Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2 ПОРЯДОК Складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури

ПОРЯДОК Складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
52

ЗАТВЕРДЖЕН

Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури України при Кабінеті Міністрів України

Протокол від 1 жовтня 1999 року №62

зі змінами, внесеними протоколами

від 23 квітня 2004 р. № 4/3-2,

від 16 листопада 2005 р. № 4/16-2

ПОРЯДОК

Складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури

І. Загальні положення1. Порядок складання кваліфікаційних іспитів особами, які виявили намір займатися адвокатською діяльністю (далі — Заявник), розроблено відповідно до п. 10 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури (ВККА). затвердженого Указом Президента України від 5 травня 1993 року № 155/93 із змінами, внесеними Указом Президента України № 1240/99 від 30 вересня 1999 рЦей Порядок визначає правила прийому і вивчення документів від заявників, процедуру засідання атестаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії під час складання кваліфікаційних іспитів, порядок голосування і оголошення рішення атестаційної палати, інші питання, які випливають з Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури (КДКА), затвердженого Указом Президента України від 5 травня 1993 року № 155/93 із змінами, внесеними Указом Президента України від 30 вересня 1999 р. № 1240/99.2. Складання Заявником кваліфікаційних іспитів є необхідні умовою для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (далі —| Свідоцтво). Кваліфікаційні іспити — це перевірка теоретичних і практичних знань Заявника в галузі законодавства, історії адвокатури, вміння правильно застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності адвоката.3. Заявник повинен виявити добрі знання з усіх питань, включених до білета

з усного іспиту та скласти правові документи, зазначені у білеті з письмового іспитуПри прийнятті кваліфікаційних іспитів атестаційна палата КДКА (далі — Палата) повинна виходити з того, що Заявник відразу ж після отримання Свідоцтва буде надавати правову допомогу фізичним та юридичним особам. Тому невмінняЗаявника практично застосовувати теоретичні знання, незнання ним теоретичних і практичних положень чинного законодавства, невміння складати правові до-і- менти повинні бути підставою для відмови у виданні Свідоцтва.Не повинні прийматися до уваги аргументи Заявників при незнанні окремих питань білетів і невмінні складання правових документів, що вони будуть займатися лише окремими справами чи окремими видами адвокатської діяльності. Адвокат мусить бути високоосвіченим фахівцем в усіх галузях права і тому виявлені знання мають бути достатньо високими, щоб допустити його до адвокатської діяльності.II. Прийняття документів від заявників4. Заявник подає заяву про допуск до складання кваліфікаційних іспитів, нотаріально посвідчені документи про вищу юридичну освіту, підтвердження про стаж роботи за спеціальністю юриста або помічника адвоката не менше двох років, а також пред'являє паспорт громадянина України.Голова (його заступники) або за його (їх) дорученням — інші члени Палати регіональної КДКА (далі — Комісія) приймають від Заявника документи, передбачені частиною 1 цього пункту та пунктом 29 Положення про КДКА (далі — Положення).При цьому голова комісії, або його заступники перевіряють достовірність поданих документів. Зокрема, чи посвідчено копію диплома нотаріусом, а документи про стаж — керівником організації, в якій працював Заявник. У разі потреби зазначені особи проводять необхідну додаткову перевірку представлених документів щодо освіти, трудової діяльності, судимості працівника, його громадянства, про місце роботи та посади на час подачі заяви, місце реєстрації мешкання.Відповідальність за достовірність поданих документів несе Заявник.Голова КДКА несе особисту відповідальність за повноту і об'єктивність перевірки документів і при наявності сумнівів щодо достовірності і повноти поданих документів передає свій висновок на розгляд Палати, яка приймає остаточне рішення.Документом, який підтверджує наявність вищої юридичної освіти слід вважати диплом вищого учбового закладу 3—4 ступеня акредитації за спеціальністю «правознавство», з присвоєнням кваліфікації «спеціаліст», «магістр».У стаж роботи за спеціальністю юриста включаються перебування на посадах судді, прокурора, слідчого, юрисконсульта, нотаріуса, а також інших посадах, які відповідно до кваліфікаційних вимог потребують наявності вищої юридичної освіти, як підстави для заняття такої посади. Цей стаж набувається після здобуття вищої юридичної освіти з присвоєнням кваліфікації не нижче бакалавра, факт Набуття якої підтверджується відповідним дипломом.У випадку сумнівів щодо акредитації навчального закладу, в якому здобував вишку юридичну освіту заявник, або щодо набуття ним стажу роботи за спеціальністю юриста, голова комісії (палати) мають звернутися до відповідних установ за належними підтвердженнями. В усіх сумнівних випадках КДКА мають звертатися до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури для отриманнявідповідних роз'яснень.Заява подається за місцем реєстрації місця проживання Заявника. Складання кваліфікаційних іспитів не за місцем реєстрації Заявника дозволяється лише за рішенням ВККА.5. Після виконання вимог абзацу 3 п. 4 цього Порядку подані документи реєструються секретарем Палати у журналі реєстрації заяв. Претенденту видається під розписку Програма складання кваліфікаційних іспитів, затверджена ВККА, з умовою, щоб на підготовку до іспиту Заявник мав не менше 30 діб. За проханням Заявника цей термін може бути скороченим.Програма іспитів видається заявнику після сплати на рахунок Комісії суми одноразового внеску, встановленого ВККА на організаційно-технічне забезпечену діяльності КДКА. Якщо Заявник просить про зменшення розміру оплати за складання кваліфікаційних іспитів або про звільнення його від такої оплати, та роз'яснюється його право звернутися за вирішенням цього питання до ВККА При поданні такої заяви питання про допуск до складання кваліфікаційних іспитів вирішується Комісією після отримання рішення ВККА, прийнятого за заявою Заявника.III. Розгляд заяв Палатою6. У визначений відповідно до частини 1 пункту 5 цього Порядку день і час проводиться засідання атестаційної Палати, яка розглядає заяву. Воно є повноважним, коли на ньому присутні не менше 2/3 членів Палати (вісім і більше членів Палати).У засіданні з дорадчим голосом з дозволу Палати можуть брати участь члени Дисциплінарної палати, інші особи, вказані в Положенні про КДКА.На засіданні головуючий доповідає членам Палати про документи, подані Заявником, передає їх для обов'язкового ознайомлення всім членам Палати.Члени Палати можуть ставити Заявнику запитання щодо його освіти, трудової діяльності, місця фактичного проживання, мотивів що спонукали його займатись адвокатською діяльністю, намірів щодо можливої спеціалізації, організаційної форми майбутньої адвокатської діяльності тощо. З'ясування цих питань не є кваліфікаційним іспитом і передує прийняттю палатою рішення про допуск до складання кваліфікаційного іспиту, або відмові у такому допуску.Головуючий представляє Заявнику всіх членів Палати, роз'яснює йому право їх відводу згідно з пунктом 22 Положення, що Заявник підтверджує особистим підписом. Заява про відвід може бути усна чи письмова.Член Палати має право заявити самовідвід, який вирішується в порядку, пе- редбаченому пунктом 22 Положення.Відвід (самовідвід) задовольняється, коли за нього проголосувала більшість членів Палати, присутніх на засіданні, або при рівності голосів.Коли відвід (самовідвід) заявлено декільком членам Палати, що позбавляє можливості розглянути заяву у правомочному складі, та у випадку відводу всьому складу Палати, матеріали Заявника надсилаються голові ВККА для вирішення питання про направлення їх для розгляду іншою регіональною комісією.7. Головуючий ставить на голосування питання про можливість допуску Заявника до складання кваліфікаційних іспитів. Рішення про допуск Заявника до складання кваліфікаційних іспитів або відмову у допуску приймаються більшістю членів Палати (не менше шести голосів за або проти). Це рішення має відповідати вимогам п. 25 Положення про КДКА.Відмова у допуску до складання кваліфікаційних іспитів можлива при виявленні перешкод для заняття адвокатською діяльністю, передбачених Законом України «Про адвокатуру».Рішення про відмову у допуску до складання кваліфікаційного іспиту видається Заявнику у триденний строк і в місячний термін може бути оскаржено до ВККА, або до суду.IV. Прийняття кваліфікаційних іспитів8. Після допуску Заявника до складання кваліфікаційних іспитів головуючий пропонує Заявнику один з білетів письмового іспиту, відповідно до Програми складання кваліфікаційних іспитів, що складається першим.Заявнику надається до трьох годин часу на складання правових документів. При цьому Заявнику дозволяється користуватися офіційними текстами Кодексів України, наданих Палатою.Після спливу встановленого на складання правових документів часу, Заявник здає роботу з письмового іспиту головуючому, який доручає її перевірку членам Палати, після чого Палата приступає до усного іспиту.Письмовий іспит має оцінюватись за двома критеріями: задовільно, або незадовільно.9. Заявнику надається не більше однієї години на підготовку усних відповідей.Усна відповідь зараховується у випадку, коли Заявник задовільно на всі питання білета.10. Іспит починається з того, що головуючий оголошує запитання білета, після чого Заявник відповідає на нього.Після того як відповідь закінчено, члени Палати мають право поставити Заявнику додаткові запитання. До протоколу заносяться усі запитання та відповіді на них.КДКА дозволяється використовувати аудіозапис під час складання кваліфікаційних іспитів.11. За наслідками складання кваліфікаційних іспитів члени Палати вносять пропозиції про видачу Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю або про відмову у видачі такого Свідоцтва. Пропозиції голосуються в порядку надходження. Інші пропозиції на голосування не ставляться, як такі, що не передбачені Положенням про КДКА. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загальної кількості членів Палати (не менше шести членів Палати). Рішення приймається у відсутності заявника.12. У випадку відмови Заявнику у видачі Свідоцтва йому роз'яснюється порядок і терміни оскарження рішення Палати, передбачені п. 26 Положення про КДКА. Після закінчення іспиту атестаційна палата передає всі матеріали у КДКА. Голова КДКА призначає спільне засідання обох палат, на якому заявнику, який успішно склав кваліфікаційні іспити, за рішенням КДКА, протягом одного місяця видається Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, під час отримання якого він приймає Присягу адвоката України. У разі відмови прийняти Присягу або якщо на час прийняття Присяги адвоката України будуть існувати обмеження, встановлені ст. 2 Закону України «Про адвокатуру», Свідоцтво анулюється рішенням КДКА.14. Засідання атестаційної Палати має проводитись не рідше ніж один раз на місяць. Кількість осіб, які будуть складати іспити на черговому засіданні палати, визначається її головою.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук