Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1 6.11. Зміст і форма позовної заяви. Наслідки подання позовної заяви, що не відповідає вимогам закону. Підготовка адвоката до складання позовної заяви.

6.11. Зміст і форма позовної заяви. Наслідки подання позовної заяви, що не відповідає вимогам закону. Підготовка адвоката до складання позовної заяви.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1
305

6.11. Зміст і форма позовної заяви. Наслідки подання позовної заяви, що не відповідає вимогам закону. Підготов­ка адвоката до складання позовної заяви.

Позовна заява подається в письмовій формі і повинна містити:

найменування суду, до якого подається заява;

ім'я (найменування) позивача і відповідача, а також ім'я представника по­зивача, якщо позовна заява подається представником, їх місце проживання або місцезнаходження, поштовий індекс, номер засобів зв'язку, якщо такий відомий;

зміст позовних вимог;

ціну позову щодо вимог майнового характеру;

виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;

зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування;

перелік документів, що додаються до заяви.

Позовна заява підписується позивачем або його представником із зазначен­ням дати її подання.

До позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору та оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

У разі пред'явлення позову особами, які діють на захист прав, свобод та інте­ресів іншої особи, в заяві повинні бути зазначені підстави такого звернення.

Якщо позовна заява подається представником позивача, до позовної заяви до­дається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження.

Позовна заява, подана після забезпечення доказів або позову, повинна місти­ти, крім зазначеного у ч. 2 ст. 119 ЦПК України, відомості про забезпечення доказів або позову.

Суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викла­дених вище, або не сплачено судовий збір чи не оплачено витрати на інфор­маційн

о-технічне забезпечення розгляду справи, постановляє ухвалу, в якій зазначаються підстави залишення заяви без руху, про що повідомляє позивача і надає йому строк для усунення недоліків.

Якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк виконає вимо­ги суду, сплатить суму судового збору, а також оплатить витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, позовна заява вважається поданою в день первісного її подання до суду. Інакше заява вважається неподаною і повертається позивачеві.

Крім цього, заява повертається у випадках, коли:

позивач до відкриття провадження у справі подав заяву про повернення йо­му позову;

заяву подано недієздатною особою;

заяву від імені позивача подано особою, яка не має повноважень на веден­ня справи;

справа не підсудна цьому суду;

подана заява про розірвання шлюбу під час вагітності дружини або до досяг­нення дитиною одного року без дотримання вимог, встановлених Сімейним ко­дексом України.

Про повернення позовної заяви суддя постановляє ухвалу.

Повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню із заявою до суду, якщо перестануть існувати обставини, що стали підставою для повернен­ня заяви.

Суддя відкриває провадження у цивільній справі не інакше як на підставі заяви, поданої і оформленої в порядку, встановленому ЦПК України. Суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо:

заява не підлягає розгляду в судах у порядку цивільного судочинства;

є таке, що набрало законної сили, рішення чи ухвала суду про закриття про­вадження у справі у зв'язку з відмовою позивача від позову або укладенням миро­вої угоди сторін у спорі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав. Відмова від позову не позбавляє другу сторону права пред'яви­ти такий самий позов до особи, яка відмовилася від позову;

у провадженні цього чи іншого суду є справа зі спору між тими самими сто­ронами, про той самий предмет і з тих самих підстав;

є рішення третейського суду, прийняте в межах його компетенції, щодо спо­ру між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, за винятком випадків, коли суд відмовив у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду або скасував рішення третейського суду і розгляд справи в тому ж третейському суді виявився неможливим;

після смерті фізичної особи, а також у зв'язку з припиненням юридичної особи, які є однією зі сторін у справі, спірні правовідносини не допускають правонаступництва.

Питання про відкриття провадження у справі або про відмову у відкритті про­вадження у справі суддя вирішує не пізніше десяти днів з дня надходження заяви до суду або закінчення строку, встановленого для усунення недоліків.

Про відкриття провадження у справі чи відмову у відкритті провадження у справі суддя постановляє ухвалу. В ухвалі про відкриття провадження у справі за­значаються:

найменування суду, прізвище та ініціали судді, який відкрив провадження у справі, номер справи;

ким і до кого пред'явлено позов;

зміст позовних вимог;

час і місце попереднього судового засідання;

пропозиція відповідачу подати в зазначений строк письмові заперечення проти позову та посилання на докази, якими вони обґрунтовуються.

Ухвала про відмову у відкритті провадження у справі повинна бути невідклад­но надіслана позивачеві разом із заявою та всіма доданими до неї документами.

Відмова у відкритті провадження у справі перешкоджає повторному звернен­ню до суду з таким самим позовом.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук