Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1 1.21. Дисциплінарна відповідальність адвоката. Правові засади та види дисциплінарних стягнень. Умови та порядок порушення і дисциплінарного провадження про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Порядок та строки оскарження дисциплінарни

1.21. Дисциплінарна відповідальність адвоката. Правові засади та види дисциплінарних стягнень. Умови та порядок порушення і дисциплінарного провадження про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Порядок та строки оскарження дисциплінарни

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1
531

1.21. Дисциплінарна відповідальність адвоката. Право­ві засади та види дисциплінарних стягнень. Умови та поря­док порушення і дисциплінарного провадження про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Порядок та строки оскарження дисциплінарних стягнень.

Адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності за пору­шення Правил адвокатської етики його помічником, якщо адвокат:

не забезпечив ознайомлення останнього з Правилами адвокатської етики;

не здійснював належного контролю за діями помічника, залученого ним до виконання окремих робіт за дорученням, передбаченим угодою між адвокатом і клієнтом про надання правової допомоги;

своїми розпорядженнями і порадами або особистим прикладом сприяв порушенню помічником Правил адвокатської етики.

Адвокат, який є керівником адвокатського об'єднання (адвокати — члени колегіального керівного органу адвокатського об'єднання), може бути притягну­тий до дисциплінарної відповідальності, а також за прийняття ним (ними) рішень, які тягнуть порушення Правил адвокатської етики.

При застосуванні дисциплінарних стягнень за порушення Правил адвокатсь­кої етики дисциплінарні органи адвокатури мають виходити із загальних засад юридичної відповідальності, зокрема повинні застосовувати заходи дисциплінар­ної відповідальності лише за винні порушення. Щодо відносин дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості.

У випадках, коли в конкретній ситуації адвокату важко визначити варіант поведінки, який у певних обставинах відповідав би нормам Правил адвокатської етики, він може звернутися за роз'ясненням до відповідного регіонального дисциплінарного органу адвокатури.

Дії адвоката, що відповідають роз'ясненню регіонального дисциплінарного органу

адвокатури, не можуть бути поставлені йому за провину і тягти накладен­ня дисциплінарною стягнення.

У разі грубого порушення адвокатом вимог Закону України «Про адвокатуру», інших актів законодавства і Присяги адвоката України кваліфікаційно-дис­циплінарна комісія рішення про припинення адвокатської діяльності та про анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю приймає на підставі рішення дисциплінарної палати тієї ж комісії про накладання відпо­відного дисциплінарного стягнення. Якщо комісія не погодиться з рішенням палати, вона може його скасувати і повернути справу на новий розгляд в дисциплінарну палату з поновленням строку розгляду справи або своїм рішенням закрити дисциплінарну справу.

Питання про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності вирішує дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, яка роз­глядає порушені з цих питань справи, приймає рішення про застосування дисциплінарного стягнення або про відмову у притягненні адвоката до дис­циплінарної відповідальності.

Право порушення дисциплінарного провадження належить голові дисцип­лінарної палати, а в разі його відсутності — заступникові голови, який поперед­ньо розглядає інформацію, що стосується підстав притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, знайомить його з цією інформацією і вимагає від нього письмове пояснення.

Дисциплінарне стягнення до адвоката застосовується безпосередньо за вияв­ленням проступку, але не пізніш як через місяць з дня його виявлення, не рахую­чи часу хвороби адвоката або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладено пізніш як через шість місяців з дня вчинення проступку.

Справа про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності повин­на бути розглянута не пізніш як у місячний строк з дня її порушення.

За порушення вимог Закону України «Про адвокатуру», інших актів законо­давства України, що регулюють діяльність адвокатури, і Присяги адвоката Ук­раїни рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії до адвоката можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення:

попередження;

зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на строк до одного року;

анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

Дисциплінарна палата може закрити дисциплінарну справу, якщо під час роз­гляду справи переконається у необґрунтованості скарги (заяви, постанови, ухва­ли) та відсутності підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, або у недоцільності накладення на нього дисциплінарного стяг­нення за вчинений ним проступок, або визнає, що вчинене виходить за межі дис­циплінарної відповідальності адвокатів.

До початку розгляду справи, в разі потреби, провадиться додаткова перевірка підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, яку голо­ва доручає одному з членів дисциплінарної палати. При цьому можуть бути ви­требувані додаткові документи і матеріали.

Під час розгляду справи участь адвоката, який притягається до дисциплінар­ної відповідальності, є обов'язковою. Повторна неявка адвоката без поважних причин не перешкоджає розглядові справи у його відсутності. У ході засідання адвокат, який притягається до дисциплінарної відповідальності, має право в будь-який момент заявляти клопотання і давати додаткові пояснення. За розсу­дом дисциплінарної палати можуть бути заслухані повідомлення інших осіб, запрошених з ініціативи як адвоката, так і палати, оголошені документи і досліджені інші матеріали, що є у справі, і ті, що подані додатково. Рішення ви­носиться у відсутності адвоката, щодо якого порушено дисциплінарну справу.

Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення адвоката не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, він вважається таким, що не піддавався дисциплінарному стягненню. Дисциплінарна палата може після закінчення не менш як шести місяців з дня накладання стягнення зняти його достроково при бездоганній поведінці адвоката і сумлінному ставленні до вико­нання своїх обов'язків.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук