8.15. Попередній розгляд справи.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1
87

8.15. Попередній розгляд справи.

У справі, що надійшла від прокурора, суддя з'ясовує щодо кожного з обвину­вачених такі питання:

чи підсудна справа суду, на розгляд якого вона надійшла;

чи немає підстав для закриття справи або її зупинення;

чи складено обвинувальний висновок відповідно до вимог КПК України;

чи немає підстав для зміни, скасування або обрання запобіжного заходу;

чи не було допущено під час порушення справи, провадження дізнання або досудового слідства таких порушень вимог КПК України, без усунення яких справа не може бути призначена до судового розгляду.

За клопотанням прокурора, обвинуваченого, його захисника чи законного представника, потерпілого чи його представника суддя з'ясовує також питання про те, чи немає підстав для притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб.

За клопотанням прокурора, потерпілого чи його представника суддя з'ясовує також питання про те, чи немає підстав для кваліфікації дій обвинуваченого за статтею КК України, яка передбачає відповідальність за більш тяжкий злочин чи для пред'явлення йому обвинувачення, яке до цього не було пред'явлено.

Попередній розгляд справи здійснюється суддею одноособово з обов'язковою участю прокурора. Про день досудового розгляду справи повідомляються також інші учасники процесу, однак їх неявка не перешкоджає розгляду справи.

Попередній розгляд справи починається з доповіді прокурора щодо можли­вості призначення справи до судового розгляду. Прокурор висловлює свою думку щодо клопотань, заявлених іншими учасниками судового розгляду. Постанова судці виноситься в нарадчій кімнаті.

При попередньому розгляді справи ведеться протокол.

Справа

повинна бути призначена до досудового розгляду не пізніше десяти діб, а у разі складності справи — не пізніше тридцяти діб з дня надходження її до суду.

За результатами досудового розгляду справи суддя своєю постановою приймає одне з таких рішень:

про призначення справи до судового розгляду;

про зупинення провадження у справі;

про повернення справи прокуророві;

про направлення справи за підсудністю;

про закриття справи;

про повернення справи на додаткове розслідування.

За наявності достатніх підстав для розгляду справи в судовому засіданні суддя, не вирішуючи наперед питання про винуватість, виносить постанову про призна­чення справи до судового розгляду.

У постанові повинні бути зазначені: місце і дата її винесення, посада і прізви­ще судді, прізвище, ім'я і по батькові обвинуваченого, підстави призначення справи до розгляду, стаття КК України, за якою пред'явлено обвинувачення, та рішення з інших питань, пов'язаних з підготовкою справи до розгляду.

Постанова судді оскарженню не підлягає, на неї не може бути внесено подан­ня прокурором.

При попередньому розгляді справи суддя з власної ініціативи чи за клопотан­ням прокурора, обвинуваченого, його захисника чи законного представника, по­терпілого, позивача, відповідача або їх представників своєю постановою повертає справу на додаткове розслідування у випадках, коли під час порушення справи, провадження дізнання або досудового слідства були допущені такі порушення вимог КПК України, без усунення яких справа не може бути призначена до судо­вого розгляду.

За клопотанням прокурора, обвинуваченого, його захисника чи законного представника суддя вправі повернути справу на додаткове розслідування для притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, якщо окремий роз­гляд справи щодо них неможливий. За клопотанням прокурора, потерпілого чи його представника суддя може повернути справу на додаткове розслідування і у випадках наявності підстав для кваліфікації дій обвинуваченого за статтею КК України, яка передбачає відповідальність за більш тяжкий злочин, чи для пред'явлення йому обвинувачення, яке до цього не було пред'явлено.

У постанові суддя зазначає підстави повернення справи на додаткове розслі­дування і може вказати, які слідчі дії повинні бути проведені при додатковому розслідуванні. В постанові також повинно бути вирішено питання про запобіж­ний захід щодо обвинуваченого.

Копія постанови протягом трьох діб після її винесення надсилається сторонам.

На постанову протягом семи діб з дня її винесення сторони можуть подати апеляції до апеляційного суду, а якщо справа розглядається по першій інстанції апеляційним судом — касаційні подання чи скарги до касаційного суду.

Коли при попередньому розгляді справи з'ясується, що обвинувачений зник і місцеперебування його невідоме, суддя виносить постанову про зупинення про­вадження у справі до розшуку обвинуваченого.

У разі захворювання обвинуваченого, що виключає можливість його участі в судовому розгляді справи, суддя своєю постановою зупиняє провадження у справі до його видужання.

Встановивши, що справа не підсудна суду, на розгляд якого вона надійшла, суддя виносить постанову про направлення справи за підсудністю.

Постанова про зупинення справи чи направлення її за підсудністю оскаржен­ню не підлягає, на неї не може бути внесено подання прокурором.

Суддя своєю постановою повертає справу прокурору у разі, якщо прокурором були суттєво порушені вимоги КПК України, для усунення виявлених порушень.

Постанова про повернення справи прокурору оскарженню не підлягає, на неї може бути внесення подання прокурором.

Стаття 251 Кодексу передбачає особливості досудового розгляду у справах, які порушуються за скаргою потерпілого. Скарга потерпілого повинна відповідати вимогам, які встановлені Кодексом щодо обвинувального висновку.

Суддя, одержавши від потерпілого скаргу з проханням порушити справу, приймає одне із таких рішень:

залишає скаргу без розгляду, якщо вона не відповідає вимогам, зазначеним у ч. 1 цієї статті, та повертає її особі, яка подала скаргу;

за наявності для того підстав відмовляє в порушенні кримінальної справи або надсилає її за належністю прокурору;

за наявності достатніх даних, які вказують на вчинення злочину, передбаче­ного ч. 1 ст. 27 Кодексу, порушує кримінальну справу і призначає її до розгляду.

Підсудному не пізніше як за три доби до дня слухання справи повинна бути вручена копія скарги потерпілого, копія постанови судді про порушення кримінальної справи та повістка про виклик його в судове засідання.

На постанову про відмову в порушенні кримінальної справи протягом семи діб з дня її винесення особа, яка подала скаргу, вправі подати апеляцію до апе­ляційного суду.

Прийнявши рішення про призначення справи до судового розгляду, суддя вирішує такі питання:

про призначення захисника у випадках, коли його участь у справі є обов'язковою;

про зміну, скасування або обрання запобіжного заходу;

про визнання особи законним представником обвинуваченого, по­терпілою, відповідачем, представником потерпілого, позивача, відповідача, якщо рішення про це не було прийняте під час розслідування справи;

про визнання потерпілого цивільним позивачем, якщо позов не був заявле­ний під час розслідування справи;

про список осіб, які підлягають виклику в судове засідання, та витребуван­ня додаткових доказів;

про заходи щодо забезпечення цивільного позову;

про виклик у необхідних випадках перекладача;

про розгляд справи у відкритому чи закритому судовому засіданні;

про день і місце судового розгляду справи;

всі інші питання, які стосуються підготовчих до суду дій.

За наявності підстав вважати, що в стадії судового розгляду будуть досліджува­тися лише деякі докази або вони не будуть досліджуватися взагалі, суддя вправі викликати в судове засідання лише тих осіб чи витребувати лише ті докази, про допит чи дослідження яких надійшли клопотання від учасників судового розгляду.

Суддя не вправі відмовити учасникам судового розгляду у дослідженні в стадії судового розгляду доказів, якщо вони є належними і допустимими.

Копія обвинувального висновку і повістка про виклик до суду вручаються підсудному під розписку не пізніше як за три доби до дня розгляду справи в суді. У копіях обвинувального висновку та додатках до нього, що вручаються підсуд­ному, з метою забезпечення безпеки осіб, які підлягають виклику в судове засідання, їх адреси не зазначаються.

Якщо зазначені в цій статті документи складено мовою, якою не володіє підсудний, вони вручаються підсудному перекладеними на його рідну мову або іншу мову, якою він володіє.

Всі інші особи повідомляються про день розгляду справи в суді в той самий строк.

Свідки, експерти, перекладачі викликаються до суду повісткою. Особи, щодо яких були застосовані заходи безпеки, викликаються в судове засідання виключ­но через орган, який здійснює ці заходи.

Якщо підсудний неповнолітній, то копія обвинувального висновку вручається йому і його законному представникові.

Після призначення справи до судового розгляду суддя повинен забезпечити прокуророві, підсудному, його захисникові, потерпілому, цивільному позивачеві і їх представникам, коли вони про це заявляють клопотання, можливість ознайо­митися з матеріалами справи, а цивільному відповідачеві і його представникові — з матеріалами, що стосуються цивільного позову. Зазначені особи мають право робити з матеріалів необхідні виписки.

Матеріали про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, для ознайомлення не пред'являються.

Справа повинна бути призначена до розгляду в суді не пізніше десяти діб, а у ви­падках складності справи — не пізніше двадцяти діб з дня досудового її розгляду.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук