Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1 6.12. Фіксування судового процесу. Протокол судового засідання. Робота адвоката з протоколом судового засідання.

6.12. Фіксування судового процесу. Протокол судового засідання. Робота адвоката з протоколом судового засідання.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1
238

6.12. Фіксування судового процесу. Протокол судового засі­дання. Робота адвоката з протоколом судового засідання.

Суд під час судового розгляду справи здійснює повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Фіксування судового засідання технічним засобом здійснює секретар судово­го засідання або за розпорядженням головуючого інший працівник апарату суду.

Повне або часткове відтворення технічного запису судового засідання здійснюється на вимогу особи, яка бере участь у справі, або за ініціативою суду.

Носій інформації, на який здійснювався технічний запис судового засідання (касета, дискета тощо), є додатком до журналу судового засідання і після закінчення судового засідання приєднується до матеріалів справи.

За клопотанням особи, яка бере участь у справі, може бути за плату здійснено повне або часткове роздрукування технічного запису судового засідання за роз­порядженням головуючого. Особа, яка бере участь у справі, має право отримати копію інформації з носія, на який здійснювався технічний запис цивільного процесу.

Розмір плати за роздрукування технічного запису судового засідання встанов­люється Кабінетом Міністрів України.

Одночасно з проведенням фіксування технічними засобами секретарем судо­вого засідання ведеться журнал судового засідання.

У журналі судового засідання зазначаються такі відомості:

рік, місяць, число і місце судового засідання;

найменування суду, який розглядає справу, прізвище та ініціали судді, сек­ретаря судового засідання;

справа, що розглядається, імена (найменування) сторін та інших осіб, що беруть участь у справі;

порядковий ном

ер вчинення процесуальної дії;

назва процесуальної дії;

час вчинення процесуальної дії;

інші відомості, визначені ЦПК України.

Журнал судового засідання ведеться секретарем судового засідання та підпи­сується ним невідкладно після судового засідання і приєднується до справи.

Особи, які беруть участь у справі, мають право ознайомитися із технічним за­писом судового засідання, журналом судового засідання та протягом семи днів з дня проголошення рішення у справі подати до суду письмові зауваження щодо неповноти або неправильності їх запису.

Головуючий розглядає зауваження щодо технічного запису судового засідання та журналу судового засідання, про що постановляє відповідну ухвалу.

У разі пропуску строку подання зауважень і відсутності підстав для його по­новлення головуючий залишає їх без розгляду.

Зауваження щодо технічного запису судового засідання чи журналу судового засідання повинні бути розглянуті не пізніше п'яти днів з дня їх подання.

Під час вчинення окремої процесуальної дії поза судовим засіданням скла­дається протокол. При його складанні можуть застосовуватися технічні засоби.

У протоколі вчинення окремої процесуальної дії зазначаються такі відомості:

рік, місяць, число і місце вчинення процесуальної дії;

час початку вчинення процесуальної дії;

найменування суду, який розглядає справу, прізвище та ініціали судді, сек­ретаря судового засідання;

справа, що розглядається, імена (найменування) сторін та інших осіб, які беруть участь у справі;

відомості про явку осіб, які беруть участь у справі, експертів, спеціалістів, перекладачів, свідків;

відомості про роз'яснення сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, їх процесуальних прав та обов'язків;

усі розпорядження головуючого та постановлені ухвали;

заяви і клопотання сторін та інших осіб, які беруть участь у справі;

основний зміст пояснень сторін, третіх осіб, їх представників та інших осіб, Пі беруть участь у справі, а також показання свідків, усне роз'яснення експерта­ми своїх висновків і відповідей на поставлені їм додаткові питання; консультацій та висновків спеціалістів;

докази, а в разі якщо докази не додаються до справи, — номер, дата та зміст письмових доказів, опис доказів;

час закінчення вчинення процесуальної дії;

інші відомості, визначені ЦПК України.

Протокол повинен бути оформлений не пізніше наступного дня після вчинен­ня окремої процесуальної дії. Протокол приєднується до справи.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук