про державну податкову службу в Україні» від 4 грудня 1990 р. № 509-ХІІ.

До системи органів державної податкової служби належать: Державна подат­кова адміністрація України, державні податкові адміністрації в АРК, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах (далі — органи державної податко­вої служби).

У складі органів державної податкової служби знаходяться відповідні спе­ціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями (далі — подат­кова міліція).

Державна податкова адміністрація України залежно від кількості платників податків та інших місцевих умов може утворювати міжрайонні (на два і більше районів), об'єднані (на місто і район) державні податкові інспекції та у їх складі відповідні підрозділи податкової міліції.

У Державній податковій адміністрації України та державних податкових адміністраціях в АРК, областях, містах Києві та Севастополі утворюються колегії. Чисельність і склад колегії Державної податкової адміністрації України затверджуються Кабінетом Міністрів України, а колегій державних податкових адміністрацій в АРК, областях, містах Києві та Севастополі — Державною подат­ковою адміністрацією України. Колегії є дорадчими органами і розглядають найважливіші напрями діяльності відповідних державних податкових адміністрацій.

Структура Державної податкової адміністрації України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Завда

ннями органів державної податкової служби є:

здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, пра­вильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством (далі — податки, інші платежі);

внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податко­вого законодавства;

прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;

формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів та Єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб;

роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків;

запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, припинення, розслідування та про­вадження у справах про адміністративні правопорушення.

Державна податкова адміністрація України є центральним органом виконав­чої влади. Державні податкові адміністрації в АРК, областях, містах Києві та Севастополі підпорядковуються Державній податковій адміністрації України. Державні податкові інспекції у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції підпоряд­ковуються відповідним державним податковим адміністраціям в АРК, областях, містах Києві та Севастополі.

Органи державної податкової служби України координують свою діяльність з фінансовими органами, органами Державного казначейства України, органами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, державними мит­ною та контрольно-ревізійною службами, іншими контролюючими органами, установами банків, а також з податковими службами інших держав.

Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в АРК, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в рай­онах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції є юридичними особами, мають печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки і штампи, відповідні бланки, рахунки в установах банків.

Державна податкова адміністрація України здійснює такі функції:

виконує безпосередньо, а також організовує роботу державних податкових адміністрацій та державних податкових інспекцій, пов'язану із:

здійсненням контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нараху­вання та сплати податків та зборів (обов'язкових платежів), контролю за валют­ними операціями, контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) у встановленому законом порядку, а також кон­тролю за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької

діяльності та ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підля­гають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів;

здійсненням контролю за додержанням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бю­джету;

обліком платників податків, інших платежів;

виявленням і веденням обліку надходжень податків, інших платежів;

проведенням роботи по боротьбі з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів, веденням реєстрів імпортерів, експортерів, оптових та роздрібних торговців, місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових ви­робів, участю у розробленні пропозицій щодо основних напрямів державної політики і проектів державних програм у сфері боротьби з незаконним обігом ал­когольних напоїв та тютюнових виробів, організацією виконання актів законо­давства у межах своїх повноважень, здійсненням систематичного контролю за їх реалізацією, узагальненням практики застосування законодавства, застосуван­ням у випадках, передбачених законодавством, фінансових санкцій до суб'єктів підприємницької діяльності за порушення законодавства про виробництво і обіг спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, здійсненням заходів по вилученню та знищенню або передачі на про­мислову переробку алкогольних напоїв, знищенню тютюнових виробів, що були незаконно вироблені чи знаходилися у незаконному обігу;

видає у випадках, передбачених законом, нормативно-правові акти і мето­дичні рекомендації з питань оподаткування, які підлягають обов'язковому опублікуванню;

затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших до­кументів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів, декла­рацій про валютні цінності, зразок картки фізичної особи — платника податків та інших обов'язкових платежів, форму повідомлення про відкриття або закриття юридичними особами, фізичними особами — суб'єктами підприємницької діяльності банківських рахунків, а також форми звітів про роботу, проведену ор­ганами державної податкової служби;

в порядку, встановленому законом, надає податкові роз'яснення, організо­вує виконання цієї роботи органами державної податкової служби;

здійснює заходи щодо добору, розстановки, професійної підготовки та пе­репідготовки кадрів для органів державної податкової служби;

подає органам державної податкової служби методичну і практичну допо­могу в організації роботи, проводить обстеження та перевірки її стану;

організовує роботу по створенню інформаційної системи автоматизованих робочих місць та інших засобів автоматизації та комп'ютеризації робіт органів державної податкової служби;

розробляє проекти законів України та інших нормативно-правових актів щодо форм та методів проведення планових та позапланових виїзних перевірок у рамках контролю за додержанням законодавства;

при виявленні фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направляє матеріали з цих пи­тань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю;

передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;

подає Міністерству фінансів України та Головному управлінню Державно­го казначейства України звіт про надходження податків, інших платежів;

вносить пропозиції та розробляє проекти міжнародних договорів стосовно оподаткування, виконує в межах, визначених законодавством, міжнародні дого­вори з питань оподаткування;

надає фізичним особам — платникам податків та інших обов'язкових пла­тежів ідентифікаційні номери і направляє до державної податкової інспекції за місцем проживання фізичної особи або за місцем отримання нею доходів чи за місцезнаходженням об'єкта оподаткування картку з ідентифікаційним номером та веде Єдиний банк даних про платників податків — юридичних осіб;

прогнозує, аналізує надходження податків, інших платежів, джерела по­даткових надходжень, вивчає вплив макроекономічних показників і податкового законодавства на надходження податків, інших платежів, розробляє пропозиції щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету;

забезпечує виготовлення марок акцизного збору, їх зберігання, продаж та організовує роботу, пов'язану із здійсненням контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;

організовує роботу, пов'язану із здійсненням контролю за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю тютюновими виробами, максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, вста­новлених виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів;

вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення подат­кового законодавства;

організовує у межах своїх повноважень роботу щодо забезпечення охоро­ни державної таємниці в органах державної податкової служби.

Законом України «Про державну податкову службу в Україні» також закріпле­но права, обов'язки і відповідальність органів державної податкової служби, пра­вовий і соціальний захист посадових осіб органів державної податкової служби та їх правовий і соціальний захист, врегульовано статус податкової міліції.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук