Головна Монографії та посібники Адміністративне право Правова регламентація адміністративного затримання 1. Аналіз порушень вимог адміністративного законодавства щодо затримання правопорушників

1. Аналіз порушень вимог адміністративного законодавства щодо затримання правопорушників

Адміністративне право - Правова регламентація адміністративного затримання
198

1. Аналіз порушень вимог адміністративного законодавства щодо затримання правопорушників

Доповідна записка штабу МВС України Міністру внутрішніх справ "Про стан адміністративної діяльності органів внутрішніх справ України, її приоритетні напрями та вплив результатів на злочинність в Україні" проникнуга занепокоєнням тим станом, що склався при провадженні у справах про адміністративні правопорушення посадовими особами ор­ганів внутрішніх справ, які несуть основне навантаження в цьому.

Діяльність міліції часто пов'язана з застосуванням заходів адмініст­ративного примусу з метою забезпечення провадження про адміністра­тивні правопорушення. За останній час в Україні, також і в Одеській області, спостерігається сішка тенденція щорічного зростання кількос­ті скоєних адміністративних правопорушень та осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності. Так, у 1991 р. було притягнуто до адміністративної відповідальності 8 646 571 осіб, у 1992 р, - 10328834, у 1993 р. - 12 411 643, у 1994 р. -14 243 524, у 1995 р. - 22 483 600.

У 1996-2001 рр. кількість вчинених правопорушень, а також осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності, залишалася на ви­сокому рівні. При цьому слід зауважити, що дані, які ввійшли до офіційної статистики, включають тільки виявлені правопорушення, яким дана офіційна оцінка (винні особи, притягнуті до адміністративної відповідальності, або винесені постанови про закриття справи), без врахування латентної адміністративної деліктності.

Таке становище потребує від органів внутрішніх справ та посадових осіб, які застосовують законодавство про адміністративні правопору­шення, глибоких знань провадження у справах про адміністративні правопорушення з метою правильної кваліфікації протиправних діянь, правильного оформлення адміністративних матеріалів, а також забез­печ

ення законності при застосуванні засобів впливу за скоєння адмініс­тративних правопорушень.

Аналіз практики застосування міліцією норм адміністративного за­конодавства, зокрема, збирання та застосування доказів, оформлення протоколів про адміністративні правопорушення, їх розгляд і прийнят­тя рішень, виконання постанов про накладення адміністративних стяг­нень, а також застосування заходів адміністративного примусу свідчать про те, що працівники міліції не завжди дотримуються вимог, які вису­ваються при здійсненні провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Допущені порушення виявляються при проведенні загального та спеціального контролю з боку МВС України, У МВС в областях, а та­кож здійснення нагляду за дотриманням адміністративного законодавства органами прокуратури. Зокрема прокуратурою Одеської області тільки за 1996 р. у райвідділах внутрішніх справ м. Одеси та області виявлено 283 випадки порушень, з яких винесено 65 протестів, Зі по­дання, 1 припис, 185 постанов про порушення адміністративних прова­джень, 1 постанова про порушення дисциплінарного провадження.

Найбільш типовими порушеннями при провадженні у справах про адміністративні правопорушення із загалу виявлених є:

1. Нехтування вимогами ст. 256 КУАП при оформленні адміністра­тивних протоколів. Не вказуються дати складання протоколів, час ско­єння правопорушення; не в повній мірі відбиваються анкетні дані про порушника; відсутні посилання на статті КУАП, які порушені, не запи­сані пояснення, прізвища та адреси свідків, потерпілих, а також не ро­з'яснюються права та обов'язки, передбачені ст. 268 КУАП.

2. При застосуванні адміністративного затримання, яке є тимчасо­вим обмеженням свободи правопорушників і зв'язане з примусовим утриманням їх протягом встановленого законом часу в спеціальних приміщеннях ОВС, не дотримуються вимоги ст. 261 КУАП. У протоко­лах про адміністративне затримання не відображаються такі відомості: дата та місце його складання, посада, прізвище та ініціали особи, яка склала протокол; час та мотиви затримання: відсутні також підписи по­садової особи, яка склала протокол, та затриманого; а іноді і сам прото­кол не складається. Такі вади зустрічаються в роботі посадових осіб міськрайвідділів.

3. Не дотримується передбачений законом України "Про міліцію" (ст. 11 п. 5) а також ст. 263 КУАП термін адміністративного затриман­ня осіб, який не може перевищувати (у розглянутих нами випадках) З години.

4. Щодо осіб, які підлягають адміністративному затриманню, не завжди дотримуються вимоги ст. 264 КУАП. Працівниками відділів внутрішніх справ допускається здійснення особистого огляду громадян за відсутності понятих, чи за наявності лише одного понятого.

5. Не дотримуються вимоги ст. 221 КУАП, згідно з якою справи що­до неповнолітніх, які вчинили адміністративні правопорушення, віком від 16 до 18 років, розглядаються судами, а не ОВС, а заходи впливу призначаються згідно зі ст. 24і КУАП, за винятком випадків, коли непо­внолітні несуть відповідальність на загальних підставах (ст. 13 КУАП). Такі порушення мали місце в деяких районах м. Одеси та області.

З урахуванням проведеного аналізу уявляється, що слід звернути ува­гу на дотримання працівниками міліції обов'язкових вимог адміністрати­вного законодавства на кожній стадії провадження у справах про адміні­стративні правопорушення з метою вирішення справи згідно з законом.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук