Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1 6.22. Зупинення та закриття провадження у справі. Залишення заяви без розгляду. Надання адвокатом правової допомоги у таких ситуаціях.

6.22. Зупинення та закриття провадження у справі. Залишення заяви без розгляду. Надання адвокатом правової допомоги у таких ситуаціях.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1
275

6.22. Зупинення та закриття провадження у справі. Залишення заяви без розгляду. Надання адвокатом правової допомоги у таких ситуаціях.

Суд зобов'язаний зупинити провадження у справі у разі:

смерті або оголошення фізичної особи померлою, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво;

злиття, приєднання, поділу, перетворення юридичної особи, яка була сто­роною у справі;

перебування позивача або відповідача у складі Збройних Сил України або інших утворених відповідно до закону військових формувань, що переведені на воєнний стан;

неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розгля­дається в порядку конституційного, цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства;

призначення або заміни законного представника у випадках, передбачених відповідними положеннями Кодексу.

З питань, зазначених вище, суд постановляє ухвалу.

Суд може за заявою особи, яка бере участь у справі, а також з власної ініціати­ви зупинити провадження у справі у випадках:

перебування сторони на строковій військовій службі або альтернативній (невійськовій) службі не за місцем проживання;

захворювання сторони, підтвердженого медичною довідкою, що виключає можливість явки до суду протягом тривалого часу;

перебування сторони у тривалому службовому відрядженні;

розшуку відповідача у разі неможливості розгляду справи за його відсутності;

призначення судом експертизи.

Суд не зупиняє провадження у випадках, якщо відсутня сторона веде справу через свого представника. З цих питань суд також постановляє ухвалу.

Провадження у справі відновлюється ухвалою суду за заявою особи, яка бере участь у

справі, або з ініціативи суду після усунення обставин, що викликали його зупинення. З дня відновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується.

Суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо:

справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства;

набрали законної сили рішення суду або ухвала суду про закриття провад­ження у справі у зв'язку з відмовою позивача від позову або укладенням мирової угоди сторін, ухвалені або постановлені з приводу спору між тими самими сторо­нами, про той самий предмет і з тих самих підстав;

позивач відмовився від позову і відмова прийнята судом;

сторони уклали мирову угоду і вона визнана судом;

є рішення третейського суду, прийняте в межах його компетенції, з приво­ду спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, за винятком випадків, коли суд відмовив у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду або повернув справу на новий розгляд до третейського суду, який ухвалив рішення, але розгляд справи у тому самому третейському суді виявився неможливим;

померла фізична особа, яка була однією із сторін у справі, якщо спірні пра­вовідносини не допускають правонаступництва;

ліквідовано юридичну особу, яка була однією із сторін у справі.

Про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу.

У разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається. Наявність ухвали про закриття провадження у зв'язку з при­йняттям відмови позивача від позову не позбавляє відповідача в цій справі права на звернення до суду за вирішенням цього спору.

Суд постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду, якщо:

заяву подано особою, яка не має цивільної процесуальної дієздатності;

заяву від імені заінтересованої особи подано особою, яка не має повнова­жень на ведення справи;

належним чином повідомлений позивач повторно не з'явився в судове засідання без поважних причин або повторно не повідомив про причини неявки, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності;

спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав розглядається в іншому суді;

позивач подав заяву про залишення позову без розгляду;

між сторонами укладено договір про передачу спору на вирішення до тре­тейського суду і від відповідача надійшло до початку з'ясування обставин у справі та перевірки їх доказами заперечення проти вирішення спору в суді;

особа, в інтересах якої у встановлених законом випадках відкрито провад­ження у справі за заявою іншої особи, не підтримує заявлених вимог і від неї надійшла відповідна заява;

провадження у справі відкрито за заявою, поданою без додержання вимог щодо змісту й форми заяви, та не було сплачено судовий збір чи не було оплачено витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи і позивач не усунув цих недоліків у встановлений судом строк;

позивач до закінчення розгляду справи покинув судове засідання і не подав до суду заяви про розгляд справи за його відсутності.

Особа, заяву якої залишено без розгляду, після усунення умов, що були підста­вою для залишення заяви без розгляду, має право звернутися до суду повторно.

Питання, пов'язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопотання та за­яви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення або закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду у випадках, встановлених ЦПК України, вирішуються судом шляхом постановлення ухвал.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук