5. Оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення

Адміністративне право - Правова регламентація адміністративного затримання
143

5. Оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення

При вчиненні громадянами правопорушення уповноважені на і е по­садові особи органів внутрішніх справ згідно зі статтями 254, 255 КУАП складають протокол про адміністративне правопорушення (далі - протокол) (додаток 1).

Складати протоколи про адміністративні правопорушення мають право уповноважені на це посадові особи територіальних і транспорт­них органів та підрозділів внутрішніх справ, які мають спеціальні зван­ня.

Усі реквізити протоколу заповнюються розбірливим почерком, українською мовою.

Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що зано­сяться до протоколу, а також внесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, відносно якої він складений.

Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо.

При складанні протоколу вказується частина статті та стаття КУАП згідно з якою наступає адміністративна відповідальність за вчинені протиправні дії.

Зазначається число, місяць і рік складання протоколу, а також назва населеного пункту, де він складений.

Указується посада, повне найменування органу внутрішніх справ, спеціальне звання, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка склала протокол.

У розділі відомостей про особу, яка вчинила правопорушення, за­значається:

- пункт 1 - повністю (без скорочень) її прізвище, ім'я та по батькові;

- пункт 2 - число, місяць і рік народження, а також повна адреса міс­ця народження;

- пункт 3

- громадянство;

- пункт 4 - найменування підприємства, установи, організації, де працює або навчається особа, та її посада. Якщо особа, яка вчинила правопорушення, не працює, то про це робиться відмітка у пункті 4;

- пункт 5 - середньомісячний заробіток або інші доходи особи, яка вчинила правопорушення;

- пункт 6 - кількість осіб, які знаходяться на її утриманні, включаю­чи неповнолітніх дітей та інші категорії осіб, які не отримують пенсії, не мають власних доходів тощо;

- пункт 7 - фактичне місце проживання особи на час вчинення правопорушення;

- пункт 8 - місце прописки згідно з паспортними даними чи даними адресного бюро;

- якщо особа притягується до адміністративної відповідальності по­вторно протягом року, у пункті 9 - число, місяць і рік скоєння попере­днього правопорушення, повна назва органу внутрішніх справ, яким особа притягалася до адміністративної відповідальності, стаття КУАП, вид адміністративного стягнення: попередження, штраф (на яку суму), адміністративний арешт (кількість діб) тощо;

- пункт 10 - серія, номер паспорта, дата видачі й найменування орга­ну внутрішніх справ, що його видав; серія, номер іншого документа, що посвідчує особу, яка вчинила правопорушення (службове чи пенсійне посвідчення, студентський квиток і т. д.), дата видачі й найменування підприємства, установи, організації, що його видали, або номер опера­тора, який здійснював перевірку особи за картотекою адресного бюро.

При викладенні обставин правопорушення вказується число, місяць, рік, час його скоєння, суть правопорушення, які саме протиправні дії вчинила особа, яка притягається до адміністративної відповідальності.

У випадках, передбачених КУАП, до протоколу вносяться прізвища, ім'я та по батькові двох свідків правопорушення, адреси їх місця про­живання, а також ставляться підписи свідків.

Якщо в результаті вчинення адміністративного правопорушення за­подіяно майнову шкоду громадянинові, підприємству, установі чи ор­ганізації, то в протоколі зазначається прізвище, ім'я та по батькові по­терпілого, адреса місця його проживання або назва підприємства, уста­нови, організації, їх місцезнаходження, ставиться підпис потерпілого або представника підприємства, установи, організації і вказується роз­мір заподіяної правопорушенням матеріальної шкоди.

Особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'я­снюються її права та обов'язки, передбачені ст. 268 КУАП, а також по­відомляється про час та місце розгляду адміністративної справи. На знак обізнаності з вищевказаним особа ставить у протоколі свій підпис, а у разі відмови ставити підпис, про це робиться відповідна відмітка.

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, дає письмове пояснення по суті скоєного правопорушення, яке записується в протокол, і ставить свій підпис, а також може робити заяви і клопота­ти по суті складання протоколу та розгляду справи (у разі відмови від пояснення або підписання протоколу про це робиться запис посадової особи, яка склала протокол, що підтверджується підписами свідків).

Посадова особа, яка розглядає протокол, виносить рішення про за­доволення чи відхилення заяви або клопотання, про що робиться відповідний запис у протоколі.

У випадках, коли в особи, яка вчинила адміністративне правопору­шення, вилучалися документи або речі, що мають значення для розгля­ду адміністративної справи і прийняття об'єктивного рішення, у прото­колі робиться відповідний запис із зазначенням того, які саме докумен­ти або речі долучаються до протоколу. Протокол підписується посадо­вою особою, яка його склала.

До протоколу долучаються матеріали, що підтверджують факт вчи­нення адміністративного правопорушення (рапорти посадових осіб, заяви, пояснення правопорушників, потерпілих, свідків правопорушен­ня, протоколи виявлення, знищення тощо).

Кожний документ має свої реквізити (дату, адресу, назву, підпис, штампи, печатки тощо) і повинен відповідати своєму призначенню, мі­стити достовірну інформацію, відповідати вимогам законодавства.

Органи внутрішніх справ розглядають справи про адміністративні правопорушення згідно зі ст. 222 КУАП.

Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, орган (посадова особа) відповідно до ст. 283 КУАП виносить постанову за справою про адміністративне правопорушення (далі - постанова) (дода­ток 2).

Усі реквізити постанови заповнюються розбірливим почерком, українською мовою. Не допускається закреслення чи виправлення ві­домостей, що заносяться до постанови, а також внесення додаткових записів після того, як постанова підписана особою, відносно якої вона винесена.

У постанові обов'язково проставляється число, місяць, рік і місце її винесення. Указується посада, найменування органу внутрішніх справ, звання, прізвище та ініціали посадової особи, яка розглядала матеріали адміністративної справи і винесла постанову.

У розділі про відомості стосовно особи, яка вчинила правопорушен­ня, зазначається повністю (без скорочень) її прізвище, ім'я та по бать­кові, число, місяць і рік народження, а також адреса місця народження, фактичне місце проживання особи на час вчинення правопорушення, місце прописки згідно з паспортними даними чи даними адресного бю­ро, найменування підприємства, установи, організації, де вона працює або навчається і посада; указується документ, який засвідчує особу.

У розділі "ВСТАНОВИВ" вказується число, місяць, рік, час скоєння адміністративного правопорушення, прізвище та ініціали особи, яка його вчинила, викладаються обставини і суть скоєного правопорушен­ня, установлені при розгляді матеріалів адміністративної справи. Зазна­чається стаття КУАП, яка передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення.

У розділі "ПОСТАНОВИВ" посадова особа, яка розглядала матеріа­ли адміністративної справи, виносить постанову про накладення адмі­ністративного стягнення (попередження, штраф із зазначенням суми, направлення матеріалів на розгляд суду, адміністративної комісії то­що), застосування заходів впливу, передбачених статтею 24і КУАП, або закриття справи, про що робиться відповідний запис.

Після розгляду справи про адміністративне правопорушення залеж­но від результатів її розгляду посадова особа, яка розглядала матеріали адміністративної справи і виносила постанову, приймає рішення щодо вилучених документів чи речей, про їх конфіскацію в установленому порядку, повернення власнику або знищення, про що робиться запис у постанові.

Постанова підписується посадовою особою, яка її винесла.

Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду адмініс­тративної справи. Копія постанови не пізніше трьох днів вручається або висипається особі, щодо якої цю постанову винесено.

Якщо копія постанови вручається особі, притягнутій до адміністра­тивної відповідальності, особисто, то в постанові вказується дата її вручення І ставиться підпис правопорушника.

Копія постанови в той самий строк вручається або висипається по­терпілому, батькам неповнолітніх правопорушників або особам, що їх замінюють, чи іншим зацікавленим особам на їх прохання. У постанові зазначається дата постанови і ставиться підпис особи, яка її отримала.

Якщо копія постанови висипається правопорушнику, потерпілому чи іншим зацікавленим особам поштою, то про це в постанові робиться відповідна помітка і вказується дата направлення копії постанови.

З метою припинення адміністративних правопорушень, якщо вичер­пано інші заходи впливу, з метою встановлення особи, складення про­токолу про адміністративне правопорушення у разі неможливості скла­сти його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоко­лу г обов'язковим, забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та виконання постанов у справах про адміністративні правопо­рушення допускається адміністративне затримання особи, ЇЇ особистий огляд, огляд речей та вилучення речей і документів.

Протокол про адміністративне затримання (далі - протокол про адмінзатриманим) (додаток 3) особи, яка вчинила правопорушення, скла­дається відповідно до ст. 261 КУАП.

Усі реквізити протоколу про адмінзатримання заповнюються розбі­рливим почерком, українською мовою. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу про адмінзатримання, а також внесення додаткових записів після того, як протокол про адмінзатримання підписаний особою, відносно якої він складений.

Протокол про адмінзатримання повинен бути пронумерований дру­карським способом, тобто на ньому мають проставлятися серія і номер.

У протоколі про адмінзатримання зазначається число, місяць і рік його складання, а також назва населеного пункту, де він складений. Вказуються посада, повне найменування органу внутрішніх справ, звання, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка склала прото­кол про адмінзатримання.

Зазначаються відомості про особу, яка вчинила правопорушення і відносно якої провадиться адміністративне затримання, а саме: зазнача­ється повністю (без скорочень) її прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць і рік народження, фактичне місце проживання на час вчинення правопорушення.

Указується назва міськрайліноргану внутрішніх справ або іншого при­міщення (службовий кабінет дільничного інспектора міліції, громадський пункт охорони порядку тощо), куди доставлено затриманого, адреса йо­го місця розташування, число, місяць і рік, а також час доставляння.

Зазначається частина статті та стаття КУАП, якою передбачена ад­міністративна відповідальність особи за вчинене правопорушення, а також мотиви затримання: припинення адміністративного порушення, коли вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи, складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості складення його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим, забезпечення своєчасного і правильного роз­гляду справи та виконання постанови по справі про адміністративне правопорушення.

Згідно зі ст. 261 КУАП про місцеперебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, на її прохання, повідом­ляються її родичі та адміністрація за місцем роботи або навчання, про що в протоколі про адмінзатримання робиться відповідний запис, де вказується, кому саме повідомлено і в який спосіб.

Про затримання неповнолітнього обов'язково повідомляються його батьки або особи, які їх замінюють. У протоколі про адмінзатримання зазначається час, дата повідомлення і кому саме повідомлено.

Перед поміщенням до кімнати для затриманих в адміністративному порядку або в службовому приміщенні, куди доставлено затриманого, може проводитися особистий огляд уповноваженою на те особою одні­єї статі із затриманим і в присутності понятих тієї самої статі.

Огляд речей, ручної поклажі, багажу, знарядь полювання і лову ри­би, добутої продукції, транспортних засобів та інших предметів здійснюється у присутності двох понятих і особи, у власності (володінні) якої вони знаходяться.

Про проведення особистого огляду й огляду речей згідно зі ст. 264 КУАП у протоколі про адміністративне правопорушення або у протоколі про адмінзатримання робиться відповідний запис, де вказуються прізвища, ім'я та по батькові та адреси місця проживання двох понятих.

Відповідно до ст. 265 КУАП речі й документи, що є знаряддям або без­посереднім об'єктом правопорушення, виявлені під час затримання, осо­бистого огляду або огляду речей, вилучаються посадовими особами орга­нів внутрішніх справ, про що в протоколі про адміністративне правопо­рушення або у протоколі про адмінзатримання робиться запис, які саме речі, предмети, документи вилучені в затриманого, указуються їх індивіду­альні ознаки, номери і т.ін., а за потреби - місця та обставини їх виявлення, якщо це має суттєве значення при розгляді адміністративної справи.

Вилучені речі й документи зберігаються до розгляду справи про ад­міністративне правопорушення у місцях, що їх визначають органи (по­садові особи), яким надано право провадити вилучення речей і доку­ментів, а після розгляду справи, залежно від результатів її розгляду, їх у встановленому порядку конфіскують або повертають власникові, або знищують, а при оплатному вилученні речей - реалізують.

У протоколі про адмінзатримання робиться перелік предметів одягу, в який була одягнута особа під час затримання.

Крім того, у протоколі про адмінзатримання відзначається, виявлені чи ні в затриманого при особистому огляді тілесні ушкодження. Якщо так, то в протоколі про адмінзатримання зазначається, які саме (синці, подряпини, різані рани тощо), на яких частинах тіла вони розташовані. У разі, коли затриманий потребує медичної допомоги, у протоколі про адмінзатримання вказується час її надання, номер бригади швидкої ме­дичної допомоги, прізвище та Ініціали лікаря, до якого медичного за­кладу госпіталізовано затриманого.

При надходженні під час затримання, проведення особистого огля­ду, огляду речей заяв чи зауважень у протоколі про адмінзатримання робиться запис, ким вони зроблені, і викладається їх суть.

Факт проведення особистого огляду й огляду речей у протоколі про адмінзатримання засвідчується підписами уповноваженої особи, яка робила огляд, затриманої особи І понятих.

У протоколі про адмінзатримання вказується дата, час і причина зві­льнення затриманої особи, які речі, предмети або документи повернуто їй при звільненні, а також чи є в особи, що звільняється претензії, і які саме, що засвідчується особистим підписом цієї особи.

Протокол про адмінзатримання підписується посадовою особою, яка його склала.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук